Nouvelles Manger de la chair humaine pour sauver la planète: la proposition en Suède

Added
décembre 12, 2019
Location
Vues
2134
Évaluation
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
description

Le professeur Magnus Soderlund de la Stockholm School of Economics a mis en avant la proposition de consommer de la chair humaine pour limiter les effets du resoudage mondial.

 

Magnus Soderlund, professeur à la School of Economics de Stockholm, lors d’une émission télévisée locale consacrée à un événement sur “la nourriture du futur”, a suggéré qu’il pourrait être nécessaire de recourir au cannibalisme pour sauver notre planète des changements climatiques. Soderlund a également ajouté qu’il pourrait être nécessaire d’organiser davantage de séminaires sur la nécessité de consommer de la chair humaine pour mettre fin au réchauffement climatique. Selon ce chercheur, manger des cadavres humains à la place de viande et de légumes pourrait être la solution au problème environnemental, car il remplacerait l’industrie de la viande et l’agriculture, qui, selon plusieurs environnementalistes, est en grande partie responsable du réchauffement climatique.

 

Manger de la chair humaine, selon le chercheur, libérerait également la civilisation de l’un des plus anciens tabous. “Aujourd’hui, consommer le corps d’un cadavre – explique-t-il – revient à insulter d’une manière ou d’une autre le défunt”. L’intervention du chercheur et professeur suédois a été diffusée la semaine dernière et s’est accompagnée d’une représentation graphique plutôt choquante de fourchettes aux fils humains.


Äta mänskligt kött för att rädda planeten: förslaget i Sverige

Professor Magnus Soderlund från Stockholm School of Economics har lagt fram förslaget att konsumera mänskligt kött för att begränsa effekterna av global upplösning.

 

Magnus Soderlund, professor vid School of Economics i Stockholm, under ett lokalt TV-program, som ägnades åt ett evenemang om “framtidens mat”, föreslog att det kan vara nödvändigt att ta till kannibalism för att rädda vår planet från klimatförändringar. Soderlund tillade också att det kan vara nödvändigt att organisera fler seminarier om behovet av att konsumera mänskligt kött för att stoppa den globala uppvärmningen. Enligt denna forskare kan äta mänskliga kroppar istället för kött och grönsaker vara lösningen på miljöproblemet, eftersom det skulle ersätta köttindustrin och jordbruket, vilket enligt flera miljöaktivister till stor del ansvarar för den globala uppvärmningen.

 

Att äta mänskligt kött skulle enligt forskaren också befria civilisationen från en av de äldsta tabuerna. “Idag konsumerar kroppen av ett lik – förklarar han – på något sätt att förolämpa den avlidne”. Den svenska forskarens och professorens ingripande sändes förra veckan och åtföljdes av en ganska chockerande grafisk framställning av gafflar som gängar mänskliga händer.


Å spise menneskekjøtt for å redde planeten: forslaget i Sverige

Professor Magnus Soderlund ved Stockholm School of Economics har fremmet forslaget om å konsumere menneskelig kjøtt for å begrense virkningene av global oppløsning.

 

Magnus Soderlund, professor ved School of Economics i Stockholm, under et lokalt TV-program, dedikert til et arrangement om “fremtidens mat”, antydet at det kan være nødvendig å ty til kannibalisme for å redde planeten vår fra klimaendringer. Soderlund la også til at det kan være nødvendig å organisere flere seminarer om behovet for å konsumere menneskelig kjøtt for å stoppe den globale oppvarmingen. I følge denne forskeren kan det å spise menneskekropper i stedet for kjøtt og grønnsaker være løsningen på miljøproblemet, da det ville erstatte kjøttindustrien og jordbruket, som ifølge flere miljøforkjempere i stor grad er ansvarlig for global oppvarming.

 

Å spise menneskekjøtt ville ifølge forskeren også frigjøre sivilisasjonen fra et av de eldste tabuene. “Å konsumere liket av i dag – betyr han på en måte å fornærme den avdøde”. Intervensjonen fra den svenske forskeren og professoren ble sendt i forrige uke, og ble ledsaget av en ganske sjokkerende grafisk fremstilling av gafler som tråder menneskelige hender.


Ihmisen lihan syöminen planeetan pelastamiseksi: ehdotus Ruotsissa

Tukholman kauppakorkeakoulun professori Magnus Soderlund on tehnyt ehdotuksen ihmislihan kuluttamiseksi globaalin ratkaisun vaikutusten rajoittamiseksi.

 

Tukholman kauppakorkeakoulun professori Magnus Soderlund ehdotti paikallisen televisio-ohjelman aikana, joka oli omistettu “tulevaisuuden ruokaa” koskevalle tapahtumalle, että saattaa olla tarpeen turvautua kannibalismiin planeettamme pelastamiseksi ilmastomuutokselta. Soderlund lisäsi myös, että voi olla tarpeen järjestää enemmän seminaareja ihmislihan kuluttamisen tarpeesta ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Tämän tutkijan mukaan ihmiskehojen syöminen lihan ja vihannesten sijasta voisi olla ratkaisu ympäristöongelmaan, koska se korvaa lihateollisuuden ja maatalouden, jotka useiden ympäristöasiantuntijoiden mukaan ovat suuresti vastuussa ilmaston lämpenemisestä.

 

Ihmisen lihan syöminen tutkijan mukaan vapauttaisi myös sivilisaation yhdestä vanhimmista tabuista. “Ruumin ruumiin kuluttaminen – hän selittää – tarkoittaa tällä tavalla erällä tavalla kuolleen loukkaamista”. Ruotsalaisen tutkijan ja professorin väliintulo lähetettiin viime viikolla, ja siihen liittyi melko järkyttävä graafinen esitys ihmisten käsiä langoivista haarukoista.


At spise menneskeligt kød for at redde planeten: forslaget i Sverige

Professor Magnus Soderlund fra Stockholm School of Economics har fremsat forslaget om at forbruge menneskeligt kød for at begrænse virkningerne af global opløsning.

 

Magnus Soderlund, professor ved School of Economics i Stockholm, under et lokalt tv-program, dedikeret til en begivenhed om “fremtidens mad”, foreslog, at det kan være nødvendigt at ty til kannibalisme for at redde vores planet fra klimaændringer. Soderlund tilføjede også, at det kan være nødvendigt at organisere flere seminarer om behovet for at forbruge menneskeligt kød for at stoppe den globale opvarmning. Ifølge denne forsker kunne det at spise menneskelige lig i stedet for kød og grøntsager være løsningen på miljøproblemet, da det ville erstatte kødindustrien og landbrug, som ifølge flere miljøforkæmpere stort set er ansvarlig for den globale opvarmning.

 

At spise menneskeligt kød ville ifølge forskeren også frigøre civilisationen fra et af de ældste tabuer. “I dag indtager en krop af kroppen – forklarer han – på en eller anden måde fornærmelse af den afdøde”. Den svenske forsker og professions indgriben blev sendt i sidste uge og blev ledsaget af en ret chokerende grafisk gengivelse af gafler, der trænger til menneskelige hænder.


Употребление человеческой плоти для спасения планеты: предложение в Швеции

Профессор Магнус Содерлунд из Стокгольмской школы экономики выдвинул предложение потреблять человеческую плоть, чтобы ограничить последствия глобального распаяния.

 

Магнус Содерлунд, профессор Школы экономики в Стокгольме, во время местной телевизионной программы, посвященной событию «Пища будущего», предположил, что, возможно, необходимо прибегнуть к каннибализму, чтобы спасти нашу планету от изменения климата. Содерлунд также добавил, что для прекращения глобального потепления может потребоваться больше семинаров о потреблении человеческой плоти. По словам этого исследователя, употребление в пищу человеческих трупов вместо мяса и овощей могло бы стать решением экологической проблемы, поскольку оно заменило бы мясную промышленность и сельское хозяйство, которое, по мнению ряда экологов, в значительной степени ответственно за глобальное потепление.

 

По словам исследователя, употребление в пищу человеческой плоти также освободило бы цивилизацию от одного из самых старых табу. «Сегодня потребление тела трупа, – объясняет он, – означает оскорбление умершего». Вмешательство шведского исследователя и профессора транслировалось на прошлой неделе и сопровождалось довольно шокирующим графическим изображением вилок, которые нанизаны на человеческие руки.


أكل اللحم البشري لإنقاذ الكوكب: الاقتراح في السويد

قدم البروفسور ماغنوس سودرلوند من كلية ستوكهولم للاقتصاد اقتراحًا باستهلاك اللحم البشري للحد من آثار إعادة اللحام العالمية.

اقترح ماغنوس سودرلوند ، أستاذ في كلية الاقتصاد في ستوكهولم ، خلال برنامج تلفزيوني محلي ، مخصص لحدث حول “غذاء المستقبل” ، أنه قد يكون من الضروري اللجوء إلى أكل لحوم البشر لإنقاذ كوكبنا من تغير المناخ. وأضاف سوديرلوند أيضًا أنه قد يكون من الضروري تنظيم المزيد من الندوات حول الحاجة إلى استهلاك اللحم البشري لوقف الاحتباس الحراري. وفقًا لهذا الباحث ، فإن تناول الجثث البشرية بدلاً من اللحوم والخضروات يمكن أن يكون حلاً للمشكلة البيئية ، حيث إنه يحل محل صناعة اللحوم والزراعة ، والتي ، وفقًا لعدد من خبراء البيئة ، مسؤولة إلى حد كبير عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحسب الباحث ، فإن تناول اللحم البشري سيحرر الحضارة من أحد أقدم المحرمات. “يستهلك اليوم جثة الجثة – كما يوضح – يعني إهانة المتوفى بطريقة ما”. تم بث تدخل الباحث والأستاذ السويدي ، الأسبوع الماضي ، وكان مصحوبًا بتمثيل بياني مروع إلى حد ما للشوك التي تربك الأيدي البشرية.


Eating human flesh to save the planet: the proposal in Sweden

Professor Magnus Soderlund of the Stockholm School of Economics has put forward the proposal to consume human flesh to limit the effects of global resoldering.

 

Magnus Soderlund, a professor at the School of Economics in Stockholm, during a local television program, dedicated to an event on the “food of the future”, suggested that it may be necessary to resort to cannibalism to save our planet from climate change. Soderlund also added that more seminars might be needed on the need to consume human flesh to stop global warming. According to this researcher, eating human corpses instead of meat and vegetables could be the solution to the environmental problem, as it would replace the meat industry and agriculture, which, according to several environmentalists, is largely responsible for global warming.

 

Eating human flesh, according to the researcher, would also free civilization from one of the oldest taboos. “Today consuming the body of a corpse – he explains – means in some way insulting the deceased”. The intervention of the Swedish researcher and professor, was broadcast last week, and was accompanied by a rather shocking graphic representation of forks that thread human hands.


Comer carne humana para salvar el planeta: la propuesta en Suecia

El profesor Magnus Soderlund de la Escuela de Economía de Estocolmo ha presentado la propuesta de consumir carne humana para limitar los efectos de la resolución global.

Magnus Soderlund, profesor de la Escuela de Economía de Estocolmo, durante un programa de televisión local, dedicado a un evento sobre la “comida del futuro”, sugirió que podría ser necesario recurrir al canibalismo para salvar a nuestro planeta del cambio climático. Soderlund también agregó que puede ser necesario organizar más seminarios sobre la necesidad de consumir carne humana para detener el calentamiento global. Según este investigador, comer cadáveres humanos en lugar de carne y verduras podría ser la solución al problema ambiental, ya que reemplazaría a la industria cárnica y la agricultura, que, según varios ambientalistas, es en gran parte responsable del calentamiento global.

 

Comer carne humana, según el investigador, también liberaría a la civilización de uno de los tabúes más antiguos. “Hoy, consumir el cuerpo de un cadáver, explica, significa de alguna manera insultar al difunto”. La intervención del investigador y profesor sueco se transmitió la semana pasada y estuvo acompañada por una representación gráfica bastante impactante de tenedores que enhebran las manos humanas.
    FEATURES

    Sveavägen 65, 113 83 Stockholm, Svezia

    Laisser un message à l'auteur

    Test humain: trouvez le X 2 + 9 =

    All copyrights reserved © - 42doit.com