BELEIDS- EN JURIDISCHE OPMERKINGEN

BELEIDS- EN JURIDISCHE OPMERKINGEN
ACHTERGROND
Niet-naleving van deze AUP leidt tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van de Service (in overeenstemming met de relevante leveringsvoorwaarden).
Alle verzoeken om informatie over de inhoud van dit document moeten worden beantwoord door een speciaal ticket te openen op de pagina https://42doit.com.

VIOLATIONS
Het is verboden om het netwerk en de services te gebruiken om illegaal, beledigend of onverantwoordelijk gedrag aan te pakken en / of te promoten, waaronder:
• Ongeautoriseerde toegang of ongeoorloofd gebruik van gegevens, systemen of netwerken, inclusief elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem te onderzoeken, te onderzoeken of te testen
een netwerk of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het systeem of de netwerkeigenaar.
• Implementeren of onderdeel worden van activiteiten die het gebruik van de Service bemoeilijken voor elke gebruiker van dezelfde, inclusief, maar niet beperkt tot, aanvallen door illegale software, scheuren, sleutelgeneratoren, serienummers, cyberaanvallen van welk type dan ook inclusief DOS-aanvallen, virussen of andere schadelijke componenten of opzettelijke pogingen om een ​​transmissiesysteem te overbelasten.
• Creëer situaties van gevaar en / of instabiliteit en / of andere problemen van technische aard als gevolg van programmeeractiviteiten en / of gebruiksmethoden die van invloed zijn op de kwaliteit van de service van de gebruiker of van andere klanten die schade berokkenen aan dezelfde, om te doen en / of derde partijen.
• Het verzamelen of gebruiken van e-mailadressen, namen of andere identificatiegegevens zonder de toestemming van de betrokkene (inclusief, zonder beperking, spamming, phishing, internetzwendel, wachtwoorddiefstal, spidering).
• Het verzamelen of gebruiken van informatie van derden zonder de toestemming van de eigenaar van de informatie.
• Gebruik en / of verspreiding van elke valse, misleidende, misleidende informatie, inclusief maar niet beperkt tot e-mail of nieuwsgroepen.
• Gebruik van de softwaredistributieservice die op frauduleuze wijze informatie verzamelt over gebruikers of illegaal informatie over gebruikers verzendt.
• Gebruik van de service voor de distributie van software c.d. “Adware” tenzij: (1) in het bezit is van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor het downloaden en installeren van de software op basis van een duidelijke en duidelijk zichtbare mededeling over de aard van de software; (2) dit zijn gemakkelijk te verwijderen software met behulp van standaardhulpmiddelen voor dit doel, opgenomen in de belangrijkste besturingssystemen (zoals, bij wijze van voorbeeld, Microsoft “advertentie / verwijderen”).
• De installatie van applicaties die beschikbaar zijn op het netwerk en die destabilisatie van de service of infrastructuur kunnen veroorzaken.
• Bied schadelijke (grafische of tekstuele) informatie aan het publiek van het beeld van de dienst door middel van de aangeboden diensten.
• Gebruik de Services om anonieme communicatiesystemen aan te bieden, zonder het juiste onderhoud van identiteiten zoals vereist door de huidige wetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, c.d. “TOR” of “anonymizer”.

GEBRUIK VAN SYSTEEMONTWIKKELINGEN
De gebruiker kan de service niet op een zodanige manier gebruiken dat deze de normale werking van de services belemmert of oneigenlijk gebruik maakt van de systeembronnen, zoals, bijvoorbeeld, het gebruik van software die de prestatievermogen van de computer verzwakt. netwerk, schijfsysteem en CPU op gedeeld platform (bijv. cloud, hosting, e-mail, enz.) voor langere tijd indien niet voor die diensten aangeboden door 42doit in speciale vorm.
In deze omstandigheden kan het gebeuren dat een verzoek om het niveau van normaliteit te herstellen als dergelijk niet-conform gebruik conflicteert, naar eigen goeddunken van hetzelfde, met het gebruik van andere gebruikers.
De gebruiker verbindt zich ertoe geen defecte of niet-gehomologeerde apparatuur te gebruiken volgens de Europese normen, of om defecten te presenteren die de integriteit van het netwerk zouden kunnen schaden en / of de Services zouden kunnen verstoren en / of risico’s zouden kunnen creëren voor de fysieke veiligheid van personen. Dit geeft in feite geen enkele garantie met betrekking tot de compatibiliteit van de apparatuur en programma’s (hardware en software) die door de gebruiker met de Service worden gebruikt, aangezien alle gerelateerde controles uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.
Ook moet de gebruiker de webruimte gebruiken, eventueel gekocht bij 42doit, uitsluitend voor publicatie op de website en niet als een repository, dwz als een hulpmiddel voor het louter archiveren van bestanden en / of video’s / video’s en / of hun eigen materiaal en / of ook downloadbaar van andere sites.

COMMERCIËLE E-MAIL.
De verspreiding van commerciële berichten is verboden als u niet kunt aantonen dat:
• de ontvangers hebben hun voorafgaande toestemming gegeven om e-mail te ontvangen via een uitdrukkelijke opt-in-procedure;
• de procedures voor het verzamelen van toestemmingen omvatten passende instrumenten om te waarborgen dat de persoon die zijn toestemming geeft de houder is van het e-mailadres waarvoor toestemming is gegeven;
• het bewijs van instemming van de ontvanger wordt bewaard in een vorm die op verzoek gemakkelijk kan worden geproduceerd, waarbij de last van het ontvangen van de verzoeken om
in dit verband om binnen 72 uur na ontvangst van het verzoek bewijs van toestemming te overleggen
van hetzelfde;
• procedures worden toegepast die een ontvanger in staat stellen zijn toestemming in te trekken, zoals, bijvoorbeeld, een koppeling in de hoofdtekst van de e-mail of instructies om te antwoorden met het woord “Verwijderen” in de onderwerpregel, en kunnen voldoen aan de intrekking van de toestemming binnen 48 uur na ontvangst, waarbij de ontvangers worden geïnformeerd dat de intrekking van hun toestemming binnen maximaal 48 uur zal worden verwerkt;
• een e-mailadres voor een klacht wordt altijd gemarkeerd op een duidelijk zichtbare plaats op elke website die is gekoppeld aan de e-mail, en berichten die naar dat adres zijn verzonden, worden onmiddellijk gevonden.
De afzender van de e-mail kan in geen enkele vorm worden verborgen.
Het e-mailadres van de afzender moet in de hoofdtekst van het bericht of in de regel “Van” van de e-mail staan; deze bepalingen zijn van toepassing op berichten die via de Service worden verzonden, of op berichten die vanuit een netwerk worden verzonden door de gebruiker of door een persoon namens hen die direct of indirect verwijst naar de ontvanger van een site die wordt gehost via de Services. Bovendien is het niet mogelijk om een ​​”externe” e-mailservice te gebruiken die geen vergelijkbare procedures toepast op al zijn gebruikers. Deze vereisten zijn in dezelfde mate van toepassing op distributielijsten die door derden zijn gemaakt alsof de lijst door de gebruiker is gemaakt.
42doit behoudt zich het recht voor op elk moment de naleving van de hierboven genoemde bepalingen te controleren en te controleren, ook door monsterinformatie aan te vragen met behulp van de opt-in-methode.
Dit kan de verzending van e-mails die deze bepalingen schenden opschorten.

SMTP-AUTHENTIFICATIE -BELEID
Om de bovenstaande bepalingen te voltooien, is het niet mogelijk om e-mailberichten met vergelijkbare inhoud naar meer dan een van de SMTP-servers te verzenden
tweehonderdvijftig (250) ontvangers. Pogingen om deze beperking te omzeilen
door meerdere accounts te maken of op een andere manier
bedoeld als een inbreuk op deze beperking.
42doit behoudt zich het recht voor om de verzending van berichten die in strijd zijn met deze bepalingen op te schorten. Bovendien kunnen e-maildiensten worden opgeschort of onderbroken
als een overtreding van deze AUP wordt gedetecteerd, in overeenstemming met de algemene leveringsvoorwaarden.

MAIL RELAIS
Over het algemeen zijn massatransmissies of commerciële informatieverzendingen via e-mail niet toegestaan ​​voor een volume van meer dan 5.000 (vijfduizend) gebruikers per dag
met een gemiddelde van 250 berichten om de 20 minuten. Als u meer dan 5000 berichten per dag wilt verzenden, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie.

KWETSBAARHEIDSTESTING
U mag op geen enkele manier proberen de kwetsbaarheid van het 42doit netwerksysteem te onderzoeken, te onderzoeken, te penetreren of te testen of om de beveiliging van 42doit of gerelateerde authenticatieprocedures te schenden, hetzij door passieve of invasieve technieken, zonder de uitdrukkelijke toestemming die is geschreven door op dezelfde manier in staat zal zijn om dergelijke activiteiten uit te voeren via de dienst die wordt verleend door de netwerkdiensten en / of informatie van derde partijen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

NIEUWSGROEP, DISCUSSIEFORMUM, ANDERE NETWERKEN
De gebruiker erkent en aanvaardt dat de inhoud van commerciële berichten, berichten op een elektronisch prikbord, groepschats of andere fora waaraan u deelneemt als, maar niet beperkt tot, IRC- en USENET-groepen, onderworpen zullen zijn aan de naleving van de wetten en de geldende voorschriften. Ook moet hetzelfde de regels respecteren van elk ander netwerk (netwerk of circuit) dat toegang heeft tot of deelneemt met behulp van de 42doit-services.

AANBETALENDE INHOUD
Het is verboden om inhoud of links naar inhoud die redelijkerwijs redelijk wordt geacht te publiceren, verzenden of opslaan op of via het netwerk en de apparaten.
• op welke manier dan ook vormen van pedofilie, racisme, fanatisme of pornografie vertegenwoordigen, vertegenwoordigen, promoten of verwijzen die niet zijn opgenomen in de geldende regelgeving en alleen toegankelijk zijn voor personen van wettelijke leeftijd;
• hebben obsessief gedrag, vervolging, stalking of pesten jegens andere gebruikers op de site of vreemden voor de portal.
• overdreven gewelddadig zijn, aanzetten tot geweld, bedreigingen bevatten, intimidatie of haatdragende taal spreken;
• oneerlijk of bedrieglijk zijn in verband met consumentenbeschermingswetten van
elk rechtsgebied, inclusief kettingbrieven en piramidespelen;
• lasterlijk zijn of de privacy van mensen schenden;
• een risico vormt voor de veiligheid van de persoon of de gezondheid, een risico voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid, de nationale veiligheid in gevaar brengt of de onderzoeken door de gerechtelijke autoriteit belemmert;
• handelsgeheimen of andere vertrouwelijke of eigendomsinformatie van derden verkeerd te onthullen;
• het doel hebben om derden te helpen om auteursrechten te omzeilen;
• de auteursrechten van derden, handelsmerken, octrooien of andere eigendomsrechten van anderen schenden;
• verwijs (of presenteer links) naar online gokken en / of casino’s, promoot illegale drugs, overtreedt exportwetten;
• de site te gebruiken voor het doel van en / of om illegale activiteiten te promoten zoals: mensenhandel, dierenhandel en / of beschermde soorten, illegale en / of beschermde plantenhandel, handel in levende / niet-levende soorten / of delen daarvan onder de bescherming van welke graad dan ook, wapenhandel, handel in kostbare voorwerpen, handel in objecten of artistieke, historische, archeologische, religieuze componenten;
• de site te gebruiken voor het doel van en / of om illegale activiteiten te promoten zoals: terrorisme, maffia, woeker, afpersing, bedreiging, chantage, fraude, diefstal, mensenhandel, bedelen, recycleren, gestolen goederen, corruptie, prostitutie, van elke orde en graad;
• anderszins illegaal zijn of illegaal gedrag vragen volgens de wetten die van toepassing zijn in het betreffende rechtsgebied, de gebruiker of de gebruiker;
• anderszins schadelijk, frauduleus zijn of juridische stappen kunnen ondernemen tegen.
Voor inhoud die wordt “gepubliceerd of verzonden” via het netwerk of de infrastructuur, worden webinhoud, e-mails, chats en andere soorten publicaties of
verzending op basis van internet.
• verzamel of bewaar gegevens en informatie van andere gebruikers van de site tenzij uitdrukkelijk vermeld.

BESCHERMD MATERIAAL VAN COPYRIGHT
Het is verboden om het 42doit-netwerk te gebruiken voor het downloaden, publiceren, distribueren, kopiëren of op welke manier dan ook gebruiken van tekst, muziek, software, kunst, afbeeldingen of andere auteursrechtelijk beschermd, behalve in het geval dat:
• is uitdrukkelijk geautoriseerd door de rechthebbende;
• is anders toegestaan ​​door toepasselijke auteursrechtwetten in het betreffende rechtsgebied.

SLOTBEPALINGEN
De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn persoonlijke gegevens mee te delen die nodig zijn voor de volledige en correcte uitvoering van de relatie; het garandeert ook, onder zijn eigen persoonlijke en exclusieve verantwoordelijkheid, dat de bovengenoemde gegevens correct, up-to-date en waarheidsgetrouw zijn en ons in staat stellen om de ware identiteit ervan te identificeren. De gebruiker verbindt zich ertoe om elke wijziging van de verstrekte gegevens onverwijld en in ieder geval niet later dan 15 (vijftien) dagen na het optreden van de bovengenoemde variatie te melden en tevens op elk gewenst moment op verzoek van voldoende bewijs te voorzien. van hun identiteit, van zijn woonplaats of woonplaats en, in voorkomend geval, van zijn / haar status als wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon die de Service aanvraagt ​​of vasthoudt.
Na ontvangst van de bovengenoemde mededeling kan 42doit de gebruiker om aanvullende documentatie vragen om de gecommuniceerde wijzigingen te demonstreren. In het geval dat de Gebruiker nalaat de genoemde mededeling of de vereiste documentatie te verstrekken om te doen, of in het geval dat hij / zij gegevens heeft verstrekt die vals, niet actueel of onvolledig zijn of gegevens die reden hebben, naar eigen goeddunken, om overwegen dergelijke, 42doit behoudt zich het recht voor om:
a) het verzoek dat door de Gebruiker is verzonden, weigeren met betrekking tot bewerkingen die met betrekking tot de Service moeten worden uitgevoerd;
b) de services met onmiddellijke ingang, zonder kennisgeving en voor onbepaalde tijd opschorten;
c) annuleren en / of onderbreken zonder kennisgeving enige bewerkingen om de aan de Service gekoppelde gegevens te wijzigen;
d) los de relatie op;
• de gebruiker accepteert dat als de openbare IP-adressen die aan zijn account zijn toegewezen, in een zwarte lijst (database met misbruik) worden geplaatst, zoals die op http://www.spamhaus.org wordt gevonden, de gebruiker hier automatisch wordt geschonden. ‘ m
AUP; bijgevolg kan het alle maatregelen nemen die geschikt worden geacht om zijn IP te beschermen, inclusief de opschorting en / of beëindiging van de service, ongeacht of de IP’s zijn gerapporteerd / opgenomen in een zwarte lijst om redenen die aan de gebruiker te wijten zijn;
• de gebruiker van de service accepteert dat de gegevens die op een gedeeld systeem zijn opgeslagen in quarantaine kunnen worden geplaatst of kunnen worden verwijderd als de bovengenoemde gegevens zijn geïnfecteerd met een virus of anderszins zijn beschadigd en, bij een onbetwistbaar oordeel over de mogelijkheid om de computer te infecteren of te beschadigen systeem of gegevens van andere gebruikers die op dezelfde infrastructuur zijn geplaatst.
• de gebruiker verbindt zich ertoe de regels na te leven voor het goede gebruik van netwerkbronnen die gewoonlijk “Netiquette” worden genoemd.

SLA
• Geen terugbetaling voorzien door 42doit, indien aanwezig, zal worden verleend voor serviceonderbrekingen als gevolg van schendingen van dit informatiedocument.
• Elk document, foto, video, link, overige informatie, account of publicatie in het algemeen ingevoegd in de site van 42doit kan geannuleerd worden of opgeheven door de manager om technische of sociale redenen of vanwege ongepast gedrag van de gebruiker. Deze onbetwistbare beslissingen genomen door 42doit zullen worden toegepast zonder enige waarschuwing, toestemming of terugbetaling aan de gebruiker van de site.
• hij behoudt zich het recht voor om de onwettige geïdentificeerde gedragingen aan de politie en toezichthoudende instanties te communiceren.
• Het heeft niet de mogelijkheid om de inhoud te controleren die erin is gepubliceerd. De gebruiker die hierboven genoemde ongepaste inhoud vindt of die hij onjuist of ontoereikend acht, wordt gevraagd dit aan de manager te melden.
• het heeft niet de mogelijkheid om controles uit te voeren op publicaties die erin zijn opgenomen in de talen, idiomen of jargons van de verschillende geografische oorsprong van de gebruikers.
• Weet het niet: gewoonten, gebruiken, van elke plaats of wereldmaatschappij die door de dienst wordt bereikt, dus de vorm van controle zal worden uitgevoerd volgens de wetten, het statuut en de moraal van de Italiaanse staat.
• Deze informatienota’s kunnen zonder kennisgeving of kennisgeving door 42doit worden gewijzigd en aangevuld.

WETTELIJKE VEREISTEN
• De teksten, informatie en andere gegevens die op deze site worden gepubliceerd, evenals links naar andere aanwezige sites zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en hebben geen officieel karakter.
• 42doit neemt geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of weglatingen van welke aard dan ook en voor enige vorm van directe, indirecte of accidentele schade die voortvloeit uit het lezen of gebruik van de gepubliceerde informatie, of enige vorm van inhoud die aanwezig is op de site of voor de toegang of gebruik van het materiaal op andere sites.
• Door dit informatieformulier te accepteren, verklaart de gebruiker: meerderjarig te zijn, zijn intellectuele en psycho-fysieke vermogens volledig te benutten.
• Door dit informatieformulier te aanvaarden, verklaart de gebruiker van 42doit geen juridische of belastingmaatregelen te nemen voor gedrag dat geen verband houdt met de exploitant van de site of wordt veroorzaakt door derden of andere gebruikers van de service die wordt aangeboden door de portal.
• Door dit informatieformulier te accepteren, geeft de gebruiker alle verantwoordelijkheid voor de inhoud die erin is opgenomen.
• Door dit informatieformulier te accepteren, verklaart de gebruiker dat hij / zij volledig en volledig zijn / haar juridische, wettelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden op zich neemt die voortvloeien uit zijn / haar gedrag op de 42doit-website.
• Door dit informatieformulier te accepteren, verklaart de gebruiker zich te houden aan alle geldende wetten, zowel in Italië als in zijn eigen land. In geval van niet-naleving van deze plicht, is de gebruiker op de hoogte van het treffen van de gerelateerde voorzorgsmaatregelen en de verstrekking van de wettelijke instanties.
Sancties kunnen zijn in de vorm van: geldelijk, voorzorgs of custodial volgens de huidige regelgeving.
• Door dit informatieformulier te accepteren, bevestigt de gebruiker dat hij alle bovengenoemde voorschriften zonder uitzondering of beperking heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Het verklaart ook dat het volledig de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn acties en / of gedragingen geïmplementeerd binnen de 42doit-website.

ONTHOUDEN! U BENT DE ENIGE VERANTWOORDELIJKE VOOR UW ACTIES!
BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS INFORMATIE OVER COOKIES
Privacykennisgeving volgens art. 13 van Wetsdecreet 196/2003
De huidige informatieve nota (“Informatief”), overgegeven aan de zintuigen van de kunst. 13 van het wetsdecreet n. 196/2003 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – hierna de “Code”) is bedoeld voor diegenen die hun persoonlijke gegevens meedelen, ook maar niet beperkt tot het gebruik van de webdiensten die toegankelijk zijn via deze website (“Website”).
Deze informatie regelt de methoden waarmee 42doit.com.
verzamelt, bewaart, gebruikt, communiceert of behandelt op een andere manier, persoonlijke gegevens verzameld door gebruikers van de Site (“Gebruikers”).
De uitdrukking “Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, geïdentificeerd of identificeerbaar, zelfs indirect, door verwijzing naar enige andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer (artikel 4, letter b, Code).
42doit.com kan deze verklaring wijzigen, aanvullen of periodiek bijwerken met inachtneming van eventuele wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of bepalingen van de Garant voor de bescherming van persoonlijke gegevens (“Garant”) of diensten die op de site worden aangeboden.
De wijzigingen en updates van het Informatieblad worden toegepast en onder de aandacht gebracht van alle geïnteresseerde partijen, zodra ze zijn goedgekeurd, door ze op de Website te publiceren. Bijgevolg wordt elke Gebruiker uitgenodigd om periodiek toegang te krijgen tot de Website om bijgewerkte informatie te verifiëren.

HYPERTEXT LINKS
De Site kan links bevatten naar sites van derden (“Links”), die voor de Gebruiker van belang worden geacht. Door verbinding te maken met deze sites, verlaat u deze site voor vrije keuze en krijgt u toegang tot een site die eigendom is van derden. De informatie op deze sites is onafhankelijk en staat buiten de controle van 42doit.com, die in dit opzicht geen verantwoordelijkheid aanvaardt, zelfs niet met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die in dergelijke omstandigheden kunnen voorkomen. Dientengevolge: (i) 42doit.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de aard en inhoud van websites van derden die via links met deze Site zijn verbonden; (ii) deze Verklaring is niet van toepassing of gerelateerd aan de verwerking van gegevens door andere websites, zelfs indien geraadpleegd door de Gebruiker via Links; (iii) de verbinding met sites van derden vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruikers.

GEGEVENSVERZAMELING
De persoonlijke gegevens van gebruikers van 42doit.com (“Gegevensverwerking”), opgeslagen op hun servers of hun partners, zoals hieronder aangegeven, kunnen op verschillende manieren worden verzameld, namelijk:
• rechtstreeks aangeleverd door de Gebruiker: alle Persoonlijke Gegevens ingevoerd op de Site (om te bladeren, zich te registreren als een Gebruiker, of meer in het algemeen om een ​​andere reden), of bekendgemaakt tijdens evenementen georganiseerd of bijgewoond door 42doit.com, of in enige andere in het geval dat ze rechtstreeks aan de gebruiker worden verstrekt aan de eigenaar van de site (zoals het invullen van formulieren of correspondentie).
• automatisch verzameld: persoonlijke gegevens worden automatisch verzameld via, maar niet beperkt tot, c.d. “Cookies” (zoals beter gespecificeerd in het onderstaande gedeelte) zijn – in de regel – de gegevens met betrekking tot de navigatie van de Gebruiker.
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Site te gebruiken, verkrijgen tijdens hun normale werking een aantal Persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt over het algemeen niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door de aard ervan, gebruikers in staat stellen om geïdentificeerd te worden door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden.
Deze categorie van persoonlijke gegevens omvat IP-adressen, domeinnamen, computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, adressen in URI-identificatie (uniform resource identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt bij het indienen van het verzoek, de grootte van het bestand dat als reactie is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succes, fout, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Website en om te controleren of deze correct functioneert.
De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site.

COOKIES PC
42doit.com maakt via haar website gebruik van cookies om de browse-ervaring zo dicht mogelijk bij de wensen en behoeften van gebruikers te maken, en om meer toegankelijke webinhoud door hen geraadpleegd te maken.
Dankzij cookies is het mogelijk om een ​​eenvoudigere navigatie en een groter gemak en intuïtieve gebruik van de website te garanderen.
Cookies zijn in feite kleine tekstbestanden, die een “informatiepakket” bevatten, die de Site naar de terminal van de Gebruiker stuurt (meestal in de browser), waar ze worden opgeslagen, om vervolgens teruggestuurd te worden naar dezelfde Site, in dezelfde sessie of in bezoeken van opeenvolgende sessies door dezelfde gebruiker. In het algemeen wijzen cookies een uniek nummer toe aan de gebruiker; dit nummer is echter zinloos buiten de site waarop het is toegewezen.
Cookies kunnen alleen worden opgeslagen voor het tijdstip van gebruik van een bepaalde site (dat wil zeggen sessiecookies) of voor een langere periode onafhankelijk van de sessie (dat wil zeggen permanente cookies).
Cookies laten de site-eigenaar in principe toe om te bepalen welke sectoren en de meest bezochte of bekeken inhoud van de site, om ze aan te passen aan de wensen van gebruikers en tegelijkertijd om de aangeboden diensten te verbeteren, maar niet beperkt tot het maken van een persoonlijke communicatie van gebruikers en hun gerelateerde interesses.
De soorten cookies die door de Site worden gebruikt, zijn:
• naar. Cookies noodzakelijk en functioneel voor navigatie;
• b. Cookies van derden.

COOKIES DIE NODIG ZIJN VOOR BROWSING:
Het zijn de essentiële cookies voor de juiste werking en zichtbaarheid van de site, zodat u kunt navigeren met behulp van de essentiële functies.
Deze cookies verzamelen geen informatie over gebruikers die kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
De noodzakelijke cookies zijn onder meer: ​​(i) onthoud de gebruikersgegevens op de verschillende pagina’s tijdens een browsersessie; (ii) bekijk de inhoud in de taal die bij elke toegang is gekozen, en onthoud vanuit welk land de gebruiker verbinding maakt (en onthoud deze instelling voor toekomstige toegang).
Cookies die functioneel zijn voor navigatie:
Het zijn cookies waarmee de site-eigenaar het gebruik van de site aanzienlijk gemakkelijker voor de gebruiker kan maken.
Ze laten toe om de Gebruikers te identificeren die zich hebben aangemeld op de Site en de nieuwe gegevensinvoer bij elke nieuwe browsesessie te vermijden.
Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik ervan te vergemakkelijken en te versnellen.

PLAATS, MANIER VAN GEGEVENSVERWERKING EN ONDERWERPEN WAARMEE GEGEVENS KUNNEN WORDEN GECOMMUNICEERD
Gegevensverwerking wordt normaal gesproken uitgevoerd op het terrein van de site-eigenaar.
Persoonsgegevens worden verwerkt door 42doit.com en / of door derden, zorgvuldig geselecteerd op basis van hun betrouwbaarheid en competentie en aan wie zij kunnen worden doorgegeven als dat nodig of gepast is voor het uitvoeren van de activiteiten die betrekking hebben op de doeleinden die in deze Kennisgeving zijn uiteengezet. .
Bovendien kunnen persoonlijke gegevens ook worden bekendgemaakt aan bedrijven die behoren tot de groep van bedrijven van de site-eigenaar, die in elk geval een privacybeleid hebben dat consistent is met en consistent is met dat van de eigenaar van de site, op voorwaarde dat dit in Italië of in een ander land gebeurt. land van de Europese Unie. In alle andere gevallen, behalve indien wettelijk vereist, worden persoonlijke gegevens niet overgedragen en / of bekendgemaakt aan derden.
De precieze lijst met onderwerpen voor wie de persoonlijke gegevens kunnen worden gecommuniceerd, van tijd in bijgewerkte tijd, is te vinden op de maatschappelijke zetel van de eigenaar van de site.
De persoonsgegevens worden verwerkt, in overeenstemming met de verplichtingen en garanties die de Code biedt, zowel in analoge vorm als met informatiesystemen van ons personeel (werknemers of derden), voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld te bereiken .
Specifieke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik te voorkomen.
Zodra de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarnaar in deze Kennisgeving wordt verwezen, voorziet 42doit.com in hun annulering, tenzij de wet voorziet in opslagverplichtingen of dat de Gebruiker niet heeft ingestemd met de behandeling voor een langere periode of om bewaar ze voor andere doeleinden.
Doel van de verwerking en aard van toestemming

42DOIT.COM PROCESSEN PERSOONLIJKE GEGEVENS UITSLUITEND VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:
• 1. doeleinden met betrekking tot het gebruik van de diensten aangeboden door 42doit.com
en voldoen aan alle contractuele verplichtingen die met de Gebruiker zijn aangegaan;
• 2. statistische doeleinden, marktonderzoek, verzending van informatief en reclamemateriaal, kennisgeving van promotie-initiatieven en commerciële aanbiedingen en andere informatiediensten over de activiteit van de site-eigenaar;
• 3. het profiel van zijn Gebruikers definiëren om de commerciële aanbiedingen aan te passen en te individualiseren.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS
In overeenstemming met art. 7 van de Code, heeft elke Gebruiker het recht om een ​​bevestiging van de bewaring te verkrijgen door de eigenaar van de site met Persoonsgegevens die hem betreft, en hun communicatie in begrijpelijke vorm. Om precies te zijn, heeft elke gebruiker het recht om de indicatie te verkrijgen:
• 1. van de oorsprong van persoonlijke gegevens;
• 2. van de doeleinden en methoden van de verwerking;
• 3. de manieren waarop elektronische en IT-tools persoonlijke gegevens verwerken;
• 4. van de identificatiegegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke, gegevensverwerkers (of de vertegenwoordiger aangewezen overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de Code);
• 5. van de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt of die erover kunnen leren als benoemde vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, managers of agenten.

BOVENDIEN HEEFT ELKE GEBRUIKER HET RECHT OM TE VERKRIJGEN:
• 1. bijwerken, rectificeren of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
• 2. de annulering, transformatie naar anonieme vorm of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens, inclusief gegevens waarvan bewaring onnodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
• 3. verklaring dat de onder a) en b) bedoelde handelingen, ook wat betreft hun inhoud, onder de aandacht zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of verspreid, behalve in het geval bewijst onmogelijk of impliceert een gebruik van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.
De gebruiker heeft ook het recht om bezwaar te maken, geheel of gedeeltelijk:
• 1. om legitieme redenen, de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling;
• 2. aan de verwerking van Persoonsgegevens betreffende hem met het doel om reclame of direct verkoopmateriaal te verzenden of om marktonderzoek of commerciële communicatie uit te voeren.
De verzoeken waarnaar in de voorgaande punten wordt verwezen, moeten worden gericht aan de gegevensverwerker (zoals aangegeven in de volgende paragraaf) per e-mail, per gewone post of aangetekend schrijven aan de eigenaar van de site.

DATA CONTROLLER EN DATA PROCESSOR
De datacontroller is Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com