Extra STEAM TUNNEL

Video
Added
Jul 4, 2018
Location
Views
1301
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

http://clevermachines.com/

English
STEAM TUNNEL
Steam shrinking tunnel, equipped with a new technology that allows the complete management by using electronic devices.
This tunnel may be composed of multiple modules, all with independent temperature, and the length of the tunnel is sized to the speed of production to be achieved and to height of the sleeve to be shrunk.
The tunnel can be integrated within the modules, with electrical heaters which allow to perform the heat shrinking with a low emission of steam.
http://clevermachines.com/shrink-tunnel/?lang=en

Italiano
TUNNEL A VAPORE
Tunnel di termoretrazione sleeve a vapore, dotato di una nuova tecnologia che permette di effettuare la completa gestione tramite dispositivi elettronici. Questo tunnel può essere composto da più moduli, tutti con temperatura indipendente, e la lunghezza di esso dipende dalla velocità di produzione da raggiungere e l’altezza dello sleeve da termoretrarre. Il tunnel può essere integrato all’interno dei moduli, con surriscaldatori elettrici che consentono di effettuare la termoretrazione a bassa emissione di vapore.
http://clevermachines.com/tunnel-di-termoretrazione/

Español
TÚNEL DE VAPOR
Túnel de tremocontracción sleeves de vapor, dispone de una nueva tecnología que permite la gestión completa a través de dispositivos electrónicos. Este túnel puede estar compuesto de varios módulos, todos con control de temperatura independiente, y la longitud de la misma depende de la velocidad de producción a alcanzar y de la altura del sleeve que tiene que ser procesado.
Al túnel se pueden instalar dentro de los módulos, unos recalentadores eléctricos que permiten realizar el encoge del sleeve con baja emisión de vapor.
http://clevermachines.com/tunel-para-termo-contraccion/?lang=es

Deutsch
DAMPFSCHRUMPFTUNNEL
Dampfschrumpftunnel mit einer neuartigen Technologie, welche die gesamte Verwaltung mit elektronischen Vorrichtungen ermöglicht. Dieser Tunnel kann aus mehreren Modulen mit unabhängigen Temperaturen bestehen, wobei die Länge von der zu erreichenden Produktionsgeschwindigkeit und der Breite der aufzuschrumpfenden Sleeves abhängt.
Der im Innern der Module integrierbare Tunnel verfügt über elektrische Heizkörper, die das Aufschrumpfen bei geringer Dampfabgabe ermöglicht.
http://clevermachines.com/schrumpftunnel/?lang=de

Français
TUNNEL À VAPEUR
Tunnel de thermorétraction des sleeves à la vapeur, muni d’une nouvelle technologie qui permet la gestion intégrale par l’intermédiaire de dispositifs électroniques. Ce tunnel peut être composé de plusieurs modules, tous avec température indépendante, et sa longueur dépend de la vitesse de production à atteindre et de la hauteur du sleeve à thermorétracter.
Le tunnel peut être intégré à l’intérieur des modules, avec des résistances électriques de surchauffe qui permettent d’effectuer la thermorétraction à basse émission de vapeur.
http://clevermachines.com/tunnels-de-thermoretraction/?lang=fr

Português
TÚNEL DE VAPOR
Túnel de encolhimento a vapor, equipado com uma nova tecnologia que permite o gerenciamento completo usando dispositivos eletrônicos.
Este túnel pode ser composto de múltiplos módulos, todos com temperatura independente, e o comprimento do túnel é dimensionado para a velocidade de produção a ser alcançada e para a altura da manga a ser encolhida.
O túnel pode ser integrado dentro dos módulos, com aquecedores elétricos que permitem realizar o encolhimento térmico com baixa emissão de vapor.

日本
蒸気トンネル
電子機器を使用して完全な管理を可能にする新技術を備えたスチームシュリンクトンネル。
このトンネルは、すべて独立した温度を有する複数のモジュールで構成されてもよく、トンネルの長さは、達成されるべき生産速度および収縮されるスリーブの高さに合わせられる。
トンネルはモジュール内で、低蒸気の蒸気で熱収縮を実行できる電気ヒーターと一体化することができます。

Россия
ПАРОВОЙ ТУННЕЛЬ
Термоусадочный туннель, оснащенный новой технологией, которая позволяет полностью управлять с помощью электронных устройств.
Этот туннель может состоять из нескольких модулей, все с независимой температурой, а длина туннеля равна скорости производства, которая должна быть достигнута, и высоте утяжеленной муфты.
Тоннель может быть встроен в модули с электрическими нагревательными устройствами, которые позволяют выполнять термоусадочную обработку с низким уровнем выбросов пара.

中国
蒸汽隧道
蒸汽收缩隧道,配备了一项新技术,允许使用电子设备进行全面管理。
该隧道可以由多个模块组成,所有模块都具有独立的温度,并且隧道的长度的大小取决于要实现的生产速度和要收缩的套管的高度。
隧道可以集成在模块内,电加热器允许以低蒸汽排放进行热收缩。

عربى
نفق البخار
نفق تقلص البخار ، مزود بتكنولوجيا جديدة تسمح بالإدارة الكاملة باستخدام الأجهزة الإلكترونية.
يمكن أن يتكون هذا النفق من وحدات متعددة ، كل ذلك مع درجة حرارة مستقلة ، ويقاس طول النفق إلى سرعة الإنتاج المطلوب تحقيقها وإلى ارتفاع الجُملة المراد تقلصها.
يمكن دمج النفق داخل الوحدات ، مع السخانات الكهربائية التي تسمح بتقلص الحرارة مع انخفاض انبعاث البخار.

무도병
스팀 터널
증기 수축 터널, 전자 장치를 사용하여 완벽한 관리를 가능하게하는 신기술 탑재.
이 터널은 여러 개의 모듈로 구성 될 수 있으며, 모두 독립적 인 온도를가집니다. 터널의 길이는 달성 할 생산 속도와 수축 할 슬리브의 높이에 맞게 조정됩니다.
터널은 모듈 내부에 통합 될 수 있으며 저 발열 스팀으로 열 수축을 수행 할 수있는 전기 히터가 있습니다.

فارسی
تونل بخار
تونل کوچک کننده بخار، مجهز به تکنولوژی جدیدی است که با استفاده از دستگاه های الکترونیکی اجازه مدیریت کامل را می دهد.
این تونل ممکن است از ماژول های چندگانه تشکیل شده باشد، همه با درجه حرارت مستقل و طول تونل به سرعت تولید می شود و به ارتفاع آستین کاهش می یابد.
تونل می تواند درون ماژول ها، همراه با بخاری های الکتریکی باشد که اجازه می دهد کاهش گرما با انتشار کم بخار انجام شود.

Shqipëri
TUNELIT TË AVULLIT
Tuneli i tkurrjes së avullit, i pajisur me një teknologji të re që lejon menaxhimin e plotë duke përdorur pajisje elektronike.
Ky tunel mund të përbëhet nga module të shumëfishta, të gjitha me temperaturë të pavarur dhe gjatësia e tunelit matet me shpejtësinë e prodhimit që duhet arritur dhe me lartësinë e mëngës që duhet të zvogëlohet.
Tuneli mund të integrohet brenda moduleve, me ngrohje elektrike që lejojnë kryerjen e ngrohjes duke u tkurrur me një shkarkesë të ulët të avullit.

Հայաստան
գոլորշու թունելը
Steam shrinking թունելը, որը հագեցած է նոր տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս ամբողջական կառավարումը օգտագործել էլեկտրոնային սարքեր:
Այս թունելը կարող է բաղկացած լինել բազմակի մոդուլներից, անկախ ամեն ինչից անկախ ջերմաստիճանով, եւ թունելի երկարությունը չափվում է արտադրության արագությանը հասնելու համար, եւ թեւի բարձրությունը նվազում է:
Թունելը կարող է ինտեգրվել մոդուլների վրա, էլեկտրական ջեռուցիչներ, որոնք թույլ են տալիս ջերմության շնչափողը գոլորշու ցածր արտանետմամբ:

Azərbaycan
BUXAR TUNEL
Elektron qurğuları istifadə edərək tam idarəetməni təmin edən yeni bir texnologiya ilə təchiz edilən buxarla çəkilən tunel.
Bu tunel çoxlu modullardan ibarət ola bilər, bütün bunlar müstəqil temperaturda və tunelin uzunluğu əldə ediləcək istehsal sürətinə və qolun hündürlüyünə qədər azalır.
Tünel modullara daxil edilə bilər, elektrik istilikləri ilə, istilik aşağı buxar emissiyası ilə azaldılması üçün imkan verir.

Беларусь
паравой тунэль
Паравая ўсаджванне тунэль, абсталяваны новай тэхналогіяй, якая дазваляе цалкам кіраваць з дапамогай электронных прылад.
Гэты тунэль можа складацца з некалькіх модуляў, усё з незалежнай тэмпературы, а даўжыня тунэля мае такія памеры, каб хуткасць вытворчасці павінны быць дасягнутыя, і вышыня ўтулкі, каб быць паменшаны.
Тунэль можа быць інтэграваны ў модулях, з электрычнымі награвальнікамі, якія дазваляюць выконваць термоусадкой з нізкім узроўнем выкідаў пара.

Bosna
PARNI TUNEL
Tunel koji se smanjuje na paru, opremljen novom tehnologijom koja omogućava kompletno upravljanje korišćenjem elektronskih uređaja.
Ovaj tunel može biti sastavljen od više modula, sve sa nezavisnom temperaturom, a dužina tunela je dimenzionirana do brzine proizvodnje koju treba postići i visine rukava koji se smanjuje.
Tunel se može integrirati unutar modula, sa električnim grejačima koji omogućavaju toplotno skupljanje sa niskom emisijom para.

България
ПАНЕЛЕН ТУНЕЛ
Парен тунел, снабден с нова технология, която позволява пълно управление чрез използване на електронни устройства.
Този тунел може да се състои от няколко модула, всички с независима температура, а дължината на тунела е оразмерена по отношение на скоростта на производство, която трябва да бъде постигната, и на височината на втулката, която трябва да се свие.
Тунелът може да бъде интегриран в модулите с електрически нагреватели, които позволяват термично свиване с ниско отделяне на пара.

Česká republika
PÁNSKÝ TUNEL
Steam smršťovací tunel, vybavený novou technologií, která umožňuje kompletní řízení pomocí elektronických zařízení.
Tento tunel může být složen z více modulů, všechny s nezávislou teplotou a délka tunelu je dimenzována na rychlost výroby, která má být dosažena, a na výšku pouzdra, která má být zmenšena.
Tunel lze integrovat do modulů pomocí elektrických ohřívačů, které umožňují tepelné smrštění s nízkým emisím páry.

台灣
蒸汽隧道
蒸汽收縮隧道,配備了一項新技術,允許使用電子設備進行全面管理。
該隧道可以由多個模塊組成,所有模塊都具有獨立的溫度,並且隧道的長度的大小取決於要實現的生產速度和要收縮的套管的高度。
隧道可以集成在模塊內,電加熱器允許以低蒸汽排放進行熱收縮。

Hrvatska
PARNI TUNEL
Tunel za smanjivanje pare, opremljen novom tehnologijom koja omogućuje cjelovito upravljanje korištenjem elektroničkih uređaja.
Taj se tunel može sastojati od više modula, sve s nezavisnom temperaturom, a duljina tunela veličine se prema brzini proizvodnje koju treba postići i do visine rukavca koja se smanjuje.
Tunel se može integrirati u module, s električnim grijačima koji omogućuju smanjenje toplote uz nisku emisiju pare.

Danmark
DAMPTUNNEL
Dampkrympetunnel, udstyret med en ny teknologi, der giver den komplette styring ved hjælp af elektroniske enheder.
Denne tunnel kan bestå af flere moduler, alle med uafhængig temperatur, og tunnelens længde er dimensioneret til produktionshastigheden, der skal opnås, og hylstens højde skal krympes.
Tunnellen kan integreres i modulerne, med elektriske varmeapparater, som gør det muligt at udføre varmekrympningen med lav dampudledning.

יהודי
סיאם טונל
קיטור מתכווץ מנהרה, מצויד בטכנולוגיה חדשה המאפשרת ניהול מלא באמצעות מכשירים אלקטרוניים.
מנהרה זו עשויה להיות מורכבת ממספר מודולים, כולם עם טמפרטורה עצמאית, ואורך המנהרה הוא בגודל המהירות של הייצור להיות מושגת ואת גובה השרוול להיות מתכווץ.
המנהרה יכולה להיות משולבת בתוך המודולים, עם תנורים חשמליים המאפשרים לבצע את החום מתכווץ עם פליטה נמוכה של קיטור.

Eesti
AURUTUNNEL
Steam kahanev tunnel, mis on varustatud uue tehnoloogiaga, mis võimaldab täielikku juhtimist elektrooniliste seadmete abil.
See tunnel võib koosneda mitmest moodulist, mis kõik on sõltumatud temperatuurid, ja tunneli pikkus on suurenenud saavutatava tootmise kiiruseni ja varruka kõrguseni, mida tuleb vähendada.
Tunnelit saab integreerida moodulitesse koos elektriliste kütteseadmetega, mis võimaldavad kuumuse vähendamist vähese heitgaasiga.

Suomi
HÖYRYN TUNNELI
Höyryn kutistumistunneli, joka on varustettu uudella tekniikalla, joka mahdollistaa täydellisen hallinnan sähköisten laitteiden avulla.
Tämä tunneli voi koostua useista moduuleista, joilla on itsenäinen lämpötila ja tunnelin pituus mitoitetaan saavutettavaan tuotannon nopeuteen ja kutistettavan holkin korkeuteen.
Tunneli voidaan integroida moduuleihin, joissa on sähkölämmittimet, joiden avulla lämpö kutistuu vähäisellä höyryllä.

Ελλάδα
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΥ
Τούνελ συρρίκνωσης με ατμό, εξοπλισμένη με μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει την πλήρη διαχείριση με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
Αυτή η σήραγγα μπορεί να αποτελείται από πολλαπλές μονάδες, όλες με ανεξάρτητη θερμοκρασία, και το μήκος της σήραγγας έχει μέγεθος τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτητα παραγωγής και το ύψος του περιβλήματος που πρόκειται να συρρικνωθεί.
Η σήραγγα μπορεί να ενσωματωθεί στις μονάδες, με ηλεκτρικούς θερμαντήρες που επιτρέπουν την εκτέλεση της συρρίκνωσης της θερμότητας με χαμηλή εκπομπή ατμού.

हिन्दी
स्टीम ट्यूननेल
स्टीम सिकुड़ने वाली सुरंग, एक नई तकनीक से सुसज्जित है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके पूर्ण प्रबंधन की अनुमति देती है।
यह सुरंग कई मॉड्यूल से बना हो सकती है, सभी स्वतंत्र तापमान के साथ, और सुरंग की लंबाई को उत्पादन की गति के आकार और आस्तीन की ऊंचाई को कम करने के लिए आकार दिया जाता है।
सुरंग को मॉड्यूल के भीतर एकीकृत किया जा सकता है, जिसमें विद्युत तापक होते हैं जो भाप के कम उत्सर्जन के साथ गर्मी को कम करने की अनुमति देते हैं।

Indonesia
TEROWONGAN UAP
Terowongan menyusut uap, dilengkapi dengan teknologi baru yang memungkinkan manajemen lengkap dengan menggunakan perangkat elektronik.
Terowongan ini dapat terdiri dari beberapa modul, semua dengan suhu independen, dan panjang terowongan diukur dengan kecepatan produksi yang harus dicapai dan tinggi lengan menjadi menyusut.
Terowongan dapat diintegrasikan dalam modul, dengan pemanas listrik yang memungkinkan untuk melakukan panas menyusut dengan emisi uap rendah.

Iceland
GUFU GÖNG
Steam minnkandi göng, búin með ný tækni sem gerir heildar stjórnun með því að nota raftæki.
Þessi göng geta verið samsett af mörgum einingar, allt með sjálfstæðum hitastigi, og lengd göngin er stór í framleiðsluhraða sem á að ná og hæð ermsins að minnka.
Göngin geta verið samþætt innan einingarinnar, með rafmagns hitari sem gerir kleift að framkvæma hita minnkandi með lágum losun gufu.

Latvija
TVAIKA TUNELIS
Tvaika sarūkošais tunelis, kas aprīkots ar jaunu tehnoloģiju, kas ļauj pilnīgi vadīt, izmantojot elektroniskas ierīces.
Šis tunelis var sastāvēt no vairākiem moduļiem, viss ar neatkarīgu temperatūru, un tuneļa garums ir atkarīgs no ražošanas ātruma, kas jāsasniedz, un no apgrieztā piedurknes augstuma.
Tuneļu var integrēt moduļos, izmantojot elektriskos sildītājus, kas ļauj siltumu samazināties ar zemu tvaika izmešu daudzumu.

Lietuva
GARO TUNELIS
Steam mažinantis tunelis, kuriame įrengta nauja technologija, leidžianti visiškai valdyti naudojant elektroninius prietaisus.
Šis tunelis gali būti sudarytas iš kelių modulių, kurių kiekviena nepriklauso nuo temperatūros, o tunelio ilgis yra tokio dydžio, kad būtų pasiektas gamybos greitis ir sumažintas rankovės aukštis.
Tunelis gali būti integruotas į modulius, su elektriniais šildytuvais, kurie leidžia šilumą mažinti, naudojant mažą garų kiekį.

Македонија
ПАРНИ ТУННЕЛИ
Тунел што се намалува со пареа, опремен со нова технологија која овозможува целосно управување со користење на електронски уреди.
Овој тунел може да биде составен од повеќе модули, сите со независна температура, а должината на тунелот е со големина до брзината на производство што треба да се постигне и до висината на ракавот да се намали.
Тунелот може да се интегрира во рамките на модулите, со електрични грејачи кои овозможуваат вршење на топлинско намалување со ниска емисија на пареа.

Malaysia
TEROWONG STIM
Terowong mengalir wap, dilengkapi dengan teknologi baru yang membolehkan pengurusan yang lengkap dengan menggunakan alat elektronik.
Terowong ini boleh terdiri daripada pelbagai modul, semua dengan suhu bebas, dan panjang terowong adalah ukuran untuk mempercepat pengeluaran yang dihasilkan dan untuk ketinggian lengan untuk disusut.
Terowong ini boleh diintegrasikan dalam modul, dengan pemanas elektrik yang membolehkan untuk melaksanakan haba mengecil dengan pelepasan wap yang rendah.

Монгол улс
УУРЫН ТУННЕЛЬ
Цахим төхөөрөмж ашиглан бүрэн менежмент хийх боломжийг олгодог шинэ технологи бүхий туннелийн багассан туннель.
Энэ туннель нь олон модуль, бүх бие даасан температуртай, туннелийн урт нь үйлдвэрлэлд хүрэх хурд ба овоолгын өндрийг хэмждэг.
Далд туннелийг модулиудын хүрээнд нэгтгэж болох ба цахилгаан халаагуур нь халаалтын бага ялгаруулалттай дулааныг багасгадаг

नेपाल
स्टेम ट्युनल
स्टीम सिक्रिंग सुरंग, नयाँ टेक्नोलोजीसँग लैजान्छ जुन विद्युतीय यन्त्रहरू प्रयोग गरेर पूर्ण व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सुरंग एकाधिक मोड्युलबाट बनाइएको हुन सक्छ, सबै स्वतन्त्र तापमान संग, र सुरंगको लम्बाई उत्पादनको गति र आकारको घटाउन उचाईको आकारमा आकारमा छ।
सुरंग मड्यूल भित्र एकीकृत हुन सक्छ, बिजुली को हीटर जो भाप को कम उत्सर्जन संग गर्मी को सिकन को अनुमति को अनुमति संग।

Norge
DAMPTUNNEL
Steam krympende tunnel, utstyrt med en ny teknologi som muliggjør fullstendig styring ved hjelp av elektroniske enheter.
Denne tunnelen kan bestå av flere moduler, alle med uavhengig temperatur, og tunnelens lengde er dimensjonert til produksjonshastigheten som skal oppnås og hylsenes høyde skal krympes.
Tunnelen kan integreres i modulene, med elektriske varmeovner som gjør det mulig å utføre varmekrymping med lav damputslipp.

Holland
STOOMTUNNEL
Stoomkrimpende tunnel, uitgerust met een nieuwe technologie die het volledige beheer mogelijk maakt door gebruik te maken van elektronische apparaten.
Deze tunnel kan zijn samengesteld uit meerdere modules, allemaal met onafhankelijke temperatuur, en de lengte van de tunnel is afgestemd op de te bereiken snelheid van productie en op de hoogte van de te verkleinen bus.
De tunnel kan in de modules worden geïntegreerd, met elektrische verwarmers die het mogelijk maken om de warmte te laten krimpen met een lage uitstoot van stoom.

Polska
TUNEL PAROWY
Tunel do skurczów parowych, wyposażony w nową technologię, która pozwala na pełne zarządzanie za pomocą urządzeń elektronicznych.
Tunel ten może składać się z wielu modułów, wszystkie z niezależną temperaturą, a długość tunelu jest dostosowywana do prędkości produkcji, która ma być osiągnięta, i do wysokości tulei, która ma zostać zmniejszona.
Tunel może być zintegrowany z modułami za pomocą nagrzewnic elektrycznych, które pozwalają na skurczenie termiczne przy niskiej emisji pary.

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
ਸਟੈਮ ਟੰਨਲ
ਭਾਫ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੰਗ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਡਿਊਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੁੰਗਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਮੈਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਫ ਦੀ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

România
TUNE DE AUR
Tunelul de contracție cu abur, echipat cu o nouă tehnologie care permite gestionarea completă prin utilizarea dispozitivelor electronice.
Acest tunel poate fi compus din mai multe module, toate cu temperatură independentă, iar lungimea tunelului este dimensionată la viteza de producție care trebuie realizată și la înălțimea manșonului care urmează a fi mărunțit.
Tunelul poate fi integrat în interiorul modulelor, cu încălzitoare electrice care permit efectuarea micșorării căldurii cu o emisie scăzută de abur.

Србија
СТЕАМ ТУННЕЛ
Тунел за смањење паре, опремљен новом технологијом која омогућава комплетно управљање коришћењем електронских уређаја.
Овај тунел може бити састављен од више модула, све са независном температуром, а дужина тунела је димензионирана до брзине производње која се постиже и до висине рукава који се смањује.
Тунел се може интегрирати унутар модула, са електричним грејачима који омогућавају топлотно смањивање са ниском емисијом пара.

Slovensko
PÁNOVÝ TUNEL
Tunela so zmenšovaním pary, vybavená novou technológiou, ktorá umožňuje kompletnú správu pomocou elektronických zariadení.
Tento tunel môže byť zložený z viacerých modulov, všetky s nezávislou teplotou a dĺžka tunela je dimenzovaná na rýchlosť výroby, ktorá sa má dosiahnuť, a na výšku puzdra, ktorá sa má skrátiť.
Tunel môže byť integrovaný do modulov s elektrickými ohrievačmi, ktoré umožňujú tepelné zmršťovanie s nízkou emisiou pary.

Slovenija
PARNI TUNEL
Parni krčevalni tunel, opremljen z novo tehnologijo, ki omogoča popolno upravljanje z uporabo elektronskih naprav.
Ta predor je lahko sestavljen iz več modulov, vsaka z neodvisno temperaturo, dolžino tunela pa je določena glede na hitrost proizvodnje, ki jo je treba doseči, in višino tulca, ki ga je treba skrčiti.
Predor se lahko integrira v module, z električnimi grelci, ki omogočajo toplotno krčenje z nizko emisijo pare.

Sverige
ÅNG TUNNEL
Ångkrymptunnel, utrustad med en ny teknik som möjliggör fullständig hantering genom att använda elektroniska enheter.
Denna tunnel kan bestå av flera moduler, alla med oberoende temperatur, och tunnelens längd är dimensionerad till produktionshastigheten som ska uppnås och höjden på hylsan ska krympas.
Tunneln kan integreras i modulerna, med elektriska värmare som gör det möjligt att utföra värmekrympningen med låga utsläpp av ånga.

ประเทศไทย
อุโมงค์อบไอน้ำ
อุโมงค์หดตัวพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การจัดการที่สมบูรณ์โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุโมงค์นี้อาจประกอบด้วยหลายโมดูลทั้งหมดมีอุณหภูมิอิสระและความยาวของอุโมงค์มีขนาดเท่ากับความเร็วของการผลิตที่จะทำได้และความสูงของแขนที่จะหดตัว
อุโมงค์สามารถรวมเข้ากับโมดูลได้โดยใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าซึ่งช่วยในการลดความร้อนด้วยการปล่อยไอน้ำต่ำ

தமிழ்
நீராவி சுரங்கப்பாதை
நீராவி சுருக்கம் குடைவு, ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மின்னணு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி முழுமையான நிர்வாகத்தை அனுமதிக்கும்.
இந்த சுரங்கப்பாதை பல தொகுதிகள் கொண்டது, அனைத்துமே சுயாதீன வெப்பநிலையுடன், மற்றும் சுரங்கத்தின் நீளம் உற்பத்தி வேகத்திற்கு அளவிடப்படுகிறது மற்றும் பூச்சு உயரத்தை சுருக்க வேண்டும்.
நீராவி ஒரு குறைந்த உமிழ்வு கொண்டு சுருங்கி வெப்பம் செய்ய அனுமதிக்கும் மின்சார ஹீட்டர்கள் கொண்டு, மாதிரிகள் உள்ள ஒருங்கிணைக்க முடியும்

Türkiye
BUHAR TÜNELİ
Elektronik cihazları kullanarak komple yönetim sağlayan yeni bir teknoloji ile donatılmış buhar büzme tüneli.
Bu tünel, hepsi bağımsız sıcaklığa sahip birden çok modülden oluşabilir ve tünelin uzunluğu, elde edilecek üretim hızına ve büzülecek olan manşonun yüksekliğine göre boyutlandırılır.
Tünel, modüller içerisinde, düşük bir buhar emisyonuyla ısı büzülmesini sağlayan elektrikli ısıtıcılar ile entegre edilebilir.

Україна
ТЕПЛОВИЙ ТУННЕЛЬ
Туалет, що скорочується в парі, оснащений новою технологією, що дозволяє повністю керувати електронними пристроями.
Цей тунель може складатися з декількох модулів, у всіх з незалежною температурою, а довжина тунелю розміром до швидкості досягнення виробництва та висоти рукава, який потрібно зменшити.
Тунель може бути інтегрований у модулі, з електричними нагрівачами, які дозволяють виконувати термозберігання при низькому витоку пари.

Magyarország
GŐZCSATORNA
Gőzcsökkentő alagút, amely új technológiával van felszerelve, amely lehetővé teszi a teljes menedzsmentet elektronikus eszközök használatával.
Ez az alagút több modulból állhat, amelyek mindegyikének független hőmérséklete van, és az alagút hossza az elérendő gyártási sebesség és a zsugorítandó hüvely magassága szerint van méretezve.
Az alagút a modulokba integrálható, elektromos fűtéssel, amely lehetővé teszi a hőcsökkentést kis gőzkibocsátással.

اردو
اسٹیم ٹنیل
بھاپ ہڑتال سرنگ، ایک نئی ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو الیکٹرانک آلات کو استعمال کرتے ہوئے مکمل انتظام کی اجازت دیتا ہے.
یہ سرنگ متعدد ماڈیولز کے مطابق ہوسکتا ہے، سبھی آزاد درجہ حرارت کے ساتھ، اور سرنگ کی لمبائی حاصل کی جائے گی اور پیداوار کی رفتار کی حد تک ہوتی ہے اور آستین کی اونچائی کم ہوجائے گی.
سرنگ ماڈیولوں کے اندر ضم کیا جا سکتا ہے، بجلی کے ہیٹر کے ساتھ جو بھاپ کے کم اخراج کے ساتھ گرمی کو کم کرنے کی اجازت دیتا ہے.

O’zbekiston
BUG ‘TÜNELIDIR
Elektron asboblarni qo’llash orqali to’liq boshqaruvni ta’minlaydigan yangi texnologiya bilan jihozlangan bug’langan shlang tunnel.
Ushbu tunnel ko’plab modullardan iborat bo’lishi mumkin, ularning har biri mustaqil haroratda va tunnelning uzunligi erishish uchun ishlab chiqarish tezligiga va qisman balandligini kamaytiradi.
Tunnel modullar ichida birlashtirilishi mumkin, elektr isitgichlar esa bug’ning kam emissiyasi bilan issiqlikni qisqartirish imkonini beradi.

Việt Nam
đường hầm hơi nước
Tay áo đường hầm co rút bao gồm các tấm hồng ngoại kết hợp với máy thổi khí nóng. Chiều dài của đường hầm có kích thước với tốc độ sản xuất đạt được và chiều cao của ống tay áo bị thu hẹp.

ייִדיש
פּאַרע טונעל
פּאַרע שרינגקינג טונעל, יקוויפּט מיט אַ נייַע טעכנאָלאָגיע וואָס אַלאַוז די פולשטענדיק פאַרוואַלטונג דורך ניצן עלעקטראָניש דעוויסעס.
דעם טונעל קען זיין קאַמפּאָוזד פון קייפל מאַדזשולז, אַלע מיט פרייַ טעמפּעראַטור, און די לענג פון די טונעל איז סייזד צו די גיכקייַט פון פּראָדוקציע צו זיין אַטשיווד און צו הייך פון די אַרבל צו זיין שראַנגק.
דער טונעל קענען זיין ינאַגרייטיד ין די מאַדזשולז, מיט עלעקטריקאַל כיטערז אַז לאָזן צו דורכפירן די היץ שרינגקינג מיט אַ נידעריק ימישאַן פון פּאַרע.

Zulu
I-STEAM TUNNEL
Umshini wokushisa we-steam, onokubuchwepheshe obusha obuvumela ukuphathwa okuphelele ngokusebenzisa amadivayisi we-elekthronikhi.
Lo mhubhe ungase uhlanganiswe ngamamojula amaningi, konke okushisa okuzimele, nobude bomhubhe bukhulu kakhulu ekujuleni komkhiqizo okumele kutholakale futhi ukuphakama komkhono kukhishwe.
Umhubhe ungahlanganiswa ngaphakathi kwamamojula, ngamaphisi okushisa kagesi avumela ukwenza ukushisa kwehla ngokushisa okuphansi.
   clevermachines_ENG-3.pdf
   clevermachines_ITA-12.pdf
   clevermachines_DEU-13.pdf
   clevermachines_ESP-12.pdf
   clevermachines_FRA-11.pdf

  FEATURES

  Via dei Laghi, 19, 36077 Altavilla vicentina VI, Italia


  LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

  Human Test: Find the X     3 + 2 =

  All copyrights reserved © - 42doit.com