POLITIKA I PRAVNE NAPOMENE

POLITIKA I PRAVNE NAPOMENE
POZADINA
Nepoštovanje ovog AUP-a će rezultirati trenutnom suspenzijom ili prekidom usluge (u skladu sa odgovarajućim uslovima isporuke).
Svi zahtevi za podacima o sadržaju ovog dokumenta moraju biti adresirani otvaranjem posebne karte sa stranice https://42doit.com.

KRŠENJA
Zabranjeno je koristiti mrežu i usluge koje se koriste za angažovanje i / ili promovisanje ilegalnog, zlostavljačkog ili neodgovornog ponašanja, uključujući:
• Neovlašćeni pristup ili neovlaštena upotreba podataka, sistema ili mreža, uključujući svaki pokušaj sondiranja, ispitivanja ili testiranja ranjivosti sistema ili
mrežu ili krši mere sigurnosti ili autentičnosti bez izričite dozvole sistema ili vlasnika mreže.
• Implementirati ili postati deo aktivnosti koje uzrokuju ometanje korištenja Službe bilo kojem korisniku istog, uključujući ali ne ograničavajući se na napade kroz piratski softver, pukotine, ključne generatore, serijske publikacije, kibernetske napade bilo koje vrste, uključujući DOS napade, viruse ili druge štetne komponente ili namerne pokušaje preopterećenja prenosnog sistema.
• Stvaranje situacija opasnosti i / ili nestabilnosti i / ili drugih problema tehničke prirode kao rezultat aktivnosti programiranja i / ili načina korišćenja koji utiču na kvalitet usluge od korisnika ili drugih korisnika koji nanose štetu istoj, do 42doit i / ili treće strane.
• Prikupljanje ili korišćenje e-mail adresa, imena ili drugih identifikatora bez saglasnosti subjekta podataka (uključujući, bez ograničenja, spamovanje, phishing, internet prevare, krađu lozinki, pauk).
• Prikupljanje ili korišćenje informacija trećih strana bez saglasnosti vlasnika informacija.
• Korišćenje i / ili širenje bilo koje lažne, varljive, varljive informacije, uključujući, ali bez ograničenja, e-mail ili news grupe.
• Korišćenje servisa za distribuciju softvera koji lažno prikuplja informacije o korisnicima ili ilegalno šalje informacije o korisnicima.
• Korišćenje usluge distribucije softvera c.d. “Adware” osim ako: (1) ima eksplicitnu saglasnost korisnika za preuzimanje i instalaciju softvera na osnovu jasnog i jasno vidljivog obaveštenja o prirodi softvera; (2) ovo je lako uklonjivi softver koristeći standardne alate za tu svrhu, koji su uključeni u glavne operativne sisteme (kao što je npr. Microsoft “ad / remove”).
• Instaliranje aplikacija dostupnih na mreži koje mogu dovesti do destabilizacije usluge ili infrastrukture.
• Ponudi štetnim (grafičkim ili tekstualnim) informacijama javnosti sliku koja se pruža kroz pružene usluge.
• Koristite usluge 42doit za ponuđivanje anonimnih komunikacionih sistema, bez pravilnog održavanja identiteta u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao što je, ali nije ograničeno, c.d. “TOR” ili “anonimizer”.

UPOTREBA SISTEMSKIH RESURSA
Korisnik neće moći koristiti uslugu na takav način koji ometa normalan rad usluga ili nepravilno koristi sistemske resurse, kao što je, na primjer, korištenje softvera koji nasitava performanse kapaciteta mrežu, disk sistem i CPU na zajedničkoj platformi (npr. cloud, hosting, e-mail, itd.) za produžena vremena, ako ne za one usluge koje nudi 42doit u namenskom obliku.
U takvim okolnostima, 42do može zatražiti da se obnovi nivo normalnosti ako takva neusaglašena upotreba vrši sukobe, po isključivoj diskreciji istih, uz korišćenje drugih korisnika.
Korisnik se obavezuje da ne koristi neispravnu ili neodobrenu opremu u skladu sa evropskim standardima ili da predstavlja kvare koji mogu oštetiti integritet mreže i / ili ometati Usluge i / ili stvarati rizike za fizičku sigurnost osoba. U stvari, ne daje nikakvu garanciju u vezi s kompatibilnošću opreme i programa (hardvera i softvera) koji korisnik koristi u Službi, jer su sve povezane kontrole isključena odgovornost Korisnika.
Takođe, korisnik mora koristiti web prostor, moguće je kupiti na 42doitu, isključivo za objavljivanje na web stranici, a ne kao spremište, tj. Kao alat za samo podnošenje datoteka i / ili video snimaka / video materijala i / ili njihovog vlastitog materijala i / ili takođe preuzeti sa drugih lokacija.

KOMERCIJALNA E-MAIL.
Zabranjeno je širenje reklamnih poruka ako niste u stanju da to pokažete:
• primaoci su dali prethodnu saglasnost da primaju elektronsku poštu putem ekspresnog postupka opt-in-a;
• postupci prikupljanja saglasnosti uključuju odgovarajuće alate kako bi se osiguralo da je lice koje daje saglasnost nosilac e-mail adrese za koju je data saglasnost;
• dokaz o saglasnosti primaoca se čuva u obliku koji se može lako pripremiti na zahtjev, uz teret primanja zahtjeva za 42do
u vezi s tim, da u roku od 72 sata od prijema zahteva podnese dokaze o saglasnosti
iste;
• Primjenjuju se procedure koje omogućavaju primaocu da povuče njegovu saglasnost, kao što je, na primjer, veza u tijelu e-maila ili uputstva za odgovor riječom “Ukloni” u liniji predmeta i može biti u stanju u skladu sa povlačenjem saglasnosti u roku od 48 sati od prijema, informišući primaoce da će opozivanje njihove saglasnosti biti obrađeno najduže u roku od 48 sati;
• E-mail adresa za žalbu je uvek istaknuta na jasno vidljivom mestu na svakom veb sajtu povezanom sa e-poštom, a poruke koje su poslate na tu adresu odmah se pronađu.
Pošiljalac e-mail poruke ne može biti zamućen u bilo kom obliku.
E-mail adresa pošiljaoca mora se pojaviti u telu poruke ili u liniji “Od” e-pošte; ove odredbe se odnose na poruke koje se šalju putem Službe ili na poruke koje korisnik ili bilo koja osoba u bilo kojoj mreži direktno ili indirektno upućuje na primaoca web stranice hostirane putem Usluga. Štaviše, neće biti moguće koristiti uslugu “treće strane” e-pošte koja ne primenjuje slične procedure za sve svoje korisnike. Ovi zahtevi će se primjenjivati ​​u istoj mjeri sa distribucionim listama koje su kreirale treće strane kao da je lista napravila korisnik.
42doit zadržava pravo da provjeri i nadgleda u svakom trenutku usklađenost sa gorenavedenim odredbama, tako što će zahtijevati informacije o uzorku koristeći metod opt-in-a.
Moguće je prekinuti prenos e-pošte koje krše ove odredbe.

SMTP AUTHENTICATION -POLICY
Da bi se popunile gore navedene odredbe, neće biti moguće slati e-mail poruke koje sadrže slični sadržaj na više od jednog SMTP servera
dvesto pedeset (250) primaoca. Pokušaji da se zaobiđe ovo ograničenje
stvaranjem više računa ili bilo kojim drugim sredstvima
namijenjena kao povreda ovog ograničenja.
42 zadržava pravo da obustavi prenos poruka koje krše ove odredbe. Osim toga, poštanske usluge mogu biti suspendovane ili prekinute
ako se otkrije povreda ovog AUP, u skladu sa opštim uslovima snabdevanja.

MAIL RELAY
Uopšteno govoreći, masovnim prijenosima ili prenošenjem komercijalnih informacija putem e-maila nije dopušteno obim od više od 5.000 (pet hiljada) korisnika dnevno
sa prosekom od 250 poruka svakih 20 minuta. Ako želite poslati više od 5.000 poruka dnevno, molimo kontaktirajte naš tim za podršku za više informacija.

TESTIRANJE VULNERABILITY
Ne možete ni na koji način pokušati da saslušate, proučite, probate ili testirate ranjivost mrežnog sistema 42doit ili da kršite bezbednost postupaka autentičnosti 42 ili sa njim, bilo pasivnim ili invazivnim tehnikama, bez izričitog pristanka napisanog od strane 42doit, na isti način, moći će da obavljaju takve aktivnosti putem usluge koje se pružaju mrežama i / ili informacijama trećih lica bez njihovog izričitog pristanka.

NEWSGROUP, FORUM DISKUSIJE, OSTALE MREŽE
Korisnik prihvata i prihvata da će sadržaj reklamnih poruka, poruka na bilo kojoj elektronskoj oglasnoj tabli, grupnom ćaskanju ili drugim forumima na koje učestvujete, ali bez ograničenja na grupe IRC i USENET, biti predmet usklađenosti sa zakonima i propisi koji su na snazi ​​po tom pitanju. Takođe, isto mora poštovati pravila bilo koje druge mreže (mreže ili kruga) koja pristupa ili učestvuje koristeći usluge 42doit.

ODLIVAN SADRŽAJ
Zabranjeno je objavljivati, prenijeti ili čuvati na mreži ili putem mreže i uređaja 42 da odustane od bilo kog sadržaja ili veza do sadržaja koji se smatra razumnim:
• formirati, zastupati, promovisati, promovisati ili se na bilo koji način upućivati ​​na sadržaj pedofilije, rasizma, fanatizma ili pornografije koji nije uključen u skladu sa važećim propisima i dostupnim samo osobama zakonske dobi;
• imaju opsesivno ponašanje, progonitelji, progon ili naslijeđivanje prema drugim korisnicima na sajtu ili strancima na portalu.
• biti suviše nasilni, podstiču nasilje, sadrže prijetnje, uznemiravanje ili govor mržnje;
• biti nepravedan ili varljiv u odnosu na zakone o zaštiti potrošača
bilo koja nadležnost, uključujući lanac lanca i piramidalne šeme;
• biti klevetnički ili krši privatnost;
• stvara rizik za bezbjednost osobe ili zdravlja, rizik za javnu sigurnost ili javno zdravlje, ugrožava nacionalnu sigurnost ili ometa istrage od strane pravosudnog organa;
• nepropisno otkrivaju poslovne tajne ili druge poverljive ili vlasničke informacije trećih lica;
• ima svrhu pomoći trećim stranama da zaobiđu autorska prava;
• krši autorska prava trećih strana, zaštitnih znakova, patenata ili drugih imovinskih prava drugih;
• uputiti (ili predstaviti veze) na online kockanje i / ili kazino, promovirati ilegalne droge, kršiti zakone o kontroli izvoza;
• koristite sajt 42 radi ostvarivanja i / ili promocije ilegalnih aktivnosti kao što su: trgovina ljudima, trgovina životinjama i / ili zaštićenim vrstama, ilegalna i / ili zaštićena biljna trgovina, trgovina svim živim / neživotnim vrstama / ili njihovi dijelovi pod zaštitom u kojoj meri pripadaju, trgovini oružjem, trgovinom dragim predmetima, trgovinom predmeta ili umetničkim, istorijskim, arheološkim, vjerskim komponentama;
• koristite sajt 42 radi ostvarivanja i / ili promocije ilegalnih aktivnosti kao što su: terorizam, mafija, povraćaj, iznuđivanje, pretnja, ucena, prevara, prevara, krađa, trgovina ljudima, prosjačenje, recikliranje, ukradena roba, korupcija, svake vrste i stepena;
• biti na drugi način nezakonit ili traži nelegalno ponašanje u skladu sa zakonima koji se primenjuju u nadležnoj nadležnosti, Korisniku ili 42doitu;
• biti drugačiji štetni, prevaranti ili da budu u mogućnosti da podnesu pravni postupak protiv 42.
Za sadržaj koji se “objavljuje ili prenosi” preko mreže ili infrastrukture 42 uključuje veb sadržaj, e-poštu, ćaskanje i bilo koju drugu vrstu publikacije ili
prenos na osnovu Interneta.
• prikuplja ili čuva podatke i informacije od drugih korisnika sajta, osim ako nije izričito naznačeno.

ZAŠTITNI MATERIJAL OD AUTORSKOG PRAVA
Zabranjeno je koristiti 42doit mrežu za preuzimanje, objavljivanje, distribuciju, kopiranje ili korištenje na bilo koji način svaki tekst, muziku, softver, umjetnost, sliku ili drugo zaštićeno autorskim pravima osim u slučaju kada:
• izričito je ovlašćen od strane nosioca prava;
• inače je dopušteno važećim zakonom o autorskim pravima u nadležnoj nadležnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE
Korisnik se obavezuje da komunicira sa svojim ličnim podacima potrebnim za potpunu i tačnu izvršenje odnosa; on takođe garantuje, prema svojoj ličnoj i isključivoj odgovornosti, da su navedeni podaci tačni, ažurirani i istiniti i da nam omogućavaju da identifikujemo njegov pravi identitet. Korisnik se obavezuje da će dostaviti bilo kakvu varijantu dostavljenih podataka, u najkraćem roku iu svakom slučaju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od pojave gore pomenutih varijacija, a takođe iu svako doba, na zahtjev od 42do, obezbediti odgovarajuće dokaze njihovog identiteta, njegovog prebivališta ili prebivališta i, po potrebi, njegovog statusa kao zakonskog zastupnika pravnog lica koji traži ili drži Službu.
Po prijemu gore pomenute komunikacije, korisnik može zahtevati dodatnu dokumentaciju za prikazivanje promjenjenih podataka. U slučaju da Korisnik ne dostavi navedenu komunikaciju ili traženu dokumentaciju u 42doit ili u slučaju da je on dao podatke koji su lažni, ne postojeći ili nepotpuni ili podaci koji imaju razlog po sopstvenom nahođenju smatrati takvo, zadržava pravo da:
a) odbiti zahtev koji je korisnik uputio u vezi sa operacijama koje treba obaviti u vezi sa Službom;
b) suspenduje usluge sa trenutnim efektom, bez obaveštenja i na neodređeno vreme;
c) otkazati i / ili prekinuti bez obaveštenja o bilo kakvim operacijama za modifikovanje podataka vezanih za Službu;
d) riješiti odnos;
• korisnik prihvata da ako su javne IP adrese dodeljene njihovom računu ubačene u crnu listu (baza podataka o zloupotrebi), kao što je pronađena na http://www.spamhaus.org, korisnik će automatski biti prekršen. m
AUP; shodno tome, može preduzeti sve mjere koje se smatraju prikladnim za zaštitu IP-a, uključujući suspenziju i / ili prekid usluge, bez obzira da li su IP adrese prijavljene / uključene u crnu listu iz razloga koji se mogu pripisati Korisniku;
• Korisnik usluge prihvata da se podaci koji se čuvaju na zajedničkom sistemu mogu staviti u karantin ili izbrisati ako su gore navedeni podaci zaraženi virusom ili na drugi način oštećeni i da je, po nesagledivoj proceni 42doita, potencijal da zarazi ili ošteti sistema ili podataka drugih korisnika koji se nalaze na istoj infrastrukturi.
• korisnik se obavezuje da poštuje pravila za dobro korišćenje mrežnih resursa obično nazvanih “Netiquette”.

SLA
• Nijedna nadoknada predviđena od strane 42da, ako je prisutna, neće biti odobrena zbog prekida rada usled kršenja ovog informativnog dokumenta.
• Bilo koji dokument, fotografiju, video, link, razne informacije, račun ili publikaciju uopšte umetnuti u okviru sajta 42doit mogu biti poništeni ili suspendovani od strane menadžera zbog tehničkih ili društvenih razloga ili zbog neadekvatnog ponašanja korisnika. Ove nesporne odluke donete od strane 42doit će se primijeniti bez ikakvog upozorenja, odobrenja ili nadoknade za korisnika mjesta.
• 42do zadržava pravo da policiji i nadzornim organima saopšti nezakonito ponašanje ponašanja.
• 42do nema mogućnost provjere sadržaja objavljenog u njemu. Korisnik koji pronalazi neadekvatan sadržaj naveden gore ili koji smatra netačnim ili neadekvatnim, zatražiti je da ga prijavite menadžeru.
• 42 nema mogućnost provere bilo kakvih provera objavljenih publikacija na jezicima, idiomima ili žargonima različitih geografskih porekla korisnika.
• Ne zna: običaja, običaja, bilo kog lokaliteta ili svetskog društva do kojeg je došla služba, tako se oblik kontrole sprovodi u skladu sa zakonima, statutom i moralima italijanske države.
• Ove beleške mogu se izmeniti i dopunjavati bez prethodne najave ili obaveštenja.

PRAVNI ZAHTJEVI
• Tekstovi, informacije i drugi podaci objavljeni na ovoj stranici, kao i linkovi sa drugim prisutnim sajtovima su samo u informativne svrhe i ne pretpostavljaju nikakav službeni karakter.
• Ne preduzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili propuste bilo koje vrste i za svaku vrstu direktne, indirektne ili slučajne štete koja proističe iz čitanja ili korišćenja objavljenih informacija ili bilo kog sadržaja prisutnog na sajtu ili pristupa ili korištenja materijala sadržanih na drugim sajtovima.
• Prihvatanjem ovog informacionog formulara, korisnik izjavljuje: da je punoletan, da bude pun intelektualnih i psihofizičkih sposobnosti.
• Prihvatanjem ovog informacionog formulara korisnik 42doit izjavljuje da ne preduzima bilo kakvu pravnu ili poresku radnju za ponašanje nepovezano sa operatorom sajta ili koje uzrokuju treća lica ili drugi korisnici servisa koji nudi portal.
• Prihvatanjem ovog informacionog formulara, korisnik oslobađa sve odgovornosti za sadržaj sadržan u njemu.
• Prihvatanjem ovog formulara, korisnik izjavljuje da u potpunosti i potpuno preuzima svoje pravne, pravne i krivične odgovornosti koje proizilaze iz njegovog / njenog ponašanja na web stranici 42doit.
• Prihvatanjem ovog formulara, korisnik izjavljuje da poštuje sve zakone koji su na snazi ​​iu Italiji iu svojoj zemlji. U slučaju nepoštivanja ove dužnosti, korisnik je svjestan da je izvršio odgovarajuće mere predostrožnosti i pružanje pravnih tijela.
Kazne mogu biti u obliku: novčane, predostrožnosti ili čuvara u skladu sa važećim propisima.
• Prihvatanjem ovog formulara, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i prihvatio sve pomenute propise bez izuzetka ili ograničenja. Takođe izjavljuje da u potpunosti preuzima odgovornost za svoje radnje i / ili ponašanja koja se implementiraju na web stranici 42doit.

POMOĆ! SAMO ODGOVORNI ZA VAŠE AKCIJE!
OBRADA INFORMACIJA O LIČNIH PODATAKA NA KOKI
Obaveštenje o privatnosti u skladu sa čl. 13 zakonske uredbe 196/2003
Sadašnja informativna nota (“Informativna”), predala se čulima umjetnosti. 13 zakonskog dekreta br. 196/2003 (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – u daljem tekstu “Kodeks”) upućen je onima koji svoje lične podatke komuniciraju, takođe, ali ne ograničavajući, koristeći web usluge dostupne na ovoj web stranici (“Vebsajt”).
Ove informacije regulišu metode pomoću kojih 42doit.com.
prikuplja, čuva, koristi, komunicira ili tretira na bilo koji drugi način, lične podatke koje prikupljaju korisnici Sajta (“Korisnici”).
Izraz “Lični podaci” podrazumeva svaku informaciju koja se odnosi na fizičko lice, identifikovano ili identifikovano, čak i indirektno, pozivajući se na bilo koju drugu informaciju, uključujući lični identifikacioni broj (član 4, slovo b, kodeks).
42doit.com može izmeniti, dopuniti ili periodično ažurirati ovu Izjavu, uzimajući u obzir bilo kakve izmjene važećeg zakonodavstva ili odredbe Garancije za zaštitu ličnih podataka (“Garant”) ili usluge koje su ponuđene na Sajtu.
Amandmani i ažuriranja Informativnog lista primjenjuju se i upućuju na sve zainteresovane strane, čim budu usvojeni, objavljivanjem na Web lokaciji. Shodno tome, svaki korisnik je pozvan da povremeno pristupi Veb lokaciji kako bi potvrdio sve ažurirane informacije.

HYPERTEXT LINKOVI
Sajt može sadržati veze sa drugim sajtovima trećih strana (“Linkovi”), koji se smatraju interesa za Korisnika. Povezivanjem na ove stranice, ostavljate ovu stranicu slobodnom izborom i pristupite sajtu u vlasništvu trećih lica. Informacije sadržane na ovim lokacijama su nezavisne i van kontrole nad 42doit.com, koja u ovom pogledu ne preuzima nikakvu odgovornost, čak ni u pogledu bilo kakve obrade ličnih podataka koji se mogu dogoditi u takvim okolnostima. Shodno tome: (i) 42doit.com ne preuzima nikakvu odgovornost niti pruža nikakvu garanciju u vezi sa prirodom i sadržajem bilo koje treće strane koja je povezana sa ovom Sajtom preko Linkova; (ii) ova Izjava nije primenjiva ili je povezana sa obradom podataka od strane drugih web stranica, čak i ako se konsultuje od strane Korisnika preko linkova; (iii) veza sa sajtovima trećih lica se odvija pod isključivom odgovornošću Korisnika.

PRIKUPLJANJE PODATAKA
Lični podaci korisnika 42doit.com (“Obrada podataka”), koji se čuvaju na njihovim serverima ili njihovim partnerima, kako je navedeno dolje, mogu se prikupljati na različite načine, i to:
• direktno od strane Korisnika: svi lični podaci uneti na Sajtu (da pretražujete, registrujete kao Korisnika ili, generalno, iz bilo kog drugog razloga) ili otkrivate tokom događaja organizovanih ili prisutnih od strane 42doit.com, ili da u bilo kojoj slučaj oni se daju vlasniku sajta bilo kojim sredstvima direktno od Korisnika (kao što su npr. završetak obrasca ili korespondencija).
• automatski prikupljeni: lični podaci prikupljeni automatski kroz, ali bez ograničenja, c.d. “Kolačići” (što je bolje navedeno u odeljku ispod) su, po pravilu, podaci koji se odnose na navigaciju Korisnika.
Računarski sistemi i softverski postupci koji se koriste za upravljanje Site-om stiču, tokom njihovog normalnog rada, neke Lične podatke čiji prenos je implicitan u korišćenju internet komunikacionih protokola. Ove informacije se generalno ne prikupljaju da bi bile povezane sa identifikovanim zainteresovanim stranama, ali po svojoj prirodi mogla bi putem obrade i udruživanja s podacima trećih lica omogućiti identifikaciju korisnika.
Ova kategorija ličnih podataka uključuje IP adrese, imena domena, računare koji koriste korisnici koji se povezuju na Sajt, adrese u URI (jedinstveni identifikator resursa) notaciju traženih izvora, vrijeme zahtjeva, način korištenja pri podnošenju zahtjeva, veličinu datoteke dobijene u odgovoru, numerički kod koji označava status odgovora datog od strane servera (uspjeh, greška itd.) i druge parametre koji se odnose na operativni sistem i IT okruženje korisnika.
Ti podaci se uglavnom koriste za dobijanje statističkih podataka o korišćenju Veb lokacije i za proveru njegovog pravilnog funkcionisanja.
Podaci se takođe mogu koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju hipotetičnog računarskog zločina protiv Sajta.

COOKIES PC
42doit.com, preko svoje web stranice, koristi kolačiće kako bi učinio pretraživanje što bližim željama i potrebama korisnika, kao i da napravi pristupačniji web sadržaj koji su im konsultovali.
Zahvaljujući kolačićima je moguće garantovati lakšu navigaciju i veću lakoću i intuitivnost korištenja Vebsajta.
Kolačići su zapravo mali tekstualni fajlovi, koji sadrže “informacioni paket”, koji Sajt šalje korisničkom terminalu (obično u pregledaču), gde su uskladišteni, da se zatim prenese nazad na istu lokaciju, u istoj sesiji ili u sledećim sesijama posete istog Korisnika. Generalno, kolačići dodeljuju jedinstveni broj korisniku; međutim, ovaj broj je besmislen izvan Sajta na kojem je dodeljen.
Kolačići se mogu spremiti samo za vrijeme korištenja određene lokacije (tj. Sesija kolačića) ili duži vremenski period nezavisno od sesije (tj. Uporni kolačići).
Kolačići po pravilu omogućavaju vlasniku sajta da utvrdi koji sektori i najposjećeniji ili pregledani sadržaj sajta, kako bi ih prilagodili željama korisnika i istovremeno poboljšali ponuđene usluge, ali se ne ograničavajući na kreiranje prilagođenu komunikaciju korisnika i srodnih interesa.
Vrste kolačića koje koristi Sajt su:
• do. Kolačići neophodni i funkcionalni za navigaciju;
• b. Kolačići nezavisnih proizvođača.

KUHINJE POTREBNO ZA BROWSING:
To su suštinski kolačići za ispravan rad i vidljivost sajta, omogućavajući vam navigaciju pomoću osnovnih funkcija.
Ovi kolačići ne prikupljaju informacije o korisnicima koji mogu biti korišćeni u marketinške svrhe.
Potrebni kolačići služe, između ostalog, da: (i) sećaju se korisničkih podataka na različitim stranicama tokom sesije pretraživanja pregledača; (ii) pregledajte sadržaj na jeziku koji ste odabrali prilikom svakog pristupa, prepoznaje iz koje zemlje se korisnik povezuje (i zapamtite ovo podešavanje u budućem pristupu).
Kolačići funkcionalni za navigaciju:
To su kolačići koji dozvoljavaju vlasniku sajta da korisnicima učini znatno lakše korišćenje sajta.
Oni omogućavaju identifikaciju korisnika koji su prijavljeni na Sajt, izbegavajući novi unos podataka u svakoj novoj sesiji pretraživanja.
Ovi kolačići imaju za cilj da olakšaju i ubrzaju njihovu upotrebu.

MESTO, NAČIN OBRADA PODATAKA I SUBJEKTI KOJI PODATAKA MOGU KOMUNICIRATI
Obrada podataka obično se obavlja u prostorijama vlasnika sajta.
Lične podatke obrađuju 42doit.com i / ili treće strane, pažljivo izabrane za njihovu pouzdanost i nadležnost i kojima se mogu prenijeti kao neophodne ili odgovarajuće u svrhu obavljanja aktivnosti koje se odnose na svrhe navedene u ovom Obaveštenju .
Pored toga, lični podaci se takođe mogu otkriti kompanijama koje pripada grupi preduzeća vlasnika sajta, koja u svakom slučaju ima politiku privatnosti koja je u skladu sa i koja je u skladu s onom vlasnika sajta, pod uslovom da u Italiji ili u zemlja Evropske unije. U svakom drugom slučaju, osim ako to nije propisano zakonom, Lični podaci se ne prenose i / ili otkrivaju trećim licima.
Preciznu listu subjekata kojima se lični podaci mogu prenijeti, vremenom u ažuriranom vremenu mogu se naći u sjedištu vlasnika stranice.
Lični podaci se obrađuju u skladu sa obavezama i garancijama koje je obezbedio Kodeks, iu analognom obliku i sa informacijskim sistemima od strane našeg osoblja (zaposlenih ili trećih lica), u vremenu koje je neophodno za postizanje svrhe za koje se prikupljaju .
Sprečene su posebne mjere zaštite kako bi se sprečio gubitak podataka, nelegalna ili netačna upotreba.
Čim lični podaci više nisu potrebni za svrhe navedene u ovom obaveštenju, 42doit.com predviđa njihovo otkazivanje, osim ako zakon ne predviđa obavezu skladištenja ili da se korisnik ne pristao na tretman duže vreme ili čuvati ih u druge svrhe.
Svrha obrade i prirode saglasnosti

42DOIT.COM PROCESI LIČNE PODATKE EKSKLUZIVNO ZA NADLEŽNE NAMENE:
• 1. namjene vezane za korišćenje usluga koje nudi 42doit.com
i ispuniti sve ugovorene obaveze utvrđene sa Korisnikom;
• 2. statističke svrhe, istraživanje tržišta, slanje informativnog i reklamnog materijala, obaveštavanje o promotivnim inicijativama i komercijalnim ponudama i drugim informacijskim uslugama o aktivnostima vlasnika sajta;
• 3. definišite profil svojih korisnika za prilagođavanje i individualizaciju komercijalnih ponuda.

PRAVA USERSA
Shodno čl. 7 Kodeksa, svaki korisnik ima pravo da dobije potvrdu o očuvanju od strane vlasnika lokacije ličnih podataka koji se odnose na njega, kao i njihovu komunikaciju u razumljivoj formi. Preciznije, svaki korisnik ima pravo da dobije indikaciju:
• 1. porijekla ličnih podataka;
• 2. ciljeve i metode obrade;
• način na koji elektronski i IT alati obrađuju lične podatke;
• 4. podatke o identifikaciji kontrolora podataka, procesora podataka (ili predstavnika određenog u skladu sa članom 5, stav 2, Kodeksa);
• 5 predmeta ili kategorija subjekata kojima se lični podaci mogu prenijeti ili koji mogu saznati za njih kao imenovanog predstavnika na teritoriji države, rukovodioca ili agenata.

Pored toga, svaki korisnik ima pravo da dobije:
• 1. ažuriranje, ispravljanje ili, kada je zainteresovano, integracija podataka;
• otkazivanje, preobraćanje u anonimni oblik ili blokiranje podataka koji se obrađuju nezakonito, uključujući podatke čije je zadržavanje nepotrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni;
• 3. potvrda da su operacije iz tačaka a) i b) dovedene na paznju, takođe iu pogledu njihovog sadržaja, onih kojima su podaci prenijeti ili distribuirani, osim u slučaju kada je ovo ispunjenje dokazuje da je nemoguće ili uključuje korištenje sredstava koja su očigledno nesrazmerna zaštićenom pravu.
Korisnik takođe ima pravo da u potpunosti ili djelimično podnese prigovor:
• 1. iz legitimnih razloga, obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, čak i ako su relevantni za svrhu prikupljanja;
• 2. na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega u svrhu slanja reklamnog materijala ili materijala direktne prodaje ili za istraživanje tržišta ili komercijalnu komunikaciju.
Zahtjevi iz prethodnih tačaka treba upućivati ​​na procesor podataka (kako je naznačeno u sljedećem pasusu) putem e-maila, redovne pošte ili preporučenog pismo upućenog vlasniku stranice.

KONTROLERA PODATAKA I PROCESORA PODATAKA
Kontroler podataka je Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com