SHËNIME POLITIKE DHE LIGJORE

SHËNIME POLITIKE DHE LIGJORE
HISTORIKU
Mosrespektimi i këtij AUP do të rezultojë në pezullimin e menjëhershëm ose ndërprerjen e Shërbimit (në përputhje me kushtet përkatëse të furnizimit).
Të gjitha kërkesat për informacion në lidhje me përmbajtjen e këtij dokumenti duhet të adresohen duke hapur një biletë të veçantë nga faqja https://42doit.com.

SHKELJET
Ndalohet përdorimi i rrjetit dhe shërbimeve 42doit për t’u angazhuar dhe / ose për të promovuar sjellje të paligjshme, abuzive ose të papërgjegjshme, duke përfshirë:
• Përdorimi i paautorizuar ose përdorimi i paautorizuar i të dhënave, sistemeve ose rrjeteve, duke përfshirë çdo përpjekje për të hetuar, shqyrtuar ose testuar cenueshmërinë e një sistemi ose
një rrjet ose për të shkelur masat e sigurisë ose të legalizuara pa lejen e shprehur të sistemit ose pronarit të rrjetit.
• Të zbatojë ose të bëhet pjesë e aktiviteteve që shkaktojnë ndërhyrje në përdorimin e Shërbimit për çdo shfrytëzues të njëjtë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, sulme nëpërmjet softuerëve të piratuar, çarje, keygenerators, seriale, sulme kibernetike të çdo lloji, përfshirë sulmet DOS, viruseve ose komponentëve të tjerë të dëmshëm ose përpjekjeve të qëllimshme për të mbingarkuar një sistem transmetimi.
• Krijon situata të rrezikshme dhe / ose paqëndrueshmëri dhe / ose probleme të tjera të natyrës teknike si rezultat i aktiviteteve programore dhe / ose metodave të përdorimit që ndikojnë në cilësinë e shërbimit të përdoruesit ose të klientëve të tjerë që shkaktojnë dëm të njëjtë, për 42doit dhe / ose palë të treta.
• Grumbullimi ose përdorimi i adresave, emrave apo identifikuesve të tjerë pa pëlqimin e subjektit të të dhënave (duke përfshirë, pa kufizime, spamming, phishing, internet mashtrime, vjedhje me fjalëkalim, spidering).
• Mbledhja ose përdorimi i informacionit të palëve të treta pa pëlqimin e pronarit të informacionit.
• Përdorimi dhe / ose shpërndarja e çdo informacioni të rremë, mashtrues, mashtrues, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, e-mail ose newsgroups.
• Përdorimi i shërbimit të shpërndarjes së softuerit që mbledh me mashtrim informacionin rreth përdoruesve ose transmeton ilegalisht informacionin rreth përdoruesve.
• Përdorimi i shërbimit për shpërndarjen e softuerit c.d. “Adware” përveç nëse: (1) posedon pëlqimin e qartë të përdoruesit për shkarkimin dhe instalimin e softuerit në bazë të një njoftimi të qartë dhe të qartë në natyrën e softuerit; (2) këto janë softuer lehtë të lëvizshëm me përdorimin e mjeteve standarde për këtë qëllim, të përfshira në sistemet operative kryesore (si për shembull, Microsoft “ad / remove”).
• Instalimi i aplikacioneve në dispozicion në rrjet që mund të krijojnë destabilizim të shërbimit ose infrastrukturës.
• Ofron informacione të dëmshme (grafike ose tekstuale) për publikun e imazhit të 42doit përmes shërbimeve të ofruara.
• Përdorni Shërbimet 42doit për të ofruar sisteme anonime të komunikimit, pa mirëmbajtjen e duhur të identiteteve siç kërkohet nga legjislacioni aktual, të tilla si, por jo kufizuar në, c.d. “TOR” ose “anonymizer”.

PËRDORIMI I RESURSEVE TË SISTEMIT
Përdoruesi nuk do të jetë në gjendje të përdorë shërbimin në mënyrë të tillë që të ndërhyjë në funksionimin normal të shërbimeve ose të përdorimit të paautorizuar të burimeve të sistemit të tilla si, për shembull, përdorimin e softuerit që ngop kapacitetin e performancës rrjetin, sistemin e diskut dhe CPU në platformë të përbashkët (p.sh. cloud, hosting, e-mail, etj) për kohë të zgjatur nëse jo për ato shërbime të ofruara nga 42doit në formë të dedikuar.
Në këto rrethana, 42doit mund të kërkojë të rivendosë nivelin e normalitetit nëse përdorimi i tillë i papërshtatshëm në konflikt, me zgjedhjen e vet të njëjtë, me përdorimin e përdoruesve të tjerë.
Përdoruesi merr përsipër të mos përdorë pajisje të gabuara ose të pa homologuara sipas standardeve evropiane, ose të paraqesë keqfunksionime që mund të dëmtojnë integritetin e rrjetit dhe / ose të shqetësojnë Shërbimet dhe / ose të krijojnë rreziqe për sigurinë fizike të personave. 42doit, në fakt, nuk jep asnjë garanci lidhur me përputhshmërinë e pajisjeve dhe programeve (hardware dhe software) të përdorura nga përdoruesi me Shërbimin, meqë të gjitha kontrollet përkatëse janë përgjegjësi e vetme e Përdoruesit.
Gjithashtu, përdoruesi duhet të përdorë hapësirën e internetit, ndoshta të blere në 42doit, ekskluzivisht për publikim në faqen e internetit dhe jo si një depo, dmth. Si një mjet për paraqitjen e thjeshtë të dosjeve dhe / ose videove / videove dhe / ose materialit të tyre / ose gjithashtu mund të shkarkohen nga vende të tjera.

E-MAIL KOMERCIAL.
Shpërndarja e mesazheve tregtare është e ndaluar nëse nuk jeni në gjendje të tregoni se:
• marrësit kanë dhënë pëlqimin e tyre paraprak për të pranuar e-mail përmes një procedure të shprehur opt-in;
• procedurat e mbledhjes së pëlqimit përfshijnë mjete të përshtatshme për të siguruar që personi që jep pëlqimin e tij është mbajtësi i adresës elektronike për të cilën është dhënë pëlqimi;
• dëshmi e pëlqimit të marrësit mbahen në një formë që mund të prodhohet menjëherë sipas kërkesës, me barrën e marrjes së kërkesave për 42doit
në këtë drejtim, të ofrojë dëshmi të pëlqimit brenda 72 orëve nga marrja e kërkesës
i njëjtë;
• Zbatohen procedurat që lejojnë një marrës të tërheqë pëlqimin e tij, si për shembull, një lidhje në trupin e postës elektronike ose udhëzime për t’u përgjigjur me fjalën “Heq” në linjën e temës dhe është në gjendje të të respektojë tërheqjen e pëlqimit brenda 48 orëve nga marrja, duke informuar marrësit se revokimi i pëlqimit të tyre do të përpunohet brenda 48 orëve më së shumti;
• një adresë e-mail e ankesës gjithmonë theksohet në një vend të dukshëm në çdo faqe të lidhur me e-mail dhe mesazhet e dërguara në atë adresë janë gjetur menjëherë.
Dërguesi i e-mailit nuk mund të errësohet në asnjë formë.
Adresa e e-mailit të dërguesit duhet të shfaqet në trupin e mesazhit ose në linjën “Nga” të e-mailit; këto dispozita zbatohen për mesazhet e dërguara nëpërmjet Shërbimit, ose për mesazhet e dërguara nga çdo rrjet nga përdoruesi ose nga cilido person në emër të tyre, i cili drejtpërdrejt ose tërthorazi i referohet marrësit të një vendi të strehuar nëpërmjet Shërbimeve. Për më tepër, nuk do të jetë e mundur të përdoret një shërbim e-mail i “palës së tretë” që nuk zbaton procedura të ngjashme me të gjithë përdoruesit e tij. Këto kërkesa do të zbatohen në të njëjtën masë në listat e shpërndarjes të krijuara nga palët e treta sikur lista të ishte krijuar nga Përdoruesi.
42doit rezervon të drejtën për të kontrolluar dhe monitoruar në çdo kohë përputhjen me dispozitat e listuara më sipër, duke kërkuar informacionin e mostrës duke përdorur metodën opt-in.
42doit mund të pezullojë transmetimin e emaileve që shkelin këto dispozita.

AUTHENTICIMI SMTP – POLICIA
Për të plotësuar dispozitat e mësipërme, nuk do të jetë e mundur të dërgohen mesazhe PE që përmbajnë përmbajtje të ngjashme në më shumë se një nga serverët SMTP
dyqind e pesëdhjetë (250) marrës. Përpjekjet për të anashkaluar këtë kufizim
duke krijuar llogari të shumëfishta ose me ndonjë mjet tjetër
të destinuara si shkelje të këtij kufizimi.
42doit rezervon të drejtën për të pezulluar transmetimin e mesazheve që shkelin këto dispozita. Për më tepër, shërbimet e postës mund të pezullohen ose të ndërpriten
nëse një shkelje e këtij AUP zbulohet, në përputhje me kushtet e përgjithshme të furnizimit.

MAIL RELAY
Në përgjithësi, transmetimet masive ose transmetimet e informacionit komercial përmes e-mail nuk lejohen për një vëllim prej më shumë se 5.000 (pesë mijë) përdorues në ditë
me një mesatare prej 250 mesazhe çdo 20 minuta. Nëse dëshironi të dërgoni më shumë se 5,000 mesazhe në ditë, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes për më shumë informacion.

VLERËSIMI I VLERËSISË
Ju në asnjë mënyrë nuk mund të tentoni të hetoni, ekzaminoni, depërtojnë ose të provoni cenueshmërinë e sistemit të rrjetit 42doit ose të shkelin sigurinë e 42doit ose procedurave të autentifikimit, ose me anë të teknikave pasive ose invazive, pa pëlqimin e shprehur nga 42doit, në të njëjtën mënyrë, do të jetë në gjendje të kryejë aktivitete të tilla nëpërmjet shërbimit të siguruar nga rrjetet dhe / ose informacionet e palëve të treta pa miratimin e tyre të qartë.

NEWSGROUP, FORUM DISKUTUES, RRJETET E TJERA
Përdoruesi pranon dhe pranon që përmbajtja e mesazheve komerciale, mesazhet në çdo bord buletini elektronik, grup chat ose forume të tjera në të cilat ju merrni pjesë, por pa u kufizuar vetëm në grupet IRC dhe USENET, do të jenë subjekt i pajtueshmërisë me ligjet dhe rregullat në fuqi në këtë çështje. Gjithashtu, e njëjta duhet të respektojë rregullat e çdo rrjeti tjetër (rrjeti ose qark) që akseson ose merr pjesë duke përdorur shërbimet 42doit.

PËRMBAJTJA NDERKUJSE
Ndalohet publikimi, transmetimi ose ruajtja në ose nëpërmjet rrjetit dhe pajisjes 42doit çdo përmbajtje ose lidhje me përmbajtjen që 42doit e gjykon në mënyrë të arsyeshme:
• përbëjnë, përfaqësojnë, nxisin, promovojnë ose i referohen në asnjë mënyrë për pedofilinë, racizmin, fanatizmin ose përmbajtjen e pornografisë që nuk janë të përfshira në përputhje me rregulloret në fuqi dhe janë të qasshme vetëm për personat me moshë ligjore;
• kanë sjellje të ngulitura, persekutorë, stalking ose ngacmim ndaj përdoruesve të tjerë në vend ose të huaj në portalin.
• të jenë tepër të dhunshëm, të nxisin dhunën, të përmbajnë kërcënime, ngacmime ose gjuhë urrejtjeje;
• të jenë të padrejta ose mashtruese në lidhje me ligjet e mbrojtjes së konsumatorit
çdo juridiksion, duke përfshirë letrat me zinxhirë dhe skemat piramidale;
• të jetë shpifës ose të shkelë privatësinë e njerëzve;
• krijojnë rrezik për sigurinë e personit ose shëndetit, rrezik për sigurinë publike ose shëndetin publik, rrezikojnë sigurinë kombëtare ose ndërhyjnë në hetimet nga autoriteti gjyqësor;
• zbulojë në mënyrë të paligjshme sekretet tregtare ose informacione të tjera konfidenciale ose të pronarit të palëve të treta;
• kanë për qëllim të ndihmojnë palët e treta për të shmangur të drejtat e autorit;
• shkelin të drejtat e autorit të palëve të treta, markave tregtare, patentave ose të drejtave të tjera pronësore të të tjerëve;
• Referojuni (ose lidhjeve të pranishme) me lojrat e fatit në internet dhe / ose kazinotë, promovoni drogë të paligjshme, shkelni ligjet e kontrollit të eksportit;
• Përdorimi i faqes 42doit për qëllim dhe / ose për të promovuar aktivitete të paligjshme siç janë: trafikimi i qenieve njerëzore, trafikimi i kafshëve dhe / ose llojeve të mbrojtura, trafikimi i paligjshëm dhe / ose i mbrojtur i bimëve, trafikimi i të gjitha llojeve të gjalla / ose pjesët e tyre nën mbrojtjen e çfarëdo shkalle që ata i përkasin, trafikimi i armëve, trafikimi i objekteve të çmuara, trafikimi i objekteve ose përbërësit artistikë, historikë, arkeologjikë, fetarë;
• Përdorni faqen e internetit për qëllime dhe / ose për të promovuar aktivitete të paligjshme si: terrorizëm, mafia, kamatë, zhvatje, kërcënim, shantazh, mashtrim, mashtrim, vjedhje, trafikim, lypje, riciklim, mallra të vjedhura, korrupsion, prostitucion, e çdo rendi dhe shkalle;
• të jetë ndryshe i paligjshëm ose të kërkojë sjellje të paligjshme sipas ligjeve të zbatueshme në juridiksionin përkatës, Përdoruesi ose 42doit;
• të jetë ndryshe e dëmshme, mashtruese ose të jetë në gjendje të sjellë veprime ligjore kundër 42doit.
Për përmbajtjen e “publikuar ose transmetuar” nëpërmjet rrjetit ose infrastrukturës, përfshi përmbajtjen e internetit, e-mail, biseda dhe çdo lloj tjetër publikimi ose
transmetimit të bazuar në internet.
• mbledhë ose ruan të dhëna dhe informacione nga përdorues të tjerë të zonës përveç nëse specifikohen shprehimisht.

MATERIAL TË MBROJTUR NGA AUTORITETI
Ndalohet përdorimi i rrjetit 42doit për të shkarkuar, publikuar, shpërndarë, kopjuar ose përdorur në çfarëdo mënyre ndonjë vepër të tekstit, muzikës, programeve kompjuterike, artit, imazhit apo të tjerave të mbrojtura me të drejta autoriale përveç në rastet kur:
• është autorizuar shprehimisht nga bartësi i së drejtës;
• lejohet ndryshe nga ligjet e aplikueshme të autorit në juridiksionin përkatës.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Përdoruesi merr përsipër të komunikojë me të dhënat e tij personale të nevojshme për ekzekutimin e plotë dhe korrekt të marrëdhënies; ai gjithashtu garanton, nën përgjegjësinë e tij personale dhe ekskluzive, që të dhënat e lartpërmendura janë të sakta, të azhurnuara dhe të vërteta dhe që na lejojnë të identifikojmë identitetin e tij të vërtetë. Përdoruesi merr përsipër të komunikojë me çdo ndryshim të të dhënave të ofruara, menjëherë dhe në çdo rast jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga paraqitja e ndryshimit të lartpërmendur, dhe gjithashtu të ofrojë në çdo kohë, me kërkesë të 42doit, dëshmi adekuate të identitetit të tyre, vendbanimin ose vendbanimin e tij dhe, kur është e përshtatshme, statusin e tij / saj si përfaqësues ligjor i personit juridik që kërkon apo mbanë Shërbimin.
Pas marrjes së komunikimit të lartpërmendur, 42doit mund të kërkojë dokumentacion shtesë të përdoruesit për të demonstruar ndryshimet e komunikuara. Në rast se Përdoruesi nuk arrin të sigurojë komunikimin ose dokumentacionin e kërkuar në 42doit ose në rast se ai / ajo ka ofruar të dhëna të rreme, jo aktuale ose jo të plota ose të dhëna që kanë arsye, sipas gjykimit të tij të vetëm, e konsiderojnë të tillë, 42doit rezervon të drejtën për:
a) refuzon kërkesën e dërguar nga Përdoruesi lidhur me operacionet që duhet të kryhen në lidhje me Shërbimin;
b) të pezullojë shërbimet me efekt të menjëhershëm, pa paralajmërim dhe pa afat;
c) të anulojë dhe / ose ndërpresë pa paralajmërim ndonjë operacion për të modifikuar të dhënat e lidhura me Shërbimin;
d) të zgjidhë marrëdhëniet;
• Përdoruesi pranon që nëse IP adresat publike të caktuara në llogarinë e tyre futen në një listë të zezë (baza e abuzimit) siç është ajo e gjetur në http://www.spamhaus.org, përdoruesi do të shkelet automatikisht këtu. m
AUP; si pasojë, mund të marrë të gjitha masat që konsiderohen të përshtatshme për të mbrojtur IP-në e saj, duke përfshirë pezullimin dhe / ose ndërprerjen e shërbimit, pavarësisht nëse IP-të janë raportuar / përfshirë në listën e zezë për arsye që i atribuohen Përdoruesit;
• Përdoruesi i shërbimit pranon që të dhënat e ruajtura në një sistem të përbashkët mund të karantinohen ose fshihen nëse të dhënat e lartpërmendura janë të infektuara nga një virus ose janë të korruptuar, dhe kanë, në gjykimin e padiskutueshëm të 42doit, një potencial për të infektuar ose dëmtuar sistem ose të dhëna të përdoruesve të tjerë që vendosen në të njëjtën infrastrukturë.
• Përdoruesi merr përsipër të respektojë rregullat për përdorimin e mirë të burimeve të rrjetit të referuara zakonisht si “Netiquette”.

SLA
• Asnjë rimbursim i parashikuar nga 42doit, kur është i pranishëm, do të jepet për ndërprerjet e shërbimit që rezultojnë nga shkeljet e këtij dokumenti informacioni.
• Çdo dokument, foto, video, lidhje, informacione të ndryshme, llogari ose publikim në përgjithësi të futur brenda faqes 42doit mund të anulohet modifikuar ose pezulluar nga menaxheri për arsye teknike ose sociale ose për shkak të sjelljes së papërshtatshme të përdoruesit. Këto vendime të padiskutueshme të marra nga 42doit do të aplikohen pa asnjë paralajmërim, autorizim ose rimbursim për përdoruesit e faqes.
• 42doit rezervon të drejtën për të komunikuar me policinë dhe organet mbikëqyrëse sjelljet e paligjshme të identifikuara.
• 42doit nuk ka mundësi të kontrollojë përmbajtjen e botuar brenda saj. Përdoruesi i cili gjen përmbajtje të papërshtatshme të përmendura më lart ose që ai e konsideron të pasaktë ose të papërshtatshëm kërkohet t’ia raportojë atë menaxherit.
• 42doit nuk ka mundësi të kryejë kontrolle mbi botimet e përfshira brenda saj në gjuhët, idiometat ose zhargonët e origjinave të ndryshme gjeografike të përdoruesve.
• 42doit nuk e di: zakonet, zakonet, çdo lokalitet apo shoqëri botërore të arritur nga shërbimi, kështu që forma e kontrollit do të kryhet sipas ligjeve, statutit dhe moralit të shtetit italian.
• Këto shënime informacioni mund të ndryshohen dhe plotësohen pa njoftim ose njoftim nga 42doit.

KËRKESAT LIGJORE
• Tekste, informacione dhe të dhëna të tjera të publikuara në këtë faqe, si dhe lidhje me faqet e tjera të pranishme janë vetëm për qëllime informative dhe nuk marrin ndonjë karakter zyrtar.
• 42doit nuk merr përgjegjësi për ndonjë gabim ose lëshim të çfarëdo lloji dhe për çdo lloj dëmtimi të drejtpërdrejtë, të tërthortë ose aksidental që rezulton nga leximi ose përdorimi i informacionit të publikuar, ose ndonjë formë e përmbajtjes së pranishme në vend ose për qasje ose përdorim e materialit që gjendet në vende të tjera.
• Duke pranuar këtë formular informacioni, përdoruesi deklaron: të jetë i moshës, të jetë në të plotë të aftësive të tij intelektuale dhe psiko-fizike.
• Duke pranuar këtë formë informacioni, përdoruesi i 42doit deklaron të mos ndërmarrë ndonjë veprim ligjor ose tatimi për sjellje që nuk ka lidhje me operatorin e sitit ose të shkaktuar nga palët e treta ose përdoruesit e tjerë të shërbimit të ofruar nga portali.
• Duke pranuar këtë formë informacioni, përdoruesi lëshon të gjitha përgjegjësitë për përmbajtjen e përfshirë në të.
• Duke pranuar këtë formë informacioni, përdoruesi deklaron se ai / ajo plotësisht dhe në tërësi merr përgjegjësitë e tij ligjore, ligjore dhe penale që rrjedhin nga sjellja e tij / saj në faqen e internetit 42doit.
• Duke pranuar këtë formë informacioni, përdoruesi deklaron të respektojë të gjitha ligjet në fuqi si në Itali ashtu edhe në vendin e tyre. Në rast të mospërmbushjes së kësaj detyre, përdoruesi është i vetëdijshëm për shkaktimin e masave paraprake të ndërlidhura dhe sigurimin e organeve ligjore.
Dënimet mund të jenë në formën e: parave, kujdestarisë ose kujdestarisë sipas rregullave aktuale.
• Duke pranuar këtë formë informacioni, përdoruesi konfirmon se ai ka lexuar, kuptuar dhe pranuar të gjitha rregulloret e lartpërmendura pa përjashtim ose kufizim. Ai gjithashtu deklaron se merr plotësisht përgjegjësinë për veprimet dhe / ose sjelljet e tij të zbatuara brenda faqes së internetit 42doit.

KUJTOHU! JENI VETEM PËRGJEGJËS PËR VEPRIMET TUAJA!
TRAJTIMI I INFORMACIONIT TË TË DHËNAVE PERSONALE PËR BISEDAT
Njoftimi për Privatësinë sipas nenit. 13 të Dekretit Legjislativ 196/2003
Ky shënim informativ aktual (“Informativ”), iu dorëzua shqisave të artit. 13 të dekretit legjislativ nr. 196/2003 (Kodi i Mbrojtjes së të Dhënave Personale – në tekstin e mëtejmë “Kodi”) iu drejtohet atyre që komunikojnë të dhënat e tyre personale, por pa u kufizuar, duke përdorur shërbimet e internetit të arritshme nga ky website (“Website”).
Ky informacion rregullon metodat me të cilat 42doit.com.
mbledh, ruan, përdor, komunikon, ose trajton në ndonjë mënyrë tjetër, të dhënat personale të mbledhura nga përdoruesit e Faqes (“Përdoruesit”).
Shprehja “Të Dhënat Personale” nënkupton çdo informacion në lidhje me një person fizik, të identifikuar ose të identifikueshëm, madje edhe indirekt, duke iu referuar çdo informacioni tjetër, duke përfshirë një numër identifikimi personal (Neni 4, shkronja b, Kodi).
42doit.com mund të modifikojë, plotësojë ose përditësojë këtë Deklaratë, duke marrë në konsideratë çdo ndryshim në legjislacionin në fuqi ose dispozitat e Garantuesit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (“Garantuesi”) ose shërbimet e ofruara në këtë Faqe.
Ndryshimet dhe përditësimet në Fletën e Informacionit zbatohen dhe u vihen në dijeni të të gjitha palëve të interesuara, sapo të miratohen, duke i botuar ato në faqen e internetit. Rrjedhimisht, secili Përdorues ftohet që periodikisht të hyjë në Website për të verifikuar çdo informacion të përditësuar.

LIDHJE HYPERTEXT
Faqja mund të përfshijë lidhje me faqet e tjera të palëve të treta (“Lidhjet”), që konsiderohen me interes për Përdoruesin. Duke u lidhur me këto vende, largoheni nga kjo faqe për zgjedhje të lirë dhe qasja në një faqe në pronësi të palëve të treta. Informacioni që gjendet në këto faqe është i pavarur dhe përtej kontrollit të 42doit.com, i cili nuk merr përgjegjësi në këtë drejtim, as në lidhje me përpunimin e të Dhënave Personale që mund të ndodhin në rrethana të tilla. Rrjedhimisht: (i) 42doit.com nuk merr asnjë përgjegjësi ose nuk ofron asnjë garanci për natyrën dhe përmbajtjen e ndonjë faqeje të palës së tretë të lidhur me këtë Site përmes Links; (ii) kjo Deklaratë nuk është e zbatueshme ose e lidhur me përpunimin e të dhënave nga faqet e internetit të tjera, edhe nëse konsultohen nga Përdoruesi përmes Links; (iii) lidhja me faqet e palëve të treta bëhet vetëm nën përgjegjësinë e Përdoruesve.

MBLEDHJA E TË DHËNAVE
Të Dhënat Personale të Përdoruesve të 42doit.com (“Përpunimi i të Dhënave”), të ruajtura në serverët e tyre ose në partnerët e tyre, siç janë specifikuar më poshtë, mund të mblidhen në mënyra të ndryshme, përkatësisht:
• ofrohet direkt nga Përdoruesi: Të gjitha të Dhënat Personale të hyrë në Faqe (për të shfletuar, regjistruar si Përdorues, ose, në përgjithësi, për ndonjë arsye tjetër), ose të zbuluara gjatë ngjarjeve të organizuara ose të ndjekura nga 42doit.com, ose që në ndonjë nëse ato i ofrohen pronarit të faqes me çdo mjet direkt nga Përdoruesi (siç është, për shembull, plotësimi i formularëve ose korrespondencës).
• mbledhur automatikisht: Të dhënat personale të mbledhura automatikisht, por pa u kufizuar në, c.d. “Cookies” (siç specifikohet më mirë në seksionin më poshtë), janë – si rregull – të dhënat që kanë të bëjnë me navigimin e përdoruesit.
Sistemet kompjuterike dhe procedurat e softuerit të përdorura për të operuar në Website, gjatë funksionimit të tyre normal, marrin disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet. Ky informacion në përgjithësi nuk mblidhet për t’u lidhur me palët e interesuara të identifikuara, por sipas natyrës së tij, nëpërmjet përpunimit dhe shoqërimit me të dhënat e mbajtura nga palët e treta, mundëson identifikimin e përdoruesve.
Kjo kategori e të Dhënave Personale përfshin adresat IP, emrat e domeneve, kompjuterët e përdorur nga Përdoruesit që lidhen me Site, adresat në URI (identifikues i burimeve uniforme) të burimeve të kërkuara, kohën e kërkesës, metodën e përdorur në dorëzimin e kërkesës, madhësinë e skedarit të marrë në përgjigje, kodin numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (suksesi, gabimi, etj.) dhe parametra të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të përdoruesit.
Këto të dhëna kryesisht përdoren për të marrë informacion statistikor mbi përdorimin e faqes së internetit dhe për të kontrolluar funksionimin e tij të saktë.
Të dhënat gjithashtu mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike hipotetike kundër Faqes.

KOKASH PC
42doit.com, përmes faqes së saj të internetit, përdor cookies në mënyrë që të bëjë përvojën e shfletimit sa më afër që të jetë e mundur me dëshirat dhe nevojat e përdoruesve, si dhe për të bërë përmbajtje më të qasshme në ueb që konsultohen prej tyre.
Falë biskotave është e mundur që të garantohet një navigim më i lehtë dhe lehtësi më të madhe dhe intuitivitet në përdorimin e faqes së internetit.
Cookies janë në fakt skedarë të veglave të vogla, që përmbajnë një “paketë informacioni”, që Site i dërgon në terminalin e përdoruesit (zakonisht në shfletues), ku ato janë të ruajtura, që pastaj të transmetohen përsëri në të njëjtin sit, në të njëjtin sesion ose në sesione të mëvonshme vizita nga i njëjti Përdorues. Në përgjithësi, cookies caktojnë një numër unik tek Përdoruesi; megjithatë, ky numër është i pakuptimtë jashtë Faqes në të cilën është caktuar.
Cookies mund të ruhen vetëm për kohën e përdorimit të një vendi të caktuar (p.sh. cookie-t e sesionit) ose për një periudhë më të gjatë të pavarur nga sesioni (dmth cookies vazhdueshme).
Si rregull, cookies lejojnë pronarin e faqes të vendosë cilat sektorë dhe përmbajtjet më të vizituara ose të shikuara të faqes, në mënyrë që t’i përshtaten ato me dëshirat e përdoruesve dhe në të njëjtën kohë për të përmirësuar shërbimet e ofruara, por pa u kufizuar vetëm në krijimin e një komunikim të personalizuar të Përdoruesve dhe interesave të tyre të ndërlidhura.
Llojet e cookie-ve të përdorura nga Site-i janë:
• te. Cookies të nevojshme dhe funksionale për lundrim;
• b. Biskota të palëve të treta.

KOKETËVE TË NEVOJSHËM PËR SHKRIM:
Ato janë cookies thelbësore për funksionimin e duhur dhe shikueshmërinë e faqes duke ju lejuar të lundroni duke përdorur tiparet thelbësore.
Këto cookies nuk mbledhin informacion rreth përdoruesve që mund të përdoren për qëllime marketingu.
Biskotat e nevojshme shërbejnë, ndër të tjera, për: (i) përkujdesjen e të dhënave të Përdoruesve në faqet e ndryshme gjatë një sesioni të shfletimit të shfletuesit; (ii) shikoni përmbajtjen në gjuhën e zgjedhur në çdo akses, duke njohur nga cili vend lidhet përdoruesi (dhe duke kujtuar këtë vendosje në aksesin e ardhshëm).
Cookies funksionale për navigim:
Ata janë cookies që lejojnë pronarin e faqes të bëjë përdorimin e Faqes dukshëm më të lehtë për përdoruesit.
Ata lejojnë të identifikojnë Përdoruesit që kanë hyrë në Faqe, duke shmangur futjen e të dhënave të reja në secilën sesion të ri shfletimi.
Këto biskota synojnë të lehtësojnë dhe shpejtojnë përdorimin e tyre.

VENDI, MODELI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE DHE SUBJEKTET PËR TË CILAT DATA MUND TË KOMUNIKOHET
Përpunimi i të dhënave zakonisht kryhet në mjediset e pronarit të faqes.
Të dhënat personale janë përpunuar nga 42doit.com dhe / ose nga palë të treta, të zgjedhura me kujdes për besueshmërinë dhe kompetencën e tyre dhe për ata që mund të komunikohen si të nevojshëm ose të përshtatshëm me qëllim të kryerjes së aktiviteteve që kanë të bëjnë me qëllimet e përcaktuara në këtë Njoftim .
Përveç kësaj, të dhënat personale mund të zbulohen edhe për kompanitë që i përkasin grupit të kompanive të pronarit të faqes, të cilat, në çdo rast, kanë një politikë të privatësisë që është në përputhje dhe në përputhje me atë të pronarit të faqes, me kusht që në Itali ose në një vendi i Bashkimit Evropian. Në çdo rast tjetër, përveç nëse kërkohet me ligj, të dhënat personale nuk transferohen dhe / ose u zbulohen palëve të treta.
Lista e saktë e subjekteve të cilëve i komunikohen të dhënat personale, me kohë në kohë të përditësuar, mund të gjenden në zyrën e regjistruar të pronarit të faqes.
Të dhënat personale përpunohen, në përputhje me detyrimet dhe garancitë e parashikuara nga Kodi, si në formë analoge ashtu edhe në sistemet e informacionit nga stafi ynë (punonjësit ose palët e treta), për kohën që është rreptësisht e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur .
Janë vërejtur masa specifike të sigurisë për të parandaluar humbjen e të dhënave, përdorimin e paligjshëm ose të gabuar.
Sapo të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimet e përmendura në këtë njoftim, 42doit.com siguron anulimin e tyre, përveç nëse ligji parashikon detyrimet e magazinimit ose që Përdoruesi nuk ka dhënë pëlqimin për trajtim për një kohë më të gjatë ose për të ruani ato për qëllime të tjera.
Qëllimi i përpunimit dhe natyra e pëlqimit

42DOIT.COM PROCESON TË DHËNAT PERSONALE PËRJASHTUESE PËR QËLLIMET E MËPOSHTME:
• Qëllimet 1. lidhur me përdorimin e shërbimeve të ofruara nga 42doit.com
dhe të përmbushin çdo detyrim kontraktual të vendosur me Përdoruesin;
• qëllimet statistikore, hulumtimi i tregut, dërgimi i materialeve informative dhe reklamuese, njoftimi i iniciativave promovuese dhe ofertave komerciale dhe shërbimeve të tjera informative mbi veprimtarinë e pronarit të lokacionit;
• 3. Përcaktoni profilin e përdoruesve të tij për të personalizuar dhe individualizuar ofertat komerciale.

TË DREJTAT E PËRDORUESVE
Në pajtim me nenin. 7 të Kodit, çdo Përdorues ka të drejtë të marrë konfirmimin e ruajtjes nga pronari i faqes së të Dhënave Personale në lidhje me të, dhe komunikimin e tyre në formë të kuptueshme. Më saktësisht, çdo Përdorues ka të drejtë të marrë indikacionin:
• 1. prej origjinës së të Dhënave Personale;
• 2. qëllimet dhe metodat e përpunimit;
• 3. mënyrat në të cilat mjete elektronike dhe IT përpunojnë të Dhënat Personale;
• të dhënat e identifikimit të kontrolluesit të të dhënave, përpunuesit e të dhënave (ose përfaqësuesit të caktuar sipas nenit 5, paragrafi 2 të Kodit);
• 5. nga subjektet ose kategoritë e subjekteve të cilëve mund t’u komunikohen të dhënat personale ose që mund të mësojnë rreth tyre si përfaqësues të emëruar në territorin e shtetit, drejtuesit ose agjentët.

Për më tepër, çdo përdorues ka të drejtën për të marrë:
• 1. Përditësimi, korrigjimi ose, kur është e interesuar, integrimi i të dhënave;
• Anulimi, transformimi në formë anonime ose bllokimi i të dhënave të përpunuara në mënyrë të paligjshme, duke përfshirë të dhënat, mbajtja e të cilave është e panevojshme për qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur ose përpunuar më pas;
• 3. Vërtetimin se operacionet e përmendura në nënparagrafin (a) dhe (b) janë sjellë në vëmendje, gjithashtu edhe në lidhje me përmbajtjen e tyre, të atyre të cilëve u janë komunikuar ose shpërndarë të dhënat, përveç në rastet kur kjo përmbushje provohet e pamundur ose përfshin një përdorim të mjeteve dukshëm joproporcionale për të drejtën e mbrojtur.
Përdoruesi gjithashtu ka të drejtë të kundërshtojë, tërësisht ose pjesërisht:
• 1. për arsye të ligjshme, përpunimi i të dhënave personale në lidhje me të, edhe nëse ka të bëjë me qëllimin e mbledhjes;
2. Për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, me qëllim dërgimin e reklamave ose materialeve të shitjes direkte ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit komercial.
Kërkesat e përmendura në pikat e mëparshme duhet të adresohen tek Përpunuesi i të Dhënave (siç tregohet në paragrafin e mëposhtëm) me e-mail, postë të rregullt ose letër të regjistruar të dërguar pronarit të faqes.

KONTROLLI I TË DHËNAVE DHE PROCESORI I TË DHËNAVE
Kontrolluesi i të dhënave është Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com