Extra Technologies for sleeve applications

Video
Added
Oct 12, 2019
Location
Views
1030
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

http://clevermachines.com/

English
Technologies for sleeve applications.
Clever designs and manufactures sleeve applicator machines.
The machines are designed to perform total and partial sleeve decorations on containers with diameters and shapes of variable size.
They can also make sleeve applications for tamper evident or promotional combination. The machines can range from an hourly production rate of 3,000 pieces / hour up to 52,000 pieces / hour.
Sectors: food, beverage, cosmetic, chemical and pharmaceutical.

Italiano
Tecnologie per applicazione sleeve.
Clever progetta e realizza macchine applicatrici di sleeve.
Le macchine sono predisposte per effettuare decorazioni sleeve totali e parziali su contenitori di diametri, forme e dimensioni variabili. Possono inoltre effettuare applicazioni sleeve di solo sigillo di garanzia o di abbinamento promozionale.
Le macchine variano da una produzione oraria di 3.000 pezzi/ora a 52.000 pezzi/ora.
Settori: alimentare, bevande, cosmetico, chimico e farmaceutico.

Español
Tecnologías para aplicación de mangas / sleeve.
Clever diseña y fabrica máquinas aplicadoras de sleeves.
Las máquinas están diseñadas para realizar con la insercion del sleeve decoraciones de envases totales y parciales con diámetros, formas y tamaños diferentes.
También pueden insertar el sleeve como sello de garantía o como emparejamiento promocional. Las máquinas van desde una velocidad de producción de 3000 piezas / hora hasta 52.000 piezas / hora.
Sectores :alimentación, bebidas, cosmético, químico y farmacéutico.

Deutsch
Technologien für sleeve applikationen.
Clever entwickelt und baut Sleeve-Applikatoren mit dem Stil und der Philosophie eines dynamischen Unternehmens.
Die Maschinen sind vorbereitet, um Behälter mit unterschiedlichen Durchmessern, Formen und Größen teilweise oder vollständig mit Sleeves zu umhüllen.
Daneben können Sleeves mit nur dem Garantiesiegel oder mit Werbelabels appliziert werden. Die Maschinenleistung reicht von einer Stundenproduktion von 3.000 Stück/h bis 52.000 Stück/h.
Sektoren: Lebensmittel, Getränke, Kosmetik, Chemie und Pharmazie.

Français
Technologies pour les applications de manchon / sleeve.
Clever conçoit et réalise des machines pour l’application de sleeve.
Les machines sont prévues pour appliquer des sleeves décor intégraux ou partiels sur des contenants de diamètres, formes et dimensions variables.
Elles peuvent appliquer également des sleeves d’inviolabilité ou des sleeves promotionnels pour le groupage de produits. Les machines varient d’une production horaire de 3.000 pièces/heure à 52.000 pièces/heure.
Secteurs: alimentaire, boissons, cosmétique, chimique et pharmaceutique.

Português
Tecnologias para aplicações de manga.
Projeta e fabrica máquinas aplicadoras de manga.
As máquinas são projetadas para executar decorações de manga total e parcial em contêineres com diâmetros e formas de tamanho variável.
Eles também podem fazer aplicações de manga para combinação de evidência ou promocional. As máquinas podem variar de uma taxa de produção por hora de 3.000 peças / hora até 52.000 peças / hora.
Setores: alimentos, bebidas, cosméticos, produtos químicos e farmacêuticos.

日本
スリーブ用途のための技術。
スリーブ塗布機を設計し、製造する。
この機械は、直径および形状が可変サイズの容器に全部または部分的にスリーブ装飾を行うように設計されている。
彼らはまた、改ざんやプロモーションの組み合わせのための袖のアプリケーションを作ることができます。 マシンは時間当たりの生産速度が3,000個/時から最大52,000個/時の範囲である。
分野:食品、飲料、化粧品、化学薬品および医薬品。

Россия
Технологии для рукавных приложений.
Проектирует и производит машины для нанесения рукавов.
Машины предназначены для выполнения полного и частичного декорирования рукавов на контейнерах с диаметрами и формами переменного размера.
Они также могут вставлять втулки для скрытой или рекламной комбинации. Машины могут варьироваться от часовой до 3 000 штук / час до 52 000 штук в час.
Секторы: пищевые, напитки, косметические, химические и фармацевтические.

中国
套筒应用技术。
设计和制造套筒涂胶机。
这些机器被设计用于在直径和形状各异的容器上进行全套和部分套筒装饰。
他们也可以制作防盗显示或促销组合的套筒应用程序。 这些机器的生产速度可以达到3,000件/小时,最高可达每小时52,000件。
部门:食品,饮料,化妆品,化学和制药。

 عربى
تقنيات لتطبيقات الأكمام.
تصاميم وتصنيع آلات قضيب كم.
تم تصميم الآلات لتقوم بزخارف كم كاملة أو جزئية على حاويات بأقطار وأشكال ذات حجم متغير.
كما يمكنهم أيضًا إنشاء تطبيقات كمامة للتعبير الواضح أو الترويجي. يمكن أن تتراوح الماكينات من معدل إنتاج كل ساعة يبلغ 3000 قطعة / الساعة إلى 52000 قطعة / الساعة.
القطاعات: المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والكيميائية والأدوية.

무도병
슬리브 어플리케이션을위한 기술.
슬리브 애플리케이터 기계를 설계하고 제조합니다.
이 기계는 직경과 모양이 다양한 크기의 용기에 전체 및 부분 슬리브 장식을 수행하도록 설계되었습니다.
그들은 또한 탬퍼 또는 홍보 조합을위한 슬리브 응용 프로그램을 만들 수 있습니다. 기계는 시간당 생산량이 3,000 개 / 시간에서 최대 52,000 개 / 시간까지 다양합니다.
분야 : 음식, 음료, 화장품, 화학 및 제약.

فارسی
فن آوری برای برنامه های آستین
طراحی و تولید دستگاه های اپیلاتور آستین
ماشین آلات طراحی شده اند برای انجام دکوراسیون آستین کل و جزئی در ظروف با قطر و اشکال اندازه متغیر.
آنها همچنین می توانند برنامه های آستین را برای ترکیب آشکار یا تبلیغاتی تسلیم کنند. این ماشین ها می توانند از میزان تولید ساعتی 3000 عدد ساعت در ساعت تا 52000 قطعه در ساعت متغیر باشند.
بخش ها: غذا، نوشیدنی، لوازم آرایشی و بهداشتی، شیمیایی و دارویی.

Shqipëri
Teknologji për aplikimet për mëngë.
Harton dhe prodhon makina aplikuese për mëngë.
Makinat janë të dizajnuara për të kryer dekorime totale dhe të pjesshme të mëngëve në kontejnerë me diametra dhe forma me madhësi të ndryshueshme.
Ata gjithashtu mund të bëjnë aplikacione për mëngë për kombinime të dukshme ose promovuese. Makinat mund të shkojnë nga një normë orë prodhimi prej 3.000 copë / orë deri në 52.000 copë / orë.
Sektorët: ushqim, pije, kozmetikë, kimikë dhe farmaceutikë.

Հայաստան
Թեւերի դիմումի տեխնոլոգիաներ:
Դիզայն եւ արտադրում է թեւի կիրառիչ մեքենաներ:
Մեքենաները նախատեսված են կատարելու ընդհանուր եւ մասնակի թեւի զարդեր, որոնք պարունակում են փոփոխական չափերի տրամագծեր եւ ձեւեր:
Նրանք կարող են նաեւ թեւի հայտեր կատարել, բացահայտ կամ գովազդային համադրություն անելու համար: Մեքենաները կարող են տարբերվել 3000 ժամ / ժամից մինչեւ 52,000 դյույմ / ժամ արտադրողականությամբ:
Սննդամթերք, խմիչքներ, կոսմետիկ, քիմիական եւ դեղագործական ոլորտներ:

Azərbaycan
Əlcək proqramları üçün texnologiya.
Əlcək tətbiq maşınları dizayn və istehsal edir.
Maşınlar dəyişən ölçülü diametr və şekilləri olan konteynerlərdə ümumi və qismən sleeve bəzəklərini yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Onlar həmçinin tam və ya həvəsləndirici birləşmələr üçün sleeve tətbiqləri də edə bilərlər. Makina 3000 saat / saatdan 52,000 ədədədək saatlıq bir saatlıq istehsal sürətindən fərqlənə bilər.
Sektorlar: yemək, içki, kosmetik, kimyəvi və əczaçılıq.

Беларусь
Тэхналогіі для рукаўных прыкладанняў.
Канструкцыі і вырабляе рукавы аплікатары машыны.
Станкі прызначаныя для выканання поўнага і парцыяльнага ўпрыгажэнні рукавы на кантэйнерах з дыяметрам і формамі пераменнага памеру.
Яны таксама могуць зрабіць рукаў прыкладанне для індыкацыі доступу або рэкламнай камбінацыі. Машыны могуць вар’іравацца ад пагадзіннай прадукцыйнасцю 3000 штук / гадзіну да 52000 штук / гадзіну.
Сектары: прадукты харчавання, напоі, касметычныя, хімічнай і фармацэўтычнай.

Bosna
Tehnologije za aplikacije rukava.
Dizajnira i proizvodi mašine za nanošenje rukava.
Mašine su dizajnirane da izvode potpuno i delimično ukrašavanje rukava na kontejnerima prečnika i oblika promenljive veličine.
Oni takođe mogu napraviti rukave aplikacije za očiglednu očiglednu ili promotivnu kombinaciju. Mašine se kreću od produkata od 3.000 komada / sat do 52.000 komada / sat.
Sektori: hrana, piće, kozmetički, hemijski i farmaceutski.

България
Технологии за употреба в ръкава.
Проектира и изработва апликатори за ръкави.
Машините са проектирани да извършват цялостна и частична декорация на ръкави на контейнери с диаметри и форми с променлив размер.
Те също така могат да правят заявки за ръкави за очевидни или промоционални комбинации. Машините могат да варират от почасово производство от 3 000 броя / час до 52 000 броя / час.
Сектори: храни, напитки, козметика, химически и фармацевтични продукти.

Česká republika
Technologie pro použití v objímkách.
Navrhuje a vyrábí aplikátory na rukávy.
Stroje jsou navrženy tak, aby prováděly celkové a částečné dekorace rukávů na kontejnerech s průměry a tvary s proměnlivou velikostí.
Mohou také vyrábět rukávové aplikace pro zřetelnou nebo propagační kombinaci. Stroje se mohou pohybovat od hodinové produkce 3000 kusů / hodinu až po 52 000 kusů za hodinu.
Sektory: potraviny, nápoje, kosmetika, chemie a farmaceutika.

台灣
套筒應用技術。
設計和製造套筒塗膠機。
這些機器被設計用於在直徑和形狀各異的容器上進行全套和部分套筒裝飾。
他們也可以製作防盜顯示或促銷組合的套筒應用程序。 這些機器的生產速度可以達到3,000件/小時,最高可達每小時52,000件。
部門:食品,飲料,化妝品,化學和製藥。

Hrvatska
Tehnologije za primjenu rukava.
Dizajnira i proizvodi strojeve za aplikaciju rukavaca.
Strojevi su dizajnirani za izvođenje ukupnih i djelomičnih ukrasa rukava na posudama s promjerima i oblicima promjenjive veličine.
Oni također mogu napraviti aplikaciju rukavaca za pronalaženje ometanja ili promotivne kombinacije. Strojevi mogu biti u rasponu od satne proizvodnje od 3.000 komada / sat do 52.000 komada / sat.
Sektori: hrana, piće, kozmetička, kemijska i farmaceutska industrija.

Danmark
Teknologier til muffeapplikationer.
Design og fremstiller muffeapplikationsmaskiner.
Maskinerne er designet til at udføre total og delvis ærmeindretning på beholdere med diametre og former af variabel størrelse.
De kan også gøre ærmeapplikationer til at tæle åbenbar eller salgsfremmende kombination. Maskinerne kan variere fra en timeproduktionshastighed på 3.000 stykker / time op til 52.000 stykker / time.
Sektorer: mad, drikkevarer, kosmetiske, kemiske og farmaceutiske.

 יהודי
טכנולוגיות עבור יישומים שרוול.
מעצבת ומייצרת מכונות ליישום שרוולים.
המכונות מיועדות לבצע עיטורים בשרוול חלקי וחלקי על גבי מכולות עם קוטר וצורות של גודל משתנה.
הם יכולים גם לבצע יישומים שרוול עבור טמפר ברור או קידום מכירות שילוב. המכונות יכול לנוע בין קצב הייצור לשעה של 3,000 חתיכות / שעה עד 52,000 חתיכות / שעה.
מגזרים: מזון, משקאות, קוסמטיקה, כימיה ותרופות.

Eesti
Hülsirakenduste tehnoloogiad.
Disainib ja toodab manseti aplikaatormasinaid.
Masinad on ette nähtud täis- ja osalise varruka dekoratsioonide läbiviimiseks erineva suurusega läbimõõduga ja kujuga anumate puhul.
Nad võivad ka varjutamisrakendusi teha võltsimis- või reklaamikombinatsioonide jaoks. Masinad võivad ulatuda tunnise tootmismahust 3000 tükki tunnis kuni 52 000 tükki tunnis.
Sektorid: toiduained, joogid, kosmeetikatooted, kemikaalid ja farmaatsiatooted.

Suomi
Hiha-sovellusten tekniikat.
Suunnittelee ja valmistaa hihansyöttölaitteita.
Koneet on suunniteltu suorittamaan täydellisiä ja osittaisia holkkikoristeita halkaisijaltaan vaihtelevissa astioissa ja vaihtelevissa muodoissa.
Ne voivat myös tehdä hihan sovelluksia häiriöiden havaitsemiseksi tai myynninedistämistarkoituksessa. Koneet voivat vaihdella tunnekohtaisesti 3000 kappaletta tunnissa ja jopa 52 000 kappaletta tunnissa.
Toimialat: ruoka, juoma, kosmetiikka, kemikaalit ja farmaseuttiset tuotteet.

Ελλάδα
Τεχνολογίες για εφαρμογές μανικιών.
Σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανές εφαρμογών μανικιών.
Οι μηχανές έχουν σχεδιαστεί για να πραγματοποιούν ολικές και μερικές διακοσμήσεις μανικιών σε δοχεία με διαμέτρους και σχήματα ποικίλου μεγέθους.
Μπορούν επίσης να κάνουν εφαρμογές για μανίκια για την εμφάνιση παραβιάσεων ή διαφημιστικού συνδυασμού. Οι μηχανές μπορούν να κυμαίνονται από ένα ωριαίο ρυθμό παραγωγής 3.000 τεμαχίων / ώρα έως 52.000 τεμάχια / ώρα.
Τομείς: τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά, χημικά και φαρμακευτικά.

हिन्दी
आस्तीन अनुप्रयोगों के लिए तकनीकें।
आस्तीन आवेदक मशीनों का डिजाइन और निर्माण।
मशीनों को व्यास और परिवर्तनीय आकार के आकार वाले कंटेनर पर कुल और आंशिक आस्तीन सजावट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वे स्पष्ट या प्रचार संयोजन छेड़छाड़ के लिए आस्तीन अनुप्रयोग भी बना सकते हैं। मशीनें 3,000 टुकड़े / घंटा की एक घंटे की उत्पादन दर से 52,000 टुकड़े / घंटे तक हो सकती हैं।
क्षेत्र: भोजन, पेय पदार्थ, कॉस्मेटिक, रसायन और दवा।

Indonesia
Teknologi untuk aplikasi lengan.
Desain dan memproduksi mesin aplikator lengan.
Mesin-mesin dirancang untuk melakukan dekorasi lengan total dan parsial pada kontainer dengan diameter dan bentuk ukuran variabel.
Mereka juga dapat membuat aplikasi lengan untuk kombinasi tamper jelas atau promosi. Mesin-mesin dapat berkisar dari tingkat produksi per jam dari 3.000 lembar / jam hingga 52.000 lembar / jam.
Sektor: makanan, minuman, kosmetik, kimia dan farmasi.

iceland
Technologies fyrir ermi forrit.
Hönnunar og framleiðslubúnaðarmappa.
Vélin er hönnuð til að framkvæma heildar og hluta skreytingar á ermi á gámum með þvermál og stærðum af breytilegri stærð.
Þeir geta einnig gert ermaforrit til að flækja augljós eða kynningar samsetning. Vélar geta verið frá klukkustundarframleiðslu á 3.000 stykki / klukkustund allt að 52.000 stykki / klukkustund.
Sektir: matur, drykkur, snyrtivörur, efna- og lyfjafyrirtæki.

Latvija
Tehnoloģijas piedurkņu lietojumprogrammām.
Izgatavo un ražo piedurkņu aplikatoru iekārtas.
Iekārtas ir paredzētas, lai veiktu pilnīgas un daļējas piedurknes rotājumus konteineros ar dažāda izmēra diametriem un formām.
Viņi var arī izgatavot piedurknes pieteikumus, lai atklātu viltojumu vai reklāmas kombināciju. Mašīnas var svārstīties no stundas ražošanas ātruma 3000 vienību stundā līdz 52 000 gab. / Stundā.
Sektori: pārtikas, dzērienu, kosmētikas, ķīmiskās un farmaceitiskās vielas.

Lietuva
Technologijos rankovių programoms.
Projektuoja ir gamina rankovinio aplikatoriaus mašinas.
Mašinos yra skirtos visiškam ir daliniam rankovių dekoravimui su įvairaus dydžio skersmenimis ir formomis.
Jie taip pat gali sukurti rankovių programas, kad būtų aiškiai matomas ar reklamuojamas. Mašinos gali svyruoti nuo valandinio gamybos greičio 3000 vienetų per valandą iki 52 000 vienetų per valandą.
Sektoriai: maisto, gėrimų, kosmetikos, chemijos ir farmacijos.

Македонија
Технологии за апликации со ракави.
Дизајнира и произведува машини за апликација на ракави.
Машините се дизајнирани да вршат целосни и делумни украси на контејнери со дијаметри и форми со променлива големина.
Тие исто така можат да направат апликации за ракави за евидентирање на очигледна или промотивна комбинација. Машините може да се движат од час на производство од 3.000 парчиња / час до 52.000 парчиња / час.
Сектори: храна, пијалоци, козметички, хемиски и фармацевтски.

Malaysia
Teknologi untuk aplikasi lengan.
Reka bentuk dan mengeluarkan mesin aplikator lengan.
Mesin ini direka bentuk untuk membuat hiasan lengan total dan separa pada bekas dengan diameter dan bentuk saiz berubah.
Mereka juga boleh membuat aplikasi lengan untuk memadamkan bukti atau gabungan promosi. Mesin ini boleh terdiri dari kadar pengeluaran jam 3,000 keping / jam hingga 52,000 keping / jam.
Sektor: makanan, minuman, kosmetik, kimia dan farmaseutikal.

Монгол улс
Ханцуйны програмууд.
Ханцуйны арматурын машин бүтээх ба үйлдвэрлэх.
Эдгээр машинууд диаметр, хувьсагчийн хэлбэр бүхий контейнер дээр нийт болон хэсэгчилсэн ханцуй чимэглэлийг хийх зориулалттай.
Тэд мөн хөндлөнгийн нотолгоо эсвэл сурталчилгааны хослолын хувьд ханцуй програмууд хийж болно. Эдгээр машинууд цагт 3,000 ширхэг / цаг хүртэл 52,000 ширхэг / цаг үйлдвэрлэх боломжтой.
Салбар: хүнс, ундаа, гоо сайхан, химийн болон эм зүй.

नेपाल
आस्तीन अनुप्रयोगहरूको लागि टेक्नोलजीज।
आस्तीन आवेदक यन्त्रहरू डिजाइन र निर्माण गर्दछ।
मशीनहरु को डिटेनर र चर आकार को आकृतियों संग कंटेनरहरुमा कुल र आंशिक आस्तीन सजावट को लागि डिजाइन गरिएको छ।
तिनीहरू स्पष्ट वा प्रचार संयोजनलाई ठुलो बनाउनका लागि आस्तीन अनुप्रयोगहरू पनि गर्न सक्छन्। मशीनहरू 3,000 टुक्रा / घण्टाको घडीको उत्पादन दरबाट 52,000 टुक्रा / घण्टा सम्म सीमित हुन सक्छ।
सेक्टरहरू: खाना, पेय, कस्मेटिक, रासायनिक र औषधि।

Norge
Teknologier for ermetapplikasjoner.
Design og produserer muffeapplikatorer.
Maskinene er utformet for å utføre total og delvis ermet dekorasjoner på beholdere med diametre og former av variabel størrelse.
De kan også lage ermetapplikasjoner for tamper-åpenbar eller salgsfremmende kombinasjon. Maskinene kan variere fra en times produksjonshastighet på 3000 biter / time opp til 52 000 biter / time.
Sektorer: mat, drikke, kosmetikk, kjemisk og farmasøytisk.

Holland
Technologieën voor sleeve-toepassingen.
Ontwerpt en vervaardigt hoesaanbrengmachines.
De machines zijn ontworpen om totale en gedeeltelijke sleeve-decoraties uit te voeren op containers met diameters en vormen van variabele grootte.
Ze kunnen ook hoestoepassingen maken voor manipulatiebestendige of promotionele combinaties. De machines kunnen variëren van een uurlijkse productiesnelheid van 3.000 stuks / uur tot 52.000 stuks / uur.
Sectoren: eten, drinken, cosmetica, chemisch en farmaceutisch.

Polska
Technologie do zastosowań w rękawach.
Projektuje i produkuje maszyny do nakładania rękawów.
Maszyny przeznaczone są do wykonywania dekorowania całości i częściowych rękawów na pojemnikach o średnicach i kształtach o zmiennej wielkości.
Mogą również tworzyć aplikacje rękawów dla kombinacji ujawniających lub promocyjnych. Maszyny mogą się wahać od godzinowej wydajności produkcji od 3 000 sztuk / godzinę do 52 000 sztuk / godzinę.
Sektory: żywność, napoje, kosmetyki, środki chemiczne i farmaceutyczne.

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
ਸਲੀਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ.
ਸਲਾਈਵ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਸਤੂ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਆਸਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.
ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 3,000 ਟੁਕੜਿਆਂ / ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52,000 ਟੁਕੜਿਆਂ / ਘੰਟਾ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਖੇਤਰ: ਭੋਜਨ, ਪੇਅ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ.

România
Tehnologii pentru aplicații cu manșoane.
Proiectarea si fabricarea de masini de aplicat cu maneci.
Mașinile sunt concepute pentru a realiza decorațiuni de mâneci totale și parțiale pe recipiente cu diametre și forme de dimensiuni variabile.
Ele pot, de asemenea, să facă aplicații cu maneci pentru combinație evidentă sau promoțională. Mașinile pot varia de la o rată de producție orară de 3.000 bucăți / oră până la 52.000 de bucăți / oră.
Sectoare: produse alimentare, băuturi, produse cosmetice, chimice și farmaceutice.

Србија
Технологије за апликације рукава.
Дизајнира и производи машине за наношење рукава.
Машине су дизајниране да изводе потпуну и делимичну декорацију рукава на контејнерима пречника и облика променљиве величине.
Они такође могу направити рукавске апликације за очигледно очигледну или промотивну комбинацију. Машине могу да се крећу у распону од 3.000 радних сати по сати до 52.000 комада / сат.
Сектори: храна, пиће, козметички, хемијски и фармацеутски.

Slovensko
Technológie pre aplikácie s objímkami.
Navrhuje a vyrába stroje na aplikáciu obalov.
Stroje sú navrhnuté na vykonávanie celkovej a čiastočnej dekorácie rukávov na nádobách s priemermi a tvarmi rôznej veľkosti.
Môžu taktiež robiť aplikácie na rukávy, aby boli viditeľné alebo propagačné kombinácie. Stroje sa môžu pohybovať od hodinovej výrobnej rýchlosti 3000 kusov / hodinu až po 52 000 kusov za hodinu.
Sektory: potraviny, nápoje, kozmetické, chemické a farmaceutické výrobky.

Slovenija
Tehnologije za uporabo rokavov.
Oblikuje in izdeluje stroje za nanašanje rokavov.
Stroji so izdelani tako, da opravljajo popolno in delno okrasje rokavov na zabojnikih s premeri in oblikami spremenljive velikosti.
Prav tako lahko izdelujejo rokavne programe za očitne ali promocijske kombinacije. Stroji se lahko gibljejo od 3000 ur na uro do 52.000 kosov na uro.
Sektorji: hrana, pijača, kozmetični, kemični in farmacevtski izdelki.

Sverige
Teknik för applikationer i ärmar.
Designar och tillverkar applikationer med applikationshylsa.
Maskinerna är konstruerade för att utföra total och delvis hylsdekorationer på behållare med diametrar och former av varierande storlek.
De kan också göra ärmansökningar för att klara av sig själv eller prägla kombinationen. Maskinerna kan sträcka sig från en timmars produktionshastighet på 3000 bitar / timme upp till 52 000 bitar / timme.
Sektorer: mat, dryck, kosmetiska, kemiska och farmaceutiska.

ประเทศไทย
เทคโนโลยีสำหรับการใช้งานแขน
ออกแบบและผลิตเครื่องติดตั้งแขน
เครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อทำการตกแต่งชิ้นส่วนทั้งหมดและบางส่วนบนคอนเทนเนอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและรูปทรงขนาดต่างๆ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแอพพลิเคชันแขนสำหรับการผสมผสานการปลอมแปลงหรือการส่งเสริมการขาย เครื่องมีตั้งแต่อัตราการผลิตรายชั่วโมง 3,000 ชิ้น / ชั่วโมงถึง 52,000 ชิ้นต่อชั่วโมง
สาขา: อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางค์เคมีและยา

தமிழ்
ஸ்லீவ் பயன்பாடுகளுக்கான தொழில்நுட்பங்கள்.
ஸ்லீவ் கருவி இயந்திரங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் தயாரித்தல்.
மாறிகள் மற்றும் வடிவங்களின் மாறுபட்ட அளவிலான கொள்கலன்களில் மொத்த மற்றும் பகுதி ஸ்லீவ் அலங்காரங்கள் செய்ய இயந்திரங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளிப்படையான அல்லது ஊக்குவிக்கும் கலவைக்கு அவர்கள் ஸ்லீவ் பயன்பாடுகளை உருவாக்கலாம். இயந்திரங்கள் ஒரு மணி நேர உற்பத்தி வீதம் 3,000 துண்டுகள் / மணிநேரம் வரை 52,000 துண்டுகள் / மணிநேரம் வரை இருக்கலாம்.
பிரிவுகள்: உணவு, பானம், ஒப்பனை, இரசாயன மற்றும் மருந்து.

Türkiye
Kolluk uygulamaları için teknolojiler.
Kollu aplikatör makineleri tasarlar ve üretir.
Makineler, çapları ve değişken büyüklükteki şekilleri olan kaplarda toplam ve kısmi manşon süslemeleri yapmak üzere tasarlanmıştır.
Ayrıca kurcalanmaya açık veya promosyon kombinasyonu için kılıf uygulamaları da yapabilirler. Makineler saatlik üretim hızından 3.000 adet / saat ile 52.000 adet / saat arasında değişebilir.
Sektörler: yiyecek, içecek, kozmetik, kimyasal ve farmasötik.

Україна
Технології для рукавних додатків.
Проектування та виробництво рукавних аплікаторних машин.
Машини призначені для виконання загальних та часткових прикрас втулок на контейнери з діаметрами та формами змінного розміру.
Вони також можуть створювати програми для рукавів для чіткої або рекламної комбінації. Машини можуть варіюватися від погодинної швидкості виробництва 3000 штук на годину до 52 000 штук на годину.
Галузі: харчова, напійна, косметична, хімічна та фармацевтична.

Magyarország
A hüvelyes alkalmazások technológiái.
Tervez és gyárt hüvelyes applikátorokat.
A gépek úgy vannak tervezve, hogy teljes és részleges hüvelyes díszítést végezzenek változó méretű és változó méretű tartállyal.
A hüvelyes alkalmazások a tamper nyilvánvaló vagy promóciós kombinációját is lehetővé teszik. A gépek óránkénti gyártási aránya 3000 darab / óra és 52 000 darab / óra között mozoghat.
Ágazatok: élelmiszerek, italok, kozmetikai, vegyi és gyógyszerészeti termékek.

اردو
آستین ایپلی کیشنز کے لئے ٹیکنالوجیز.
آستین ایپلیکیٹر مشینیں ڈیزائن اور تیار کرتی ہیں.
مشینیں ڈام میٹر اور متغیر سائز کے سائز کے ساتھ کنٹینرز پر کل اور جزوی آستین کی سجاوٹ انجام دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے.
وہ واضح یا پروموشنل مجموعہ کو چھیڑنے کے لئے بازو ایپلی کیشنز بھی بنا سکتے ہیں. مشینیں 3،000 ٹکڑے ٹکڑے / گھنٹہ تک 52،000 ٹکڑے ٹکڑے / گھنٹے تک ایک گھنٹہ پیداوار کی شرح سے ہوسکتی ہیں.
سیکٹر: کھانے، مشروبات، کاسمیٹک، کیمیائی اور دواسازی.

O’zbekiston
Sleeve ilovalari uchun texnologiya.
Tlov aplikatorlarini ishlab chiqaradi va ishlab chiqaradi.
Mashinalar diametri va o’zgaruvchan kattalikdagi shakllari bo’lgan konteynerlarda umumiy va qisman lentani bezashni bajarish uchun mo’ljallangan.
Bundan tashqari, ular aniq yoki reklama kombinatsiyasini buzish uchun sleeve ilovalarini ham amalga oshirishlari mumkin. Mashinalar 3000 soatlik soatiga 52.000 dona / soatgacha bo’lgan har soatlik ishlab chiqarish tezligidan farq qilishi mumkin.
Sektorlar: oziq-ovqat, ichimlik, kosmetika, kimyo va farmatsevtika.

Việt Nam
Công nghệ cho các ứng dụng tay áo.
Thiết kế và sản xuất các máy phun tay áo.
Các máy này được thiết kế để thực hiện tổng số và một phần trang trí tay áo trên các thùng chứa có đường kính và hình dạng có kích thước thay đổi.
Họ cũng có thể làm cho các ứng dụng tay áo cho sự kết hợp hiển nhiên hoặc quảng cáo giả mạo. Các máy có thể dao động từ một tỷ lệ sản xuất hàng giờ là 3.000 miếng / giờ lên đến 52.000 chiếc / giờ.
Ngành: thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, hóa chất và dược phẩm.

ייִדיש
טעטשנאָלאָגיעס פֿאַר אַרבל פּראָגראַמען.
דיזיינז און מאַניאַפאַקטשערז אַרבל אַפּלאַקייטערז מאשינען.
די מאשינען זענען דיזיינד צו דורכפירן גאַנץ און פּאַרטיייש אַרבל דעקעריישאַנז אויף קאַנטיינערז מיט דיאַמעטערס און שאַפּעס פון בייַטעוודיק גרייס.
זיי קענען אויך מאַכן אַרבל פּראָגראַמען פֿאַר טאַמפּער קענטיק אָדער פּערמאָושאַנאַל קאָמבינאַציע. די מאשינען קענען קייט פון אַ אַורלי פּראָדוקציע קורס פון 3000 ברעקלעך / שעה אַרויף צו 52,000 ברעקלעך / שעה.
סעקטאָרס: עסנוואַרג, בעוועראַגע, קאָסמעטיק, כעמיש און פאַרמאַסוטיקאַל.

Zulu
Ubuchwepheshe bezinhlelo zemikhono.
Imiklamo futhi ikhiqiza imishini yokusebenzisa imishini.
Imishini iklanyelwe ukwenza imihlobiso yemikhono ephelele futhi eyingxenye emithini enezinhlamvu namajamo usayizi oguqukayo.
Bangakwazi futhi ukwenza izinhlelo zokusebenza zemikhono yokuhlanganisa okubonakalayo okubonakalayo noma okuphromothayo. Imishini ingahle isuka kwizinga lokukhiqiza amahora angu-3 000 / ihora ukuya ku-52,000 izingcezu / ihora.
Imikhakha: ukudla, isiphuzo, izimonyo, amakhemikhali kanye nemithi.
   clevermachines_ENG-1.pdf
   clevermachines_ITA-31.pdf
   clevermachines_DEU-32.pdf
   clevermachines_ESP-31.pdf
   clevermachines_FRA-30.pdf

  FEATURES

  Via dei Laghi, 22, 36077 Altavilla vicentina VI, Italia


  LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

  Human Test: Find the X     4 + 4 =

  All copyrights reserved © - 42doit.com