POLITICKÉ A PRÁVNÍ POZNÁMKY

POLITICKÉ A PRÁVNÍ POZNÁMKY
POZADÍ
Nedodržení této AUP bude mít za následek okamžité přerušení nebo ukončení služby (v souladu s příslušnými podmínkami dodávek).
Všechny žádosti o informace týkající se obsahu tohoto dokumentu musí být adresovány otevřením zvláštního lístku na stránce https://42doit.com.

PORUŠENÍ
Je zakázáno používat síť a služby 42doit k tomu, aby se zapojily a / nebo podporovaly nezákonné, urážlivé nebo nezodpovědné chování, včetně:
• Neoprávněný přístup nebo neoprávněné použití dat, systémů nebo sítí, včetně jakéhokoli pokusu o průzkum, zkoumání nebo otestování zranitelnosti systému nebo
sítě nebo porušovat bezpečnostní nebo autentizační opatření bez výslovného svolení vlastníka systému nebo sítě.
• Provádět nebo se stávat součástí činností, které způsobují rušení používání služby všem uživatelům, včetně, mimo jiné, útoků pirátského softwaru, trhlin, generátorů klíčů, seriálů, počítačových útoků jakéhokoli typu včetně útoků DOS, viry nebo jiné škodlivé součásti nebo záměrné pokusy přetížit přenosový systém.
• vytvářet nebezpečné a / nebo nestabilní situace a / nebo jiné problémy technické povahy v důsledku programových činností a / nebo způsobů použití, které ovlivňují kvalitu služby uživatele nebo jiných zákazníků, na 42druhé a / nebo třetí strany.
• Shromažďování nebo používání e-mailových adres, jména nebo jiných identifikátorů bez souhlasu subjektu údajů (včetně spamování, phishingu, internetových podvodů, krádeže hesel, spidrování).
• Sběr nebo použití informací třetích stran bez souhlasu vlastníka informací.
• Používání a / nebo šíření falešných, zavádějících, klamavých informací, včetně e-mailů nebo diskusních skupin.
• Použití softwarové distribuční služby, která podvodně shromažďuje informace o uživatelích nebo ilegálně předává informace o uživatelích.
• Použití služby pro distribuci softwaru c.d. “Adware”, pokud: (1) nemá výslovný souhlas uživatele ke stažení a instalaci softwaru na základě jasného a jasně viditelného oznámení o povaze softwaru; (2) Jedná se o snadno vyměnitelný software s použitím standardních nástrojů pro tento účel obsažených v hlavních operačních systémech (jako například Microsoft “ad / remove”).
• Instalace aplikací dostupných v síti, které mohou způsobit destabilizaci služby nebo infrastruktury.
• Poskytovat škodlivé (grafické nebo textové) informace veřejnosti o obrazu 42drát prostřednictvím poskytovaných služeb.
• Používejte službu 42doit pro nabízení anonymních komunikačních systémů bez řádné údržby totožnosti, jak to vyžaduje platná legislativa, jako například, ale bez omezení, c.d. “TOR” nebo “anonymizátor”.

POUŽITÍ SYSTÉMOVÝCH ZDROJŮ
Uživatel nebude moci službu používat takovým způsobem, který by narušoval běžné fungování služeb nebo nesprávně využíval systémové prostředky, jako například pomocí softwaru, který nasytí výkonnostní kapacitu sítě, diskového systému a CPU na sdílené platformě (např. cloud, hosting, e-mail atd.) po delší dobu, pokud ne pro služby nabízené 42doit ve vyhrazené podobě.
Za těchto okolností může 42doit požádat o obnovení úrovně normálnosti, pokud takové nekompatibilní použití je v rozporu podle vlastního uvážení stejného uživatele s použitím jiných uživatelů.
Uživatel se zavazuje, že nepoužívá vadné nebo nehomologované zařízení v souladu s evropskými normami ani nepředstavuje závady, které by mohly poškodit integritu sítě a / nebo narušit služby a / nebo vytvořit rizika pro fyzickou bezpečnost osob. 42doit ve skutečnosti neposkytuje žádnou záruku ohledně kompatibility zařízení a programů (hardwaru a softwaru), které uživatel používá se Službou, protože veškeré související kontroly jsou výhradní odpovědností Uživatele.
Uživatel musí také využívat webový prostor, který je možné zakoupit na adrese 42doit, výhradně pro publikaci na internetových stránkách a ne jako úložiště, tj. Jako nástroj pro pouhé podávání souborů a / nebo videí / videí a / nebo vlastního materiálu a / nebo také lze stáhnout z jiných webů.

OBCHODNÍ E-MAIL.
Šíření obchodních sdělení je zakázáno, pokud nejste schopni prokázat, že:
• příjemci dali svůj předchozí souhlas s přijímáním e-mailu prostřednictvím výslovného postupu přihlášení;
• postupy shromažďování souhlasu obsahují vhodné nástroje, které zajistí, aby osoba poskytující svůj souhlas byla držitelem e-mailové adresy, pro kterou byl udělen souhlas;
• důkaz o souhlasu příjemce je uchováván ve formě, kterou lze na požádání snadno vyrobit, přičemž břemeno přijímání žádostí o podání
v tomto ohledu předložit důkaz o souhlasu do 72 hodin od obdržení žádosti
z toho;
• používají se postupy, které příjemci umožňují odvolat svůj souhlas, například jako odkaz v těle e-mailu nebo pokyny pro odpověď se slovem “Odebrat” v řádku předmětu a je schopen vyhovět odvolání souhlasu do 48 hodin od obdržení a informovat příjemce o tom, že zrušení jejich souhlasu bude zpracováno nejpozději do 48 hodin;
• e-mailová adresa s reklamací je vždy zvýrazněna na viditelném místě na všech webových stránkách souvisejících s e-mailem a zprávy odeslané na tuto adresu jsou okamžitě nalezeny.
Odesílatel e-mailu nemůže být v žádné podobě zakryt.
E-mailová adresa odesílatele se musí objevit v těle zprávy nebo v řádku “Od” e-mailu; tato ustanovení se vztahují na zprávy zasílané prostřednictvím služby nebo na zprávy odesílané z jakékoliv sítě uživatelem nebo jakoukoli osobou v jejich prospěch, která přímo či nepřímo odkazuje na příjemce stránek hostovaných prostřednictvím těchto služeb. Dále nebude možné používat e-mailovou službu třetí strany, která nepodléhá obdobným postupům všem uživatelům. Tyto požadavky se budou uplatňovat ve stejném rozsahu na distribuční seznamy vytvořené třetími stranami, jako kdyby byl seznam vytvořen Uživatelem.
Společnost 42doit si vyhrazuje právo kdykoli prověřit a sledovat shodu s výše uvedenými ustanoveními také tím, že požádá o vzorek informací pomocí metody opt-in.
42doit může pozastavit přenos e-mailů, které porušují tato ustanovení.

SMTP AUTHENTICATION -POLICY
Za účelem dokončení výše uvedených ustanovení nebude možné odesílat e-mailové zprávy obsahující podobné obsahy více než jednomu z SMTP serverů
dvě stě padesát (250) příjemců. Pokusy obcházet toto omezení
vytvořením více účtů nebo jinými prostředky
zamýšleno jako porušení tohoto omezení.
42doit si vyhrazuje právo pozastavit přenos zpráv, které porušují tato ustanovení. Dále mohou být poštovní služby pozastaveny nebo přerušeny
pokud je zjištěno překročení tohoto AUP v souladu s obecnými podmínkami dodávek.

MAIL RELAY
Obecně, masové přenosy nebo přenosy komerčních informací prostřednictvím e-mailu nejsou povoleny pro objem více než 5 000 (pět tisíc) uživatelů denně
s průměrně 250 zpráv každých 20 minut. Chcete-li odeslat více než 5 000 zpráv denně, kontaktujte náš tým podpory, kde získáte další informace.

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTI
V žádném případě se nemůžete pokoušet prověřit, prověřit, proniknout nebo otestovat zranitelnost 42drátového síťového systému nebo narušit zabezpečení 42drátů nebo souvisejících ověřovacích postupů buď pasivními nebo invazními technikami bez výslovného souhlasu napsaného 42doit, stejně tak bude moci provádět takové činnosti prostřednictvím služby poskytované sítí a / nebo informacemi třetích stran bez jejich výslovného souhlasu.

NEWSGROUP, DISKUSNÍ FÓRUM, JINÉ SÍTĚ
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah komerčních zpráv, zpráv na jakémkoli elektronickém bulletinovém panelu, skupinovém chatu nebo jiných fórech, na kterých se účastníte, ale bez omezení na skupiny IRC a USENET, bude podléhat dodržování zákonů a v platných právních předpisech. Totéž musí respektovat pravidla jakékoli jiné sítě (sítě nebo okruhu), která přistupuje nebo se účastní pomocí služeb 42doit.

NEBEZPEČNÝ OBSAH
Je zakázáno publikovat, přenášet nebo ukládat na síti a zařízeních nebo do nich ukládat jakýkoli obsah nebo odkazy na obsah, který rozumí:
• vytvářet, reprezentovat, propagovat, propagovat nebo žádným způsobem odkazovat na pedofilii, rasismus, fanatismus nebo pornografický obsah, který není zahrnut v souladu s platnými předpisy a přístupný pouze osobám v zákonném věku;
• mít na portálu obsedantní chování, pronásledovatele, stíhání nebo šikanování vůči ostatním uživatelům na webu nebo cizím osobám.
• být příliš násilný, podněcuje násilí, obsahuje hrozby, obtěžování nebo projev nenávisti;
• být nekalý nebo klamavý ve vztahu k zákonům o ochraně spotřebitele v České republice
jakákoli jurisdikce, včetně řetězových dopisů a pyramidových schémat;
• být hanlivý nebo porušuje soukromí lidí;
• vytvářet riziko pro bezpečnost osoby nebo zdraví, ohrožení veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, ohrozit bezpečnost státu nebo zasahovat do vyšetřování ze strany soudního orgánu;
• nesprávně zveřejňovat obchodní tajemství nebo jiné důvěrné nebo chráněné informace třetích stran;
• mají za cíl pomoci třetím stranám obcházet autorská práva;
• porušují autorská práva třetích stran, ochranné známky, patenty nebo jiná majetková práva jiných;
• odkazovat (nebo prezentovat odkazy) na hazardní hry a / nebo kasina online, propagovat nelegální drogy, porušovat zákony o kontrole vývozu;
• využívat stránky 42doit za účelem a / nebo propagovat protiprávní činnosti, jako jsou: obchodování s lidmi, obchodování se zvířaty a / nebo chráněnými druhy, nezákonné a / nebo chráněné obchodování s rostlinami, obchodování se všemi živými / neživými druhy nebo jejich části pod ochranou v jakémkoli rozsahu patří, obchodování se zbraněmi, obchodování s drahocennými předměty, obchodování s předměty nebo umělecké, historické, archeologické, náboženské složky;
• využívat stránky 42doit za účelem a / nebo propagovat ilegální aktivity, jako jsou: terorismus, mafie, lichvářství, vydírání, ohrožení, vydírání, podvod, podvod, krádež, obchodování s lidmi, jakéhokoli pořadí a stupně;
• být jinak nezákonné nebo vyžadovat nezákonné chování podle zákonů platných v příslušné jurisdikci, uţivateli nebo poddanstvím;
• být jinak škodlivý, podvodný nebo schopen podat žalobu proti 42doit.
Pro obsah “publikovaný nebo přenášený” prostřednictvím sítě nebo infrastruktury zahrnujte webový obsah, e-maily, rozhovory a jakýkoli jiný typ publikace nebo
přenos založený na internetu.
• shromažďovat nebo ukládat data a informace od jiných uživatelů webu, pokud není výslovně uvedeno.

CHRÁNĚNÝ MATERIÁL ZE AUTORSKÝCH PRÁV
Je zakázáno používat 42drátovou síť ke stažení, publikování, distribuci, kopírování nebo použití jakéhokoli díla textu, hudby, softwaru, umění, obrazu nebo jiného chráněného autorským právem, s výjimkou případů, kdy:
• byla výslovně schválena držitelem práv;
• je v příslušné jurisdikci přípustné příslušné autorské zákony.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Uživatel se zavazuje sdělovat své osobní údaje potřebné pro úplné a správné provedení vztahu; také zaručuje, že na základě své osobní a výlučné odpovědnosti jsou výše uvedené údaje správné, aktuální a pravdivé a umožňují nám identifikovat svou pravou identitu. Uživatel se zavazuje sdělovat každou změnu poskytnutých údajů bezodkladně av každém případě nejpozději 15 (patnáct) dnů od výskytu výše zmíněné změny a také kdykoli na požádání poskytnout přiměřený důkaz jejich totožnosti, bydliště nebo bydliště a popřípadě jeho statut právního zástupce právnické osoby, která požaduje nebo uchovává službu.
Po obdržení výše uvedené komunikace může 42doit požádat uživatele o dodatečnou dokumentaci, aby prokázal sdělované změny. V případě, že uživatel neposkytne uvedenou komunikaci nebo požadovanou dokumentaci na adresu 42doit nebo v případě, že poskytne údaje, které jsou nepravdivé, nejsou aktuální nebo neúplné, nebo údaje, které mají důvod, podle svého uvážení, domníváte se, že si vyhrazuje právo:
a) odmítnout žádost zaslanou Uživatelem ohledně operací, které mají být provedeny s ohledem na Službu;
b) pozastavit služby s okamžitým účinkem bez oznámení a na dobu neurčitou;
c) zrušit a / nebo přerušit bez předchozího upozornění veškeré operace k úpravě dat spojených se Službou;
d) vyřešit vztah;
• uživatel souhlasí s tím, že pokud jsou přiděleny veřejné adresy IP přidělené jejich účtu do blacklistu (databáze zneužití), jako je ten, který se nachází na adrese http://www.spamhaus.org, uživatel bude automaticky porušen zde. m
AUP; v důsledku toho společnost 42doit může přijmout veškerá opatření považovaná za vhodná k ochraně její IP, včetně pozastavení a / nebo ukončení služby, a to bez ohledu na to, zda byly IPs hlášeny / zařazeny do černé listiny z důvodů přičitatelných uživateli;
• uživatel služby souhlasí s tím, že data uložená na sdíleném systému mohou být umístěna do karantény nebo odstraněna, pokud jsou výše uvedené údaje nakaženy virem nebo jinak poškozeny a mají při nepochybném úsudku 42dot potenciál nakazit nebo poškodit systém nebo data jiných uživatelů, které jsou umístěny na stejné infrastruktuře.
• Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla pro řádné využívání síťových zdrojů běžně označovaných jako “Netiketa”.

SLA
• Nelze předpokládat, že budou uhrazeny výdaje za přerušení služby v důsledku porušení tohoto informačního dokumentu.
• Jakýkoli dokument, fotografie, video, odkaz, různé informace, účet nebo publikaci obecně vložené v rámci stránky 42 může být zrušeno změnou nebo pozastavením manažera z technických nebo sociálních důvodů nebo kvůli nevhodnému chování uživatele. Tyto nezpochybnitelné rozhodnutí přijaté společností 42doit budou aplikovány bez jakéhokoli varování, oprávnění nebo úhrady uživateli webu.
• 42do si vyhrazuje právo sdělit policii a dozorovým orgánům zjištěné protiprávní chování.
• 42doit nemá možnost zkontrolovat obsah publikovaný v něm. Uživatel, který shledá nevhodný obsah uvedený výše nebo je považován za nesprávný nebo nedostatečný, je požádán, aby ho ohlásil správci.
• 42doit nemá možnost provádět jakékoli kontroly publikací v něm obsažených v jazycích, idiomech nebo žargoních různých zeměpisných původů uživatelů.
• 42doit neví: zvyky, zvyky, jakákoli lokalita nebo světová společnost, které služba dosáhla, takže forma kontroly bude prováděna podle zákonů, statu a morálky italského státu.
• Tyto informační poznámky mohou být změněny a doplněny bez upozornění nebo oznámení 42doit.

PRÁVNÍ POŽADAVKY
• Texty, informace a další údaje zveřejněné na tomto webu, stejně jako odkazy na jiné stránky jsou pouze pro informační účely a nepředpokládají žádný oficiální charakter.
• 42doit nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí jakéhokoli druhu a za jakýkoli druh přímého, nepřímého nebo náhodného poškození vyplývajícího z čtení nebo použití zveřejněných informací nebo jakéhokoli druhu obsahu přítomného na webu nebo přístupu nebo použití materiálu obsaženého v jiných místech.
• Přijímáním tohoto informačního formuláře uživatel prohlašuje: být věk, být plný jeho intelektuálních a psycho-fyzických schopností.
• Přijímáním tohoto informačního formuláře uživatel 42doit prohlašuje, že nepodnikne žádné právní nebo daňové kroky pro chování, které nesouvisí s provozovatelem webu nebo které způsobily třetí strany nebo jiní uživatelé služby nabízené portálem.
• Přijímáním tohoto informačního formuláře uživatel uvolňuje veškerou odpovědnost za obsah, který je v něm obsažen.
• Přijímáním tohoto informačního formuláře uživatel prohlašuje, že plně a zcela přebírá své právní, právní a trestní odpovědnosti vyplývající z jeho chování na internetových stránkách.
• Přijímáním tohoto informačního formuláře uživatel prohlašuje, že respektuje všechny platné zákony jak v Itálii, tak ve své vlastní zemi. V případě nedodržení této povinnosti je uživatel obeznámen s přijetím souvisejících ochranných opatření a poskytováním právních předpisů.
Sankce mohou být ve formě: peněžité, preventivní nebo odnětí svobody podle platných předpisů.
• Přijímáním tohoto informačního formuláře uživatel potvrzuje, že četl, porozuměl a přijal všechny výše uvedené předpisy bez výjimky nebo omezení. Rovněž prohlašuje, že plně přebírá odpovědnost za své činy a / nebo chování prováděné na internetových stránkách.

PAMATOVAT! JSTE JE ZODPOVĚDNÝ ZA JEDNOU AKCI!
ZACHÁZENÍ INFORMACÍ O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH NA COOKIES
Ochrana osobních údajů podle čl. 13 legislativního nařízení 196/2003
Současná informační poznámka (“Informativní”) se vzdává smyslům umění. 13 legislativního nařízení n. 196/2003 (Kodex ochrany osobních údajů – dále jen “Kodex”) je určen osobám, které sdělují své osobní údaje, a to i bez omezení, prostřednictvím webových služeb přístupných z této webové stránky (dále jen “webová stránka”).
Tato informace upravuje metody, kterými 42doit.com.
shromažďuje, ukládá, používá, komunikuje nebo léčí jiným způsobem osobní údaje shromážděné uživateli webu (“Uživatelé”).
Výraz “Osobní údaje” znamená veškeré informace týkající se fyzické osoby identifikované nebo identifikovatelné, a to i nepřímo, s odkazem na jakékoli další informace, včetně osobního identifikačního čísla (článek 4 písm. B).
42doit.com může tuto přihlášku upravit, doplnit nebo pravidelně aktualizovat s ohledem na veškeré změny platných právních předpisů nebo ustanovení Ručitele pro ochranu osobních údajů (“Ručitel”) nebo služeb nabízených na těchto stránkách.
Změny a aktualizace informačního listu jsou aplikovány a oznámeny všem zainteresovaným stranám, jakmile jsou přijaty, zveřejněním na internetových stránkách. Následně je každý uživatel vyzván, aby pravidelně přistupoval k webové stránce a ověřoval všechny aktualizované informace.

ODKAZY HYPERTEXTU
Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky třetích stran (“Odkazy”), které jsou považovány za zajímavé pro Uživatele. Tím, že se k těmto stránkám připojíte, opustíte tyto stránky volnou volbou a získáte přístup k webovým stránkám vlastněným třetími stranami. Informace obsažené v těchto stránkách jsou nezávislé a mimo kontrolu 42doit.com, která v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost ani za případné zpracování osobních údajů, ke kterým by mohlo dojít za takových okolností. V důsledku toho: (i) 42doit.com nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádnou záruku ohledně povahy a obsahu webových stránek třetích stran spojených s touto stránkou prostřednictvím odkazů; (ii) toto prohlášení se nevztahuje ani nesouvisí se zpracováním údajů jinými webovými stránkami, a to ani v případě, že je uživatel konzultován prostřednictvím odkazů; (iii) spojení na stránky třetích stran probíhá výlučně na odpovědnost uživatelů.

SBĚR DAT
Osobní údaje uživatelů 42doit.com (“zpracování dat”), uložených na jejich serverech nebo jejich partnerech, jak je uvedeno níže, lze shromažďovat různými způsoby, a to:
• poskytnutá přímo uživatelem: veškeré osobní údaje zadané na stránkách (procházet, registrovat se jako uživatel nebo obecněji z jakéhokoli jiného důvodu) nebo zveřejněny během akcí pořádaných nebo navštěvovaných 42doit.com nebo v případě, že jsou majiteli webu poskytnuty jakýmikoliv prostředky přímo od uživatele (např. vyplnění formulářů nebo korespondence).
• automaticky shromážděné: Osobní údaje shromážděné automaticky, nikoli však výhradně, c.d. “Cookies” (jak jsou lépe specifikovány v části níže) jsou – zpravidla – údaje týkající se navigace uživatele.
Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování stránek získávají během běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Tyto informace se obecně nevybírají, aby byly sdruženy s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale díky své povaze by mohly uživatelům umožnit identifikaci uživatelů prostřednictvím zpracování a sdružování se s údaji vlastněnými třetími stranami.
Tato kategorie osobních údajů zahrnuje adresy IP, názvy domén, počítače používané uživateli, kteří se připojují k webu, adresy v URI (jednotný identifikátor zdroje), zápis požadovaných prostředků, čas žádosti, metodu použitou při odesílání žádosti, velikost odpovědi získaného souboru, číselný kód, který udává stav odezvy daného serverem (úspěch, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.
Tyto údaje se používají hlavně k získání statistických informací o používání webové stránky a ke kontrole jejich správného fungování.
Údaje mohou být také použity k zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webové stránce.

COOKIES
42doit.com prostřednictvím svých internetových stránek využívá cookies, aby se zkušenosti s prohlížením co nejvíce přiblížily přáním a potřebám uživatelů a také aby byly přístupnějším webovým obsahem, které jsou konzultovány.
Díky cookies je možné zaručit snadnější navigaci a snadnější a intuitivnější používání webových stránek.
Soubory cookie jsou ve skutečnosti malé textové soubory obsahující “informační balíček”, které Stránky pošle uživatelskému terminálu (obvykle v prohlížeči), kde jsou uloženy, a poté jsou odesílány zpět na stejný web, ve stejné relaci nebo v následných návštěvách stejného uživatele. Soubory cookie obvykle přiřazují uživateli jedinečné číslo; toto číslo však nemá význam mimo stránky, na které byla přidělena.
Soubory cookie mohou být uloženy pouze v době použití konkrétního webu (tj. Cookie relace) nebo delší dobu nezávislé na relaci (tj. Trvalé soubory cookie).
Soubory cookie zpravidla umožňují majitelům stránek určit, které sektory a nejnavštěvovanější nebo nejnavštěvovanější obsah stránek, aby je přizpůsobily přáním uživatelů a současně zlepšovaly nabízené služby, ale nikoliv pouze přizpůsobená komunikace uživatelů a jejich souvisejících zájmů.
Typy souborů cookie, které web používá, jsou:
• do. Cookies nezbytné a funkční pro navigaci;
• b. Soubory cookie třetích stran.

COOKIES NUTNÉ NA PŘEHLED:
Jsou to základní soubory cookie pro správnou funkci a viditelnost webu, které vám umožňují navigovat pomocí základních funkcí.
Tyto soubory cookie neshromažďují informace o uživatelích, které by mohly být použity pro marketingové účely.
Potřebné soubory cookie slouží mimo jiné k: (i) zapamatování dat uživatelů na různých stránkách během prohlížení prohlížeče; (ii) zobrazit obsah v jazyce zvoleném při každém přístupu, přičemž rozpoznává, ze které země se uživatel připojí (a pamatuje toto nastavení v budoucím přístupu).
Cookies funkční pro navigaci:
Jedná se o soubory cookie, které majiteli stránek umožňují uživateli výrazně usnadnit používání stránek.
Umožňují identifikovat uživatele, kteří se přihlásili na web, vyhýbat se novému zadávání dat při každé nové relaci prohlížení.
Tyto soubory cookie mají za cíl usnadnit a urychlit jejich používání.

MÍSTO, REŽIM ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘEDMĚTY, KU KTERÉ MOHOU BÝT DOPORUČENY DATA
Zpracování dat se obvykle provádí v prostorách majitele stránek.
Osobní údaje jsou zpracovávány společností 42doit.com a / nebo třetími osobami, které jsou pečlivě vybrány z důvodu jejich spolehlivosti a způsobilosti a komu mohou být sděleny, pokud je to nezbytné nebo vhodné pro účely provádění činností týkajících se účelů uvedených v tomto oznámení .
Kromě toho mohou být osobní údaje také zpřístupněny společnostem patřícím ke skupině společností majitele stránek, které mají v každém případě politiku ochrany osobních údajů, která je v souladu se zásadou shody majitele stránek a je v souladu s touto zásadou, za předpokladu, že v Itálii nebo země Evropské unie. Ve všech ostatních případech, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem, nejsou osobní údaje přenášeny a / nebo zpřístupněny třetím osobám.
Přesný seznam osob, kterým mohou být osobní údaje předávány, o čase v uplynulém čase, lze nalézt v sídle vlastníka webu.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s povinnostmi a zárukami poskytovanými kodexem v analogické podobě a informačními systémy našimi zaměstnanci (zaměstnanci nebo třetími stranami) po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou shromažďovány .
Zvláštní bezpečnostní opatření jsou dodržována, aby se zabránilo ztrátě dat, nedovolenému nebo nesprávnému použití.
Jakmile osobní údaje již nebudou potřebné pro účely uvedené v tomto oznámení, 42doit.com stanoví jejich zrušení, ledaže zákon stanoví závazky k uložení nebo že uživatel neschválil léčbu delší dobu nebo ukládat je pro jiné účely.
Účel zpracování a povaha souhlasu

42DOIT.COM PROCESE OSOBNÍCH DAT ZA VÝLUČNĚ PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY:
• 1. účely související s využíváním služeb nabízených společností 42doit.com
a plnit veškeré smluvní závazky stanovené u uživatele;
• 2. statistické účely, průzkum trhu, zasílání informačního a reklamního materiálu, oznamování propagačních iniciativ a komerčních nabídek a dalších informačních služeb o činnosti majitele stránek;
• 3. definovat profil svých uživatelů pro přizpůsobení a individualizaci komerčních nabídek.

PRÁVA UŽIVATELŮ
Podle čl. 7 Kodexu má každý uživatel právo obdržet potvrzení o zachování osobních údajů, které se jej týkají, a jejich sdělení v srozumitelné podobě. Přesněji, každý uživatel má právo získat označení:
• 1. původu osobních údajů;
• 2. účelů a metod zpracování;
• způsoby, jakými elektronické a IT nástroje zpracovávají osobní údaje;
• 4. identifikačních údajů správce údajů, zpracovatelů údajů (nebo zástupce určeného podle čl. 5 odst. 2 kodexu);
• 5. předmětů nebo kategorií subjektů, kterým mohou být osobní údaje předávány nebo které se o nich dozví jako jmenovaných zástupců na území státu, vedoucích pracovníků nebo agentů.

DALŠÍ POUŽÍVÁ KAŽDÝ UŽIVATEL má právo získat:
• 1. aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu integraci dat;
• 2. zrušení, přeměna anonymní podoby nebo blokování neoprávněně zpracovávaných údajů, včetně údajů, jejichž uchovávání není pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracováváno, nezbytné;
• 3. osvědčení o tom, že operace uvedené v písmenech a) ab) byly upozorněny, a to i pokud jde o jejich obsah, těch, kterým byla sdělena nebo šířena, s výjimkou případů, kdy je toto plnění je nemožné nebo vyžaduje použití prostředků zjevně nepřiměřených chráněnému právu.
Uživatel má také právo vznést námitky zcela nebo zčásti:
• 1. z oprávněných důvodů zpracování osobních údajů, které se ho týkají, i když jsou relevantní pro účely sběru;
• 2. na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání reklamního nebo přímého prodeje nebo pro účely průzkumu trhu nebo komerční komunikace.
Žádosti uvedené v předchozích bodech by měly být adresovány zpracovateli údajů (jak je uvedeno v následujícím odstavci) e-mailem, běžnou poštou nebo doporučeným dopisem zaslaným majiteli webu.

ŘÍDÍCÍ ÚDAJE A PROCESOR DAT
Řadič dat je společnost Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com