POLITIK OCH RÄTTSLIGA ANMÄRKNINGAR

POLITIK OCH RÄTTSLIGA ANMÄRKNINGAR
BAKGRUND
Underlåtenhet att följa denna AUP resulterar i omedelbar upphörande eller upphörande av Tjänsten (i enlighet med relevanta leveransvillkor).
Alla förfrågningar om innehållet i detta dokument måste åtgärdas genom att öppna en specialbiljett från sidan https://42doit.com.

ÖVERTRÄDELSER
Det är förbjudet att använda nätverket och de 42doterade tjänsterna att engagera sig och / eller främja olagligt, missbrukande eller oansvarigt beteende, inklusive:
• Obehörig tillgång eller obehörig användning av data, system eller nätverk, inklusive eventuella försök att söka, undersöka eller testa systemets sårbarhet eller
ett nätverk eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan det uttryckliga tillståndet från systemet eller nätverksägaren.
• Implementera eller bli en del av aktiviteter som orsakar störningar i användningen av Tjänsten till en användare av samma, inklusive, men inte begränsat till, attacker genom piratkopierad programvara, sprickor, nyckelgeneratorer, serier, cyberattacker av vilken typ som helst, inklusive DOS-attacker, virus eller andra skadliga komponenter eller avsiktliga försök att överbelasta ett överföringssystem.
• Skapa situationer med fara och / eller instabilitet och / eller andra problem av teknisk art som resultat av programmeringsaktiviteter och / eller användningsmetoder som påverkar kvaliteten på användarens eller andra kunders service som skadar detsamma, till 42 och / eller tredje parter.
• Insamling eller användning av e-postadresser, namn eller andra identifierare utan den registrerades samtycke (inklusive, men inte begränsat till, spam, phishing, internetbedrägeri, lösenordsstöld, spidering).
• Insamling eller användning av information från tredje part utan samtycke från informationsägaren.
• Använda och / eller sprida all falsk, vilseledande, vilseledande information, inklusive men inte begränsat till, e-post eller nyhetsgrupper.
• Användning av programvarudistributionstjänsten som bedrägerligt samlar information om användare eller olagligt överför information om användare.
• Användning av tjänsten för distribution av programvara c.d. “Adware” såvida inte: (1) är i besittning av användarens uttryckliga samtycke till nedladdning och installation av programvaran på grundval av ett klart och tydligt meddelande om programmets art, (2) Det här är lätt att avlägsna programvara med hjälp av standardverktyg för detta ändamål, som ingår i de huvudsakliga operativsystemen (till exempel Microsoft, “ad / remove”).
• Installation av program som är tillgängliga på nätverket som kan skapa destabilisering av tjänsten eller infrastrukturen.
• Ge skadlig (grafisk eller textuell) information till allmänheten om bilden av 42doit genom de tillhandahållna tjänsterna.
• Använd 42doit Services för att erbjuda anonyma kommunikationssystem utan korrekt underhåll av identiteter enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning, såsom, men inte begränsat till, c.d. “TOR” eller “anonymizer”.

ANVÄNDNING AV SYSTEM RESOURCER
Användaren kommer inte att kunna använda tjänsten på ett sådant sätt att det stör tjänsternas normala drift eller missbrukar systemresurserna, t.ex. genom att använda programvara som mättar prestandakapaciteten hos de nätverk, disksystem och CPU på delad plattform (t.ex. moln, hosting, e-post, etc) för längre tid, om inte för de tjänster som erbjuds av 42doit i dedikerad form.
Under dessa omständigheter kan 42doit begära att normalitetsnivån återställs om sådan icke-överensstämmande användning står i konflikt med detsamma med användningen av andra användare.
Användaren åtar sig att inte använda felaktig eller icke-homologerad utrustning enligt europeiska standarder eller att uppvisa funktionsfel som kan skada nätets integritet och / eller störa Tjänsterna och / eller skapa risker för människors fysiska säkerhet. 42Det ger faktiskt ingen garanti för kompatibiliteten hos den utrustning och program (hårdvara och programvara) som användaren använder med tjänsten, eftersom alla relaterade kontroller är ensam ansvariga för användaren.
Användaren måste också använda det webbutrymme som eventuellt köpts till och med uteslutande för offentliggörande på webbplatsen och inte som ett förråd, det vill säga som ett verktyg för enbart arkivering av filer och / eller video / video och / eller eget material och / eller också nedladdningsbar från andra webbplatser.

KOMMERSIELL E-POST.
Spridningen av kommersiella meddelanden är förbjuden om du inte kan visa det:
• Mottagarna har gett sitt förhandsgodkännande för att få e-post via ett uttryckligt inloggningsförfarande.
• insamlingsförfarandena innehåller lämpliga verktyg för att säkerställa att den person som ger sitt samtycke är innehavare av den e-postadress för vilken samtycke gavs
• Bevis för mottagarens samtycke hålls i en form som lätt kan framställas på begäran, med ansvaret för att ta emot begäran om 42
i detta avseende att framlägga bevis för samtycke inom 72 timmar efter mottagandet av begäran
av samma;
• procedurer tillämpas som tillåter en mottagare att återkalla sitt samtycke, till exempel, en länk i e-postens kropp eller instruktioner för att svara med ordet “ta bort” i ämnesraden och kunna följa återkallandet av samtycke inom 48 timmar efter mottagandet och informera mottagarna om att återkallandet av deras samtycke kommer att behandlas inom högst 48 timmar
• En e-postadress för klagomål är alltid markerad på ett tydligt synligt ställe på varje webbplats som är kopplad till e-postmeddelandet och meddelanden som skickas till den adressen hittas omedelbart.
Sändaren av e-postmeddelandet kan inte döljas i någon form.
Avsändarens e-postadress måste visas i meddelandets kropp eller i “Från” -raden i e-postmeddelandet. Dessa bestämmelser gäller för meddelanden som skickas via Tjänsten eller till meddelanden som skickas från ett nätverk av användaren eller av någon person på deras vägnar som direkt eller indirekt hänvisar till mottagaren av en webbplats som är värd via Tjänsterna. Dessutom kommer det inte att vara möjligt att använda en “tredje part” e-posttjänst som inte tillämpar liknande procedurer för alla sina användare. Dessa krav gäller i samma utsträckning för distributionslistor som skapats av tredje part som om listan hade skapats av användaren.
42doit förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera och övervaka överensstämmelsen med bestämmelserna ovan, även genom att begära provinformation med hjälp av opt-in-metoden.
42.dags kan upphöra med överföringen av e-postmeddelanden som bryter mot dessa bestämmelser.

SMTP AUTHENTICATION -POLICY
För att slutföra ovanstående bestämmelser är det inte möjligt att skicka e-postmeddelanden som innehåller liknande innehåll till mer än en av SMTP-servrarna
tvåhundra femtio (250) mottagare. Försök att kringgå denna begränsning
genom att skapa flera konton eller med andra medel kommer att vara
avsedda som en överträdelse av denna begränsning.
42doit förbehåller sig rätten att avbryta överföringen av meddelanden som bryter mot dessa bestämmelser. Dessutom kan posttjänster avbrytas eller avbrytas
om en överträdelse av denna AUP detekteras, i enlighet med de allmänna leveransvillkoren.

MAIL RELAY
I allmänhet är massöverföringar eller kommersiella informationsöverföringar via e-post inte tillåtna för en volym på mer än 5000 (fem tusen) användare per dag
med i genomsnitt 250 meddelanden var 20: e minut. Om du vill skicka mer än 5000 meddelanden om dagen, kontakta vår supportgrupp för mer information.

VÄLBARHETSTESTNING
Du får inte på något sätt försöka sondra, undersöka, tränga in eller testa sårbarheten hos det 42-nätverksnätverket eller att bryta mot säkerheten för 42dot eller relaterade autentiseringsförfaranden, antingen genom passiva eller invasiva tekniker, utan det uttryckliga samtycket som skrivits av 42doit eller inte, på samma sätt, kommer att kunna utföra sådan verksamhet genom den tjänst som tillhandahålls av 42dot till tredje parts nätverk och / eller information utan sitt uttryckliga samtycke.

NEWSGROUP, DISCUSSION FORUM, ÖVRIGA NÄTVERKAR
Användaren bekräftar och accepterar att innehållet i kommersiella meddelanden, meddelanden på alla elektroniska anslagstavlor, gruppchatt eller andra forum som du deltar som, men inte begränsat till, IRC- och USENET-grupper, kommer att vara föremål för överensstämmelse med lagar och gällande bestämmelser i frågan. Också detsamma måste respektera reglerna för något annat nätverk (nätverk eller krets) som åtkomst till eller deltar med hjälp av de 42 tjänsterna.

OFFENTLIGT INNEHÅLL
Det är förbjudet att publicera, sända eller lagra på eller via nätverket och enheterna gör något innehåll eller länkar till innehåll som inte är rimliga:
• utgöra, representera, främja, främja eller hänvisa på något sätt till pedofili, rasism, fanatism eller pornografiinnehåll som inte ingår i överensstämmelse med gällande bestämmelser och endast tillgänglig för personer med laglig ålder
• ha obsessiva beteenden, förföljare, stalking eller mobbning mot andra användare på webbplatsen eller främlingar till portalen.
• vara alltför våldsamma, uppkalla våld, innehålla hot, trakasserier eller hattspråk;
• vara orättvis eller bedräglig i förhållande till konsumentskyddslagar
någon jurisdiktion, inklusive kedjebrev och pyramidspel
• vara ärekränkande eller bryta mot människors integritet
• skapa en risk för människors eller hälsorisk, en risk för allmän säkerhet eller folkhälsa, äventyra den nationella säkerheten eller störa den rättsliga myndighetens utredningar,
• felaktigt avslöja affärshemligheter eller annan konfidentiell eller proprietär information från tredje part,
• har till syfte att hjälpa tredje man att kringgå upphovsrätten
• bryta mot upphovsrätten till tredje part, varumärken, patent eller andra egendomsrättigheter till andra
• referera (eller presentera länkar) till onlinespel och / eller kasinon, främja olagliga droger, bryta mot exportkontrolllagar
• Använd webbplatsen för att främja och / eller främja olaglig verksamhet som människohandel, handel med djur och / eller skyddade arter, olaglig och / eller skyddad växthandel, handel med alla levande och icke levande arter / eller delar av dem under skydd av vilken grad de tillhör, handlar med vapen, handel med värdefulla föremål, handel med föremål eller konstnärliga, historiska, arkeologiska, religiösa komponenter;
• Använd webbplatsen för att och / eller främja olagliga aktiviteter som: terrorism, mafia, ockupation, utpressning, hot, utpressning, bedrägeri, bedrägeri, stöld, handel, tiggeri, återvinning, stulna varor, korruption, prostitution, av någon ordning och grad
• vara olaglig eller begära olagligt beteende enligt de lagar som är tillämpliga i relevant jurisdiktion, användaren eller dennes
• vara skadlig, bedräglig eller kunna ta rättsliga åtgärder mot
För innehåll som “publiceras eller överförs” via nätverket eller infrastrukturen inkluderar du även webbinnehåll, e-postmeddelanden, chattar och andra typer av publikationer eller
överföring baserad på Internet.
• samla in eller lagra data och information från andra användare av webbplatsen, om inte uttryckligen anges.

Skyddat material från upphovsrätt
Det är förbjudet att använda 42doit-nätverket för att ladda ner, publicera, distribuera, kopiera eller använda något arbete med text, musik, programvara, konst, bild eller annan skyddad av upphovsrätt utom i fall där:
• har uttryckligen godkänts av rättighetshavaren
• är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagar i relevant jurisdiktion.

SLUTBESTÄMMELSER
Användaren åtar sig att förmedla sina personuppgifter som behövs för att fullständiga och korrekta genomförande av relationen skall kunna utföras. Det garanterar även, enligt eget och exklusivt ansvar, att ovannämnda uppgifter är korrekta, aktuella och sanningsenliga och som gör det möjligt för oss att identifiera sin sanna identitet. Användaren åtar sig att meddela omedelbart någon variation av de uppgifter som lämnats, omedelbart och i vart fall senast 15 (femton) dagar efter förekomsten av den ovannämnda variationen, och att vid varje tillfälle, vid behov, tillhandahålla tillräckligt bevis av sin identitet, hemort eller hemvist och, i förekommande fall, hans / hennes status som juridisk företrädare för den juridiska personen som begär eller håller Tjänsten.
Efter mottagandet av ovannämnda meddelande kan 42doit begära ytterligare dokumentation till användaren för att visa de förändrade meddelandena. Om användaren inte lämnar meddelandet eller den nödvändiga dokumentationen till eller om han eller hon har lämnat uppgifter som är falska, inte aktuella eller ofullständiga eller data som enligt eget gottfinnande har anledning att anser att 42doit förbehåller sig rätten att
a) vägra den begäran som användaren skickat om verksamheter som ska utföras med hänvisning till tjänsten;
b) upphöra tjänsterna med omedelbar verkan, utan förvarning och obestämt
c) avbryta och / eller avbryta utan varsel några åtgärder för att ändra de uppgifter som är kopplade till tjänsten,
d) lösa förhållandet
• Användaren accepterar att om de offentliga IP-adresserna som är tilldelade till sitt konto infogas i en svartlista (databas över missbruk) som den som hittades på http://www.spamhaus.org, kommer användaren automatiskt att åsidosättas här. Jag ‘ m
AUP; Följaktligen kan 42 gånger vidta alla åtgärder som anses lämpliga för att skydda sin IP, inklusive uppskjutande och / eller uppsägning av tjänsten, oavsett om IP-adresserna har rapporterats / inkluderats i en svart lista av orsaker som kan hänföras till användaren.
• Användaren av tjänsten accepterar att data som lagras i ett delat system kan karantäneras eller raderas om ovannämnda data är infekterade av ett virus eller på annat sätt skadat och vid en otvivelaktig bedömning av en potential kan infektera eller skada system eller data från andra användare som placeras på samma infrastruktur.
• Användaren åtar sig att följa reglerna för god användning av nätverksresurser som vanligen kallas “Netiquette”.

SLA
• Ingen ersättning som förutses av 42, när den presenteras, kommer att beviljas för serviceavbrott som uppstår på grund av överträdelser av detta informationsdokument.
• Eventuellt dokument, foto, video, länk, annan information, konto eller publikation som generellt infogas inom den 42: e webbplatsen kan annulleras eller upphävas av chefen av tekniska eller sociala skäl eller på grund av olämpligt beteende hos användaren. Dessa otvivelaktiga beslut som fattas av 42doit kommer att tillämpas utan varning, godkännande eller ersättning till användaren av webbplatsen.
• 42doit förbehåller sig rätten att meddela polis och tillsynsorgan de olagliga beteenden som identifierats.
• 42 har inte möjlighet att kontrollera innehållet som publiceras inom den. Användaren som finner olämpligt innehåll som nämns ovan eller som han anser felaktigt eller otillräckligt uppmanas att rapportera det till chefen.
• 42Doit har inte möjlighet att utföra några kontroller av publikationer som ingår i den på språk, idiom eller jargong av användarnas olika geografiska ursprung.
• 42 vet aldrig: tull, tull, av någon ort eller världssamhälle som nås av tjänsten, så kontrollformen kommer att utföras enligt italienska statens lagar och lagar.
• Dessa informationsanvisningar kan ändras och kompletteras utan föregående meddelande eller meddelande senast den 42 december.

RÄTTSLIGA KRAV
• Texterna, informationen och andra uppgifter som publiceras på denna sida samt länkar till andra webbplatser som presenteras är endast avsedda för informationsändamål och utgår inte från någon officiell karaktär.
• 42doit tar inget ansvar för eventuella fel eller försummelser av någon typ och för någon typ av direkt, indirekt eller oavsiktlig skada som uppstår på grund av läsning eller användning av den publicerade informationen eller någon form av innehåll som finns på webbplatsen eller för åtkomst eller användning av materialet som finns på andra platser.
• Genom att acceptera detta informationsformulär, förklarar användaren: att vara ålder, att vara full av sina intellektuella och psyko-fysiska förmågor.
• Genom att acceptera detta informationsformulär förklarar användaren av 42doit att han inte tar någon laglig eller skatteåtgärd för beteende som inte är relaterat till webbplatsoperatören eller orsakat av tredje part eller andra användare av den tjänst som portalen tillhandahåller.
• Genom att acceptera detta informationsformulär frigör användaren allt ansvar för innehållet som ingår i det.
• Genom att acceptera detta informationsformulär intygar användaren att han / hon helt och fullt utgår från sitt juridiska, juridiska och straffrättsliga ansvar utifrån sitt beteende på den 42: e webbplatsen.
• Genom att acceptera detta informationsformulär, förklarar användaren att alla gällande lagar respekteras både i Italien och i sitt eget land. Vid bristande överensstämmelse med denna skyldighet är användaren medveten om att de relaterade försiktighetsåtgärderna och tillhandahållandet av de juridiska organen ådragas.
Påföljder kan vara i form av: ekonomisk, försiktighetsåtgärd eller frihetsberövande enligt gällande bestämmelser.
• Genom att acceptera detta informationsformulär bekräftar användaren att han har läst, förstått och accepterat alla ovannämnda regler utan undantag eller begränsning. Det förklarar också att det fullt ut tar ansvar för sina handlingar och / eller beteenden som genomförs inom den 42: e webbplatsen.

KOM IHÅG! DU ÄR DEN ENHET ANSVARIG FÖR DINA ÅTGÄRDER!
BEHANDLING AV PERSONLIGA UPPGIFTER OM KOKOR
Sekretessmeddelande enligt art. 13 i lagdekret 196/2003
Den nuvarande informativa noten (“Informativ”) övergav sig till sinnena inom tekniken. 13 i lagstiftningsdekretet n. 196/2003 (Koden för personuppgiftsskydd – nedan kallad “Koden”) riktar sig till dem som meddelar sina personuppgifter, även men inte begränsat, med de webbtjänster som är tillgängliga från denna webbplats (“webbplats”).
Denna information reglerar de metoder genom vilka 42doit.com.
samlar, lagrar, använder, kommunicerar eller behandlar på annat sätt personuppgifter som samlas in av användare av webbplatsen (“användare”).
Uttrycket “personuppgifter” avser all information som rör en fysisk person som identifieras eller identifieras, även indirekt, med hänvisning till annan information, inklusive ett personligt identifieringsnummer (artikel 4, bokstav b, kod).
42doit.com kan ändra, komplettera eller regelbundet uppdatera denna uttalande, med tanke på eventuella ändringar av gällande lagstiftning eller bestämmelser i garantigen för skydd av personuppgifter (“garant”) eller tjänster som erbjuds på sajten.
Ändringarna och uppdateringarna av informationsbladet tillämpas och uppmärksammas av alla berörda parter, så snart de antas, genom att publicera dem på webbplatsen. Följaktligen uppmanas varje användare att periodiskt komma åt webbplatsen för att verifiera all uppdaterad information.

HYPERTEXT LÄNKAR
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser från tredje part (“Länkar”), som anses av intresse för användaren. Genom att ansluta till dessa webbplatser lämnar du webbplatsen för valfrihet och får tillgång till en webbplats som ägs av tredje part. Informationen på dessa webbplatser är oberoende och bortom kontrollen av 42doit.com, som påtar sig inget ansvar i detta avseende, inte ens med avseende på behandling av personuppgifter som kan uppstå under sådana omständigheter. Följaktligen: (i) 42doit.com påtar sig inget ansvar eller ger någon garanti för arten och innehållet på någon tredje parts webbplats som är kopplad till denna webbplats via länkar; (ii) denna uttalande är inte tillämplig eller relaterad till behandling av data från andra webbplatser, även om konsulten av användaren genom länkar (iii) Anslutningen till tredje parts webbplatser sker under Användarens eget ansvar.

DATAINSAMLING
Personuppgifterna för användare av 42doit.com (“Data Processing”), lagrade på sina servrar eller deras partners, enligt nedan, kan samlas på olika sätt, nämligen:
• tillhandahålls direkt av användaren: alla personuppgifter som anges på webbplatsen (för att bläddra, registrera sig som användare eller, mer generellt, av någon annan anledning), eller avslöjas under händelser som organiseras eller närvaras av 42doit.com eller i någon om de lämnas till ägaren av webbplatsen på något sätt direkt från användaren (t.ex. till exempel formulär eller korrespondens).
• automatiskt insamlad: Personuppgifter samlas in automatiskt, men inte begränsat till, c.d. “Cookies” (som bättre anges i avsnittet nedan), är – som regel – data som rör användarens navigering.
Datorsystem och mjukvaruprocedurer som används för att använda webbplatsen förvärvar under sin normala drift vissa personuppgifter vars överföring är implicit vid användningen av internetkommunikationsprotokoll. Denna information samlas i allmänhet inte för att vara associerad med identifierade intressenter, men kan i sin natur, genom behandling och förening med data som innehas av tredje part, låta användare identifieras.
Denna kategori av personuppgifter innehåller IP-adresser, domännamn, datorer som används av användare som ansluter till sajten, adresser i URI (enhetlig resursidentifierare) notering av de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka in begäran, storleken på filen som erhållits som svar, den numeriska koden som indikerar status för svaret som ges av servern (framgång, fel etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö.
Dessa uppgifter används huvudsakligen för att få statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion.
Data kan också användas för att fastställa ansvar vid hypotetiska datorbrott mot webbplatsen.

Kokar PC
42doit.com använder via sin webbplats cookies för att göra webbläsarupplevelsen så nära som möjligt för användarnas önskemål och behov, samt att göra mer tillgängligt webbinnehåll rådgivat av dem.
Det är tack vare cookies att det är möjligt att garantera enklare navigering och större användarvänlighet och användarvänlighet av webbplatsen.
Kakor är faktiskt små textfiler som innehåller ett “informationspaket” som webbplatsen skickar till användarens terminal (vanligtvis i webbläsaren), där de lagras, sedan skickas tillbaka till samma webbplats, i samma session eller i efterföljande sessioner besök av samma användare. I allmänhet tilldelar cookies ett unikt nummer till användaren; Detta nummer är dock meningslöst utanför webbplatsen som det tilldelades.
Cookies kan endast lagras för användningstidpunkten för en viss webbplats (dvs. sessionskakor) eller under en längre tidsperiod oberoende av sessionen (dvs ihållande cookies).
Cookies tillåter som regel att webbplatsägaren bestämmer vilka sektorer och webbplatsens mest besökta eller visade innehåll för att anpassa dem till användarnas önskemål och samtidigt förbättra de erbjudna tjänsterna, men inte begränsat till att göra en anpassad kommunikation av användare och deras relaterade intressen.
De typer av cookies som används av webbplatsen är:
• till. Cookies som är nödvändiga och funktionella för navigering;
• b. Tredjeparts cookies.

KÖP NÖDVÄNDIGT FÖR BROWSING:
De är de viktigaste kakorna för korrekt drift och synlighet på webbplatsen, så att du kan navigera med de viktigaste funktionerna.
Dessa cookies samlar inte in information om användare som kan användas för marknadsföring.
De nödvändiga kakorna tjänar bland annat till att: (i) komma ihåg användarnas data på de olika sidorna under en webbläsarsession; (ii) se innehållet på det språk som valts vid varje åtkomst och erkänna från vilket land användaren ansluter (och komma ihåg denna inställning i framtida åtkomst)
Cookies som är funktionella för navigering:
De är cookies som gör att ägaren kan göra användningen av webbplatsen väsentligt lättare för användaren.
De tillåter att identifiera de användare som har loggat in på sajten, och undviker den nya datainmatningen vid varje ny webbsession.
Dessa kakor syftar till att underlätta och påskynda användningen av dem.

PLATS, MODE FÖR DATABROCESSERING OCH ÄMNEN SOM DATA KAN KOMMUNICERAS
Databehandling utförs normalt hos platsägaren.
Personuppgifter behandlas av 42doit.com och / eller av tredje part, noggrant utvalda för sin tillförlitlighet och kompetens och till vilka de kan meddelas som nödvändiga eller lämpliga för att utföra verksamheten i samband med de syften som anges i detta meddelande .
Dessutom kan personuppgifter också lämnas till företag som tillhör gruppföretagets företag, som i vilket fall som helst har en integritetspolicy som överensstämmer med och överensstämmer med webbplatsens ägare, förutsatt att i Italien eller i en Europeiska unionens land. I annat fall, förutom vad som krävs enligt lag, överförs personuppgifter inte och / eller avslöjas till tredje part.
Den exakta listan över de ämnen till vilka personuppgifterna kan meddelas, av tid i uppdaterad tid, kan hittas på platsen för ägaren till webbplatsen.
Personuppgifterna behandlas i enlighet med de skyldigheter och garantier som föreskrivs i koden, både i analog form och med informationssystem av vår personal (anställda eller tredje part), för den tid som är absolut nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlas in .
Särskilda säkerhetsåtgärder följs för att förhindra förlust av data, olaglig eller felaktig användning.
Så fort personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som avses i detta meddelande, föreskriver 42doit.com att de avbryts, om inte lagen föreskriver lagringsskyldigheter eller att användaren inte har samtyckt till behandlingen under en längre tid eller att förvara dem för andra ändamål.
Syftet med behandlingen och arten av samtycke

42DOIT.COM PROCESSES PERSONLIGA DATA EXCLUSIVT FÖR FÖLJANDE SYFTE:
• 1. syfte relaterat till användningen av de tjänster som erbjuds av 42doit.com
och uppfylla alla avtalsförpliktelser som upprättats med användaren
• 2. Statistiska ändamål, marknadsundersökning, sändning av informativt och reklammaterial, anmälan av säljfrämjande initiativ och kommersiella erbjudanden och annan informationstjänst om platsägarens verksamhet
• 3. Definiera användarnas profil för att anpassa och individualisera de kommersiella erbjudandenen.

ANVÄNDARÄTTIGHETER
Enligt art. 7 i koden har varje användare rätt att erhålla bekräftelse av bevarande av ägaren av webbplatsen för personuppgifter om honom och deras kommunikation i förtydlig form. Mer exakt har varje användare rätt att få indikationen:
• 1. Ur upphov till personuppgifter
• 2. av syftena och bearbetningsmetoderna,
• 3. Hur elektroniska och IT-verktyg behandlar personuppgifter.
4. av identifieringsuppgifterna hos den registeransvarige, dataprocessorer (eller den representant som utsetts enligt artikel 5.2 i kodexen)
• 5. av de ämnen eller kategorier av ämnen till vilka personuppgifterna kan meddelas eller som kan lära sig om dem som utsedd representant inom statens, chefernas eller agenternas territorium.

Dessutom har varje användare rätt att få:
• 1. uppdatering, rättelse eller, när det är intresserat, integration av data,
• 2. Annullering, omformning till anonym form eller blockering av data som behandlas olagligen, inklusive data vars lagring är onödig för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller bearbetades.
• 3. intyg om att de verksamheter som avses ia och b har blivit uppmärksammade, även vad gäller innehållet, av dem som uppgifterna har kommunicerats eller sprids om, utom i fall då detta uppfyller det visar sig omöjligt eller innebär en användning av medel som är uppenbart oproportionerliga mot den skyddade rätten.
Användaren har också rätt att invända, helt eller delvis:
• 1. Av berättigade skäl, behandling av personuppgifter om honom, även om det är relevant för syftet med insamlingen.
2. för behandling av personuppgifter avseende honom för att skicka reklam eller direktförsäljningsmaterial eller för marknadsundersökning eller kommersiell kommunikation.
De förfrågningar som avses i föregående punkter ska adresseras till dataprocessorn (enligt vad som anges i följande stycke) via e-post, vanligt brev eller registrerat brev som skickas till ägaren av webbplatsen.

DATA CONTROLLER OCH DATA PROCESSOR
Datastyraren är Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com