NODIADAU POLISI A CHYFREITHIOL

NODIADAU POLISI A CHYFREITHIOL
CEFNDIR
Bydd methu â chydymffurfio â’r AUP hwn yn arwain at atal neu ddirymu’r Gwasanaeth yn syth (yn unol â’r amodau cyflenwad perthnasol).
Rhaid mynd i’r afael â phob cais am wybodaeth ynglŷn â chynnwys y ddogfen hon trwy agor tocyn arbennig o’r dudalen https://42doit.com.

VIOLATIONS
Gwaherddir defnyddio’r rhwydwaith a’r gwasanaethau 42doit i ymgysylltu a / neu hyrwyddo ymddygiad anghyfreithlon, cam-drin neu anghyfrifol, gan gynnwys:
• Mynediad heb awdurdod neu ddefnydd anawdurdodedig o ddata, systemau neu rwydweithiau, gan gynnwys unrhyw ymgais i brofi, archwilio neu brofi bregusrwydd system neu
rhwydwaith neu i dorri mesurau diogelwch neu ddilysu heb ganiatâd penodol y system neu’r perchennog rhwydwaith.
• Gweithredu neu ddod yn rhan o weithgareddau sy’n achosi ymyrraeth â’r defnydd o’r Gwasanaeth i unrhyw ddefnyddiwr o’r un peth, gan gynnwys ymosodiadau trwy feddalwedd pirated, craciau, prifgynhyrchwyr, serial, ymosodiadau seiber o unrhyw fath gan gynnwys ymosodiadau DOS, firysau neu gydrannau niweidiol eraill neu ymdrechion bwriadol i orlwytho system drosglwyddo.
• Creu sefyllfaoedd o berygl a / neu ansefydlogrwydd a / neu broblemau eraill o natur dechnegol o ganlyniad i weithgareddau rhaglennu a / neu ddulliau o ddefnyddio sy’n effeithio ar ansawdd gwasanaeth y defnyddiwr neu gwsmeriaid eraill sy’n achosi niwed i’r un peth, i 42doed a / neu drydydd parti.
• Casglu neu ddefnyddio cyfeiriadau e-bost, enwau neu ddynodwyr eraill heb ganiatâd pwnc y data (gan gynnwys, heb gyfyngiad, sbamio, pysgota, sgamiau rhyngrwyd, lladrad cyfrinair, sglefrio).
• Casglu neu ddefnyddio gwybodaeth trydydd parti heb ganiatâd perchennog yr wybodaeth.
• Defnyddio a / neu lledaenu unrhyw wybodaeth ffug, gamarweiniol, goddefol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, e-bost neu grwpiau newyddion.
• Defnyddio’r gwasanaeth dosbarthu meddalwedd sy’n casglu gwybodaeth yn dwyllodrus am ddefnyddwyr neu’n trosglwyddo gwybodaeth yn anghyfreithlon am ddefnyddwyr.
• Defnyddio’r gwasanaeth ar gyfer dosbarthu meddalwedd c.d. “Adware” oni bai bod: (1) yn meddu ar ganiatâd penodol y defnyddiwr i lawrlwytho a gosod y feddalwedd ar sail rhybudd clir a gweladwy ar natur y feddalwedd; (2) mae’r rhain yn hawdd eu meddalwedd symudol gyda defnydd o offer safonol at y diben hwn, a gynhwysir yn y prif systemau gweithredu (megis, er enghraifft, “ad / dileu” Microsoft).
• Gosod ceisiadau ar gael ar y rhwydwaith a all greu ansefydlogi’r gwasanaeth neu’r seilwaith.
• Cynnig gwybodaeth niweidiol (graffig neu destunol) i’r cyhoedd o ddelwedd 42doit drwy’r gwasanaethau a ddarperir.
• Defnyddio’r 42doed Gwasanaethau i gynnig systemau cyfathrebu anhysbys, heb gynnal hunaniaeth briodol fel sy’n ofynnol gan y ddeddfwriaeth gyfredol, megis, ond heb ei gyfyngu, c.d. “TOR” neu “anonymizer”.

DEFNYDDIO ADNODDAU SYSTEM
Ni fydd y defnyddiwr yn gallu defnyddio’r gwasanaeth mewn modd sy’n ymyrryd â gweithrediad arferol y gwasanaethau neu wneud defnydd amhriodol o’r adnoddau system fel, er enghraifft, y defnydd o feddalwedd sy’n dirlawn ar allu perfformiad y rhwydwaith, system ddisg a CPU ar lwyfan a rennir (ee cwmwl, cynnal, e-bost, ac ati) am gyfnodau estynedig os nad ar gyfer y gwasanaethau hynny a gynigir gan 42doit mewn ffurf benodol.
O dan yr amgylchiadau hyn, gall 42doit ofyn am adfer lefel y normaledd os yw’r fath anghydymffurfio yn defnyddio gwrthdaro, yn ôl disgresiwn yr un peth, gyda defnydd defnyddwyr eraill.
Mae’r defnyddiwr yn ymrwymo i beidio â defnyddio offer diffygiol neu heb ei homologated yn unol â safonau Ewropeaidd, neu i gyflwyno diffygion a allai niweidio uniondeb y rhwydwaith a / neu darfu ar y Gwasanaethau a / neu greu risgiau ar gyfer diogelwch corfforol pobl. Nid yw 42doit, mewn gwirionedd, yn rhoi unrhyw warant ynglŷn â chysondeb yr offer a’r rhaglenni (caledwedd a meddalwedd) a ddefnyddir gan y defnyddiwr gyda’r Gwasanaeth, gan mai dim ond y Defnyddiwr sy’n gyfrifol am yr holl wiriadau cysylltiedig.
Hefyd, rhaid i’r defnyddiwr ddefnyddio’r gofod gwe, a brynwyd o bosibl yn 42doit, yn unig i’w gyhoeddi ar y wefan ac nid fel ystorfa, hy fel offeryn ar gyfer ffeilio ffeiliau a / neu fideos / fideos yn unig a / neu eu deunydd eu hunain a / neu hefyd i’w lawrlwytho o safleoedd eraill.

E-BOST MASNACHOL
Gwaherddir lledaenu negeseuon masnachol os na allwch ddangos:
• mae’r derbynwyr wedi rhoi eu caniatâd ymlaen llaw i dderbyn e-bost trwy weithdrefn ymadrodd mynegi;
• mae’r gweithdrefnau casglu caniatâd yn cynnwys offer priodol i sicrhau bod y person sy’n rhoi ei ganiatâd yn ddeiliad y cyfeiriad e-bost y rhoddwyd caniatâd ar ei gyfer;
• cedwir tystiolaeth o ganiatâd y derbynnydd mewn ffurf y gellir ei gynhyrchu’n hawdd ar gais, gyda’r baich o dderbyn y ceisiadau am 42doit
yn hyn o beth, i gynhyrchu tystiolaeth o ganiatâd o fewn 72 awr i dderbyn y cais
o’r un peth;
• gweithredir gweithdrefnau sy’n caniatáu i derbynnydd dynnu ei ganiatâd yn ôl, er enghraifft, er enghraifft, dolen yn y corff yr e-bost neu gyfarwyddiadau i ateb gyda’r gair “Dileu” yn y llinell bwnc, ac mae’n gallu cydymffurfio â thynnu caniatâd yn ôl o fewn 48 awr o’i dderbyn, gan hysbysu derbynwyr y bydd diddymu eu caniatâd yn cael ei brosesu o fewn 48 awr ar y mwyaf;
• mae cyfeiriad e-bost cwyn yn cael ei amlygu bob amser mewn man amlwg i’w gweld ar bob gwefan sy’n gysylltiedig â’r e-bost, a chaiff negeseuon a anfonwyd i’r cyfeiriad hwnnw eu canfod yn brydlon.
Ni ellir cuddio anfonwr yr e-bost mewn unrhyw ffurf.
Rhaid i’r cyfeiriad e-bost anfonwr ymddangos yng nghorff y neges neu yn llinell “O” yr e-bost; mae’r darpariaethau hyn yn berthnasol i negeseuon a anfonwyd trwy’r Gwasanaeth, neu i negeseuon a anfonir gan unrhyw ddefnyddiwr gan unrhyw rwydwaith neu gan unrhyw un ar ei ran sy’n cyfeirio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol at derbynnydd safle a gynhelir drwy’r Gwasanaethau. Ar ben hynny, ni fydd yn bosibl defnyddio gwasanaeth e-bost “trydydd parti” nad yw’n gweithredu gweithdrefnau tebyg i’w holl ddefnyddwyr. Bydd y gofynion hyn yn berthnasol i’r un graddau i restrau dosbarthu a grëwyd gan drydydd parti fel petai’r rhestr wedi cael ei chreu gan y Defnyddiwr.
Mae 42doit yn cadw’r hawl i wirio a monitro ar unrhyw adeg y cydymffurfiad â’r darpariaethau a restrir uchod, hefyd trwy ofyn am wybodaeth sampl gan ddefnyddio’r dull dewis i mewn.
Gall 42doit atal trosglwyddo negeseuon e-bost sy’n torri’r darpariaethau hyn.

ADDYSGU SMTP -POLICY
Er mwyn cwblhau’r darpariaethau uchod, ni fydd yn bosibl anfon negeseuon e-bost sy’n cynnwys cynnwys tebyg i fwy nag un o’r gweinyddwyr SMTP
dau gant a hanner cant (250) sy’n derbyn. Ymdrechion i osgoi’r cyfyngiad hwn
trwy greu cyfrifon lluosog neu drwy unrhyw ddull arall fydd
a fwriadwyd fel torri’r cyfyngiad hwn.
Mae 42doit yn cadw’r hawl i atal trosglwyddo negeseuon sy’n torri’r darpariaethau hyn. At hynny, gellir atal neu rwystro gwasanaethau post
os canfyddir yn groes i’r AUP hwn, yn unol â’r amodau cyflenwad cyffredinol.

MAIL RELAY
Yn gyffredinol, ni chaniateir trosglwyddo màs neu drosglwyddiadau gwybodaeth fasnachol trwy e-bost ar gyfer cyfrol o fwy na 5,000 o ddefnyddwyr (bum mil) y dydd
gyda chyfartaledd o 250 o negeseuon bob 20 munud. Os hoffech chi anfon mwy na 5,000 o negeseuon y dydd, cysylltwch â’n tîm cefnogi am ragor o wybodaeth.

PRAWF CYFFREDINOL
Efallai na fyddwch mewn unrhyw ffordd yn ceisio profi, archwilio, treiddio neu brofi bregusrwydd y system rhwydwaith 42doit neu i dorri diogelwch 42doit neu weithdrefnau dilysu cysylltiedig, naill ai drwy dechnegau goddefol neu ymledol, heb y caniatâd penodol a ysgrifennwyd gan 42doit, nac, yn yr un modd, yn gallu cynnal gweithgareddau o’r fath trwy’r gwasanaeth a ddarperir gan rwydweithiau a / neu wybodaeth 42doed i rydd bartïon heb eu caniatâd penodol.

FFORWM NEWSROUP, TRAFODAETH, RHWYDWAITH ERAILL
Mae’r Defnyddiwr yn cydnabod ac yn derbyn y bydd cynnwys negeseuon masnachol, negeseuon ar unrhyw fwrdd bwletin electronig, sgwrs grŵp neu fforymau eraill y byddwch yn cymryd rhan ynddynt, grwpiau IRC a USENET yr ydych yn cymryd rhan ynddynt, yn amodol ar gydymffurfio â’r deddfau ac y rheoliadau sydd mewn grym ar y mater. Hefyd, rhaid i’r un peth barchu rheolau unrhyw rwydwaith arall (rhwydwaith neu gylched) sy’n cyrraedd neu’n cymryd rhan yn defnyddio’r gwasanaethau 42doit.

CYNNWYS CYFRIFOL
Mae’n wahardd cyhoeddi, trosglwyddo neu storio ar y rhwydwaith neu drwy’r rhwydwaith ac mae’r dyfeisiau 42doit unrhyw gynnwys neu ddolennau i’r cynnwys y mae 42doit yn barnu’n rhesymol:
• yn cynrychioli, yn cynrychioli, yn hyrwyddo, yn hyrwyddo neu’n cyfeirio mewn unrhyw ffordd at bedoffilia, hiliaeth, ffenatigrwydd neu gynnwys pornograffi nad yw wedi’i gynnwys yn unol â’r rheoliadau sydd mewn grym ac yn hygyrch i bobl o oedran cyfreithiol yn unig;
• yn ymddwyn yn obsesiynol, yn erlidwyr, yn stalcio neu’n fwlio tuag at ddefnyddwyr eraill ar y safle neu ddieithriaid i’r porth.
• bod yn rhy dreisgar, yn annog trais, yn cynnwys bygythiadau, aflonyddwch neu araith casineb;
• bod yn annheg neu’n ddiffygiol mewn perthynas â chyfreithiau diogelu defnyddwyr
unrhyw awdurdodaeth, gan gynnwys llythyrau cadwyn a chynlluniau pyramid;
• bod yn ddifenwol neu’n torri preifatrwydd pobl;
• creu risg ar gyfer diogelwch y person neu’r iechyd, risg i ddiogelwch y cyhoedd neu iechyd y cyhoedd, cyfaddawdu diogelwch cenedlaethol neu ymyrryd ag ymchwiliadau gan yr awdurdod barnwrol;
• datgelu cyfrinachau masnach neu wybodaeth gyfrinachol neu berchnogol arall o drydydd parti yn amhriodol;
• y diben o helpu trydydd parti i ddileu hawlfreintiau;
• yn torri hawliau hawlfraint trydydd parti, nodau masnach, patentau neu hawliau eiddo eraill eraill;
• cyfeirio (neu gysylltiadau presennol) i hapchwarae ar-lein a / neu casinos, hyrwyddo cyffuriau anghyfreithlon, torri cyfreithiau rheoli allforio;
• defnyddio’r wefan 42doit at ddibenion a / neu hyrwyddo gweithgareddau anghyfreithlon fel: masnachu mewn pobl, masnachu mewn anifeiliaid a / neu rywogaethau a ddiogelir, masnachu planhigyn anghyfreithlon a / neu warchodedig, masnachu mewn pob rhywogaeth byw / di-fyw / neu rannau ohonynt o dan warchod pa radd bynnag y maent yn perthyn, masnachu mewn breichiau, masnachu mewn gwrthrychau gwerthfawr, masnachu mewn gwrthrychau neu gydrannau artistig, hanesyddol, archeolegol, crefyddol;
• defnyddio’r wefan 42doit at ddibenion a / neu hyrwyddo gweithgareddau anghyfreithlon megis: terfysgaeth, maffia, defnyddiwr, gorlifo, bygythiad, blaendal, twyll, twyll, lladrad, masnachu, creadu, ailgylchu, nwyddau wedi’u dwyn, llygredd, puteindra, o unrhyw orchymyn a gradd;
• fel arall yn anghyfreithlon neu’n ceisio ymddygiad anghyfreithlon yn ôl y deddfau sy’n berthnasol yn yr awdurdodaeth berthnasol, y Defnyddiwr neu’r 42doed;
• fod fel arall yn niweidiol, yn dwyllodrus neu’n gallu dod â chamau cyfreithiol yn erbyn 42doit.
Ar gyfer cynnwys “a gyhoeddwyd neu a drosglwyddwyd” drwy’r rhwydwaith neu’r seilwaith 42doit mae cynnwys gwe, e-byst, sgyrsiau ac unrhyw fath arall o gyhoeddiad neu
trosglwyddiad wedi’i seilio ar y Rhyngrwyd.
• casglu neu storio data a gwybodaeth gan ddefnyddwyr eraill y safle oni nodir yn benodol.

DEUNYDD DIOGELWCH O GYNNYRCH COPYRIGHT
Gwaherddir defnyddio’r rhwydwaith 42doit i lawrlwytho, cyhoeddi, dosbarthu, copïo neu ddefnyddio unrhyw waith testun, cerddoriaeth, meddalwedd, celf, delwedd neu unrhyw ddiogelwch arall gan hawlfraint ac eithrio yn yr achos lle:
• wedi’i awdurdodi’n benodol gan y deiliad cywir;
• fel arall yn cael ei ganiatáu gan gyfreithiau hawlfraint perthnasol yn yr awdurdodaeth berthnasol.

DARPARIAETHAU TERFYNOL
Mae’r Defnyddiwr yn ymrwymo i gyfathrebu i 42doit ei ddata personol sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni’r berthynas yn llawn a chywir; mae hefyd yn gwarantu, dan ei gyfrifoldeb personol a chyfyngedig ei hun, bod y data uchod yn gywir, yn gyfoes ac yn wirioneddol ac sy’n caniatáu inni nodi ei hunaniaeth wir. Mae’r Defnyddiwr yn ymrwymo i gyfathrebu i 42doit unrhyw amrywiad o’r data a ddarperir, yn brydlon ac mewn unrhyw achos dim hwyrach na 15 (pymtheg) diwrnod o ddigwyddiad yr amrywiad uchod, a hefyd darparu ar unrhyw adeg, ar gais 42doit, brawf digonol o’u hunaniaeth, ei gartref neu ei breswylfa a, lle bo hynny’n briodol, ei statws ef / hi fel cynrychiolydd cyfreithiol yr endid cyfreithiol sy’n gofyn am neu’n dal y Gwasanaeth.
Ar ôl derbyn y cyfathrebiad uchod, gall 42doit ofyn am ddogfennaeth ychwanegol i’r defnyddiwr i ddangos y newidiadau a gyfathrebir. Os bydd y Defnyddiwr yn methu â darparu’r cyfathrebu neu’r dogfennau gofynnol i 42doit, neu os yw ef / hi wedi darparu data sy’n ffug, nid yw’n gyfredol neu’n anghyflawn neu ddata sydd â rheswm, yn ôl ei ddisgresiwn, i ystyried y fath, mae 42doed yn cadw’r hawl i:
a) gwrthod y cais a anfonwyd gan y Defnyddiwr ynghylch gweithrediadau i’w pherfformio gan gyfeirio at y Gwasanaeth;
b) atal y gwasanaethau yn syth, heb rybudd ac am gyfnod amhenodol;
c) canslo a / neu dorri ar draws heb rybuddio unrhyw weithrediadau i addasu’r data sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth;
ch) datrys y berthynas;
• mae’r defnyddiwr yn derbyn pe bai’r cyfeiriadau IP cyhoeddus a bennir i’w cyfrif yn cael eu mewnosod i restr ddu (cronfa ddata o gamdriniaeth) fel y canfyddwyd ar http://www.spamhaus.org, bydd y defnyddiwr yn cael ei dorri’n awtomatig yma. m
AUP; o ganlyniad, gall 42doit gymryd yr holl fesurau a bernir yn briodol i ddiogelu ei IP, gan gynnwys atal a / neu derfynu’r gwasanaeth, waeth a yw’r IPs wedi cael eu hadrodd / eu cynnwys mewn rhestr ddu am resymau y gellir eu priodoli i’r Defnyddiwr;
• mae defnyddiwr y gwasanaeth yn derbyn bod y data a storir ar system a rennir yn cael ei quarantin neu ei ddileu os yw’r data a nodir eisoes yn cael ei heintio gan firws neu fel arall wedi’i lygru, a bod, yn y dyfarniad annhebygol o 42doit, yn bosibl i heintio neu ddifrodi’r system neu ddata defnyddwyr eraill sy’n cael eu gosod ar yr un seilwaith.
• mae’r defnyddiwr yn ymrwymo i arsylwi ar y rheolau ar gyfer y defnydd da o adnoddau rhwydwaith y cyfeirir atynt yn gyffredin fel “Netiquette”.

SLA
• Ni chaniateir ad-dalu a ragwelir gan 42doit, pan fydd yn bresennol, ar gyfer ymyriadau gwasanaeth sy’n deillio o dorri’r ddogfen wybodaeth hon.
• Gellir canslo unrhyw ddogfen, llun, fideo, cyswllt, gwybodaeth, cyfrif neu gyhoeddiad yn gyffredinol a fewnosodir o fewn y safle 42doit gan y rheolwr am resymau technegol neu gymdeithasol neu oherwydd ymddygiad amhriodol y defnyddiwr. Bydd y penderfyniadau anhygoel hyn a gymerir gan 42doit yn cael eu cymhwyso heb unrhyw rybudd, awdurdodiad neu ad-daliad i ddefnyddiwr y safle.
• Mae 42doed yn cadw’r hawl i gyfathrebu â’r heddlu a’r cyrff goruchwylio a nodwyd yr ymddygiadau anghyfreithlon.
• Nid oes gan 42doit y posibilrwydd i wirio’r cynnwys a gyhoeddir ynddo. Gofynnir i’r defnyddiwr sy’n canfod cynnwys amhriodol a grybwyllwyd uchod neu ei fod yn ystyried anghywir neu annigonol i roi gwybod iddo i’r rheolwr.
• Nid oes gan 42doit y posibilrwydd i gynnal unrhyw archwiliadau ar gyhoeddiadau a gynhwysir ynddi yn ieithoedd, idiomau neu jargonau o wahanol darddiad daearyddol y defnyddwyr.
• Nid yw 42doit yn gwybod: arferion, arferion, unrhyw gymdogaeth neu gymdeithas fyd-eang a gyrhaeddir gan y gwasanaeth, felly bydd y math o reolaeth yn cael ei wneud yn unol â chyfreithiau, statud a moesau gwladwriaeth yr Eidal.
• Gellir diwygio’r nodiadau gwybodaeth hyn a’u hategu heb rybudd neu rybudd gan 42doit.

GOFYNION CYFREITHIOL
• Mae’r testunau, gwybodaeth a data arall a gyhoeddir ar y wefan hon yn ogystal â chysylltiadau â safleoedd eraill sy’n bresennol ar gyfer pwrpasau gwybodaeth yn unig ac nid ydynt yn tybio unrhyw gymeriad swyddogol.
• Nid yw 42doit yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau o unrhyw fath ac am unrhyw fath o ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ddamweiniol sy’n deillio o ddarllen neu ddefnyddio’r wybodaeth a gyhoeddir, neu unrhyw fath o gynnwys sy’n bresennol ar y safle neu ar gyfer mynediad neu ddefnydd o’r deunydd a gynhwysir mewn safleoedd eraill.
• Trwy dderbyn y ffurflen wybodaeth hon, mae’r defnyddiwr yn datgan: bod yn oedran, i fod yn llawn ei gyfadrannau deallusol a seico-gorfforol.
• Trwy dderbyn y ffurflen wybodaeth hon, mae defnyddiwr 42doit yn datgan peidio â chymryd unrhyw gamau cyfreithiol neu dreth ar gyfer ymddygiad nad yw’n gysylltiedig â gweithredwr y safle neu a achosir gan drydydd parti, neu ddefnyddwyr eraill y gwasanaeth a gynigir gan y porth.
• Trwy dderbyn y ffurflen wybodaeth hon, mae’r defnyddiwr yn rhyddhau’r holl gyfrifoldeb am y cynnwys a gynhwysir ynddi.
• Trwy dderbyn y ffurflen wybodaeth hon, mae’r defnyddiwr yn datgan ei fod ef / hi yn cymryd yn llawn ac yn llwyr wrthwynebu ei gyfrifoldebau cyfreithiol, cyfreithiol a throseddol sy’n deillio o’i ymddygiad ef / hi ar y wefan 42doit.
• Trwy dderbyn y ffurflen wybodaeth hon, mae’r defnyddiwr yn datgan parchu’r holl gyfreithiau sydd mewn grym yn yr Eidal ac yn eu gwlad eu hunain. Mewn achos o beidio â chydymffurfio â’r ddyletswydd hon, mae’r defnyddiwr yn ymwybodol o fynd â’r mesurau rhagofalus cysylltiedig a darparu’r cyrff cyfreithiol.
Gall cosbau fod ar ffurf: ariannol, rhagofalus neu garchar yn ôl y rheoliadau cyfredol.
• Trwy dderbyn y ffurflen wybodaeth hon, mae’r defnyddiwr yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall a derbyn yr holl reoliadau uchod heb eithriad neu gyfyngiad. Mae hefyd yn datgan ei fod yn cymryd yn llwyr gyfrifoldeb am ei weithredoedd a / neu ymddygiadau a weithredir o fewn gwefan 42doit.

COFIWCH! RYDYCH YN UNIG YN CYFRIFOL AM EICH GWEITHREDIADAU!
GWYBODAETH GWYBODAETH DDATA PERSONOL AR GYFER COOKIES
Hysbysiad Preifatrwydd yn unol â chelf. 13 o Reoliad Deddfwriaethol 196/2003
Mae’r nodyn hysbysiadol presennol (“Gwybodaeth”), wedi ildio i’r synhwyrau celf. 13 o’r archddyfarniad deddfwriaethol n. 196/2003 (Cod Diogelu Data Personol – y “Cod” isod) yn cael ei gyfeirio at y rhai sy’n cyfathrebu eu data personol, hefyd, ond nid yn gyfyngedig, gan ddefnyddio’r gwasanaethau gwe sy’n hygyrch o’r wefan hon (“Gwefan”).
Mae’r wybodaeth hon yn rheoleiddio’r dulliau y mae 42doit.com yn eu defnyddio.
casglu, storio, defnyddio, cyfathrebu, neu drin mewn unrhyw ffordd arall, data personol a gesglir gan ddefnyddwyr y Safle (“Defnyddwyr”).
Mae’r ymadrodd “Data Personol” yn golygu unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson naturiol, wedi’i adnabod neu ei adnabod, hyd yn oed yn anuniongyrchol, drwy gyfeirio at unrhyw wybodaeth arall, gan gynnwys rhif adnabod personol (Erthygl 4, llythyr b, Cod).
Gall 42doit.com addasu, ychwanegu neu ddiweddaru’r Datganiad hwn o bryd i’w gilydd, gan ystyried unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth neu ddarpariaethau perthnasol y Gwarantwr dros Amddiffyn Data Personol (“Gwarantwr”) neu’r gwasanaethau a gynigir ar y Safle.
Mae’r diwygiadau a’r diweddariadau i’r Daflen Wybodaeth yn cael eu cymhwyso a’u dwyn i sylw’r holl bartïon â diddordeb, cyn gynted ag y maen nhw’n cael eu mabwysiadu, trwy eu cyhoeddi ar y Wefan. O ganlyniad, gwahoddir pob Defnyddiwr i fynd i’r Wefan o bryd i’w gilydd i wirio unrhyw wybodaeth ddiweddaraf.

CYSYLLTIADAU HYPERTEXT
Gall y Safle gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti eraill (“Dolenni”), a ystyrir o ddiddordeb i’r Defnyddiwr. Drwy gysylltu â’r safleoedd hyn, byddwch yn gadael y wefan hon am ddewis am ddim a mynediad i safle sy’n eiddo i drydydd parti. Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn y safleoedd hyn yn annibynnol a thu hwnt i reolaeth 42doit.com, nad yw’n cymryd unrhyw gyfrifoldeb yn hyn o beth, hyd yn oed o ran unrhyw brosesu Data Personol a all ddigwydd mewn amgylchiadau o’r fath. O ganlyniad: (i) nid yw 42doit.com yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn darparu unrhyw warant ynghylch natur a chynnwys gwefan unrhyw drydydd parti sy’n gysylltiedig â’r Safle hon trwy gysylltiadau; (ii) nad yw’r Datganiad hwn yn berthnasol nac yn gysylltiedig â phrosesu data gan wefannau eraill, hyd yn oed os yw’r Defnyddiwr trwy’r Cysylltiadau yn ymgynghori â hwy; (iii) bod y cysylltiad â safleoedd trydydd parti yn digwydd o dan gyfrifoldeb y Defnyddwyr yn unig.

CASGLU DATA
Gellir casglu Data Personol Defnyddwyr 42doit.com (“Prosesu Data”), a gedwir ar eu gweinyddwyr neu eu partneriaid, fel y nodir isod, mewn gwahanol ffyrdd, sef:
• a ddarperir yn uniongyrchol gan y Defnyddiwr: pob Data Personol a gofrestrwyd ar y Safle (i bori, cofrestru fel Defnyddiwr, neu, yn fwy cyffredinol, am unrhyw reswm arall), neu ei datgelu yn ystod digwyddiadau a drefnir neu a fynychwyd gan 42doit.com, neu mewn unrhyw os byddant yn cael eu darparu i berchennog y safle trwy unrhyw fodd yn uniongyrchol o’r Defnyddiwr (megis, er enghraifft, cwblhau ffurflenni neu ohebiaeth).
• casglwyd yn awtomatig: Data Personol a gasglwyd yn awtomatig trwy, ond heb ei gyfyngu, c.d. Mae “Cwcis” (fel y’u nodir yn well yn yr adran isod) – fel rheol – y data sy’n ymwneud â mordwyo’r Defnyddiwr.
Mae’r systemau cyfrifiadurol a’r gweithdrefnau meddalwedd a ddefnyddir i weithredu’r Safle yn caffael, yn ystod eu gweithrediad arferol, rai Data Personol y mae eu trosglwyddiad yn ymhlyg wrth ddefnyddio protocolau cyfathrebu ar y we. Yn gyffredinol, ni chaiff y wybodaeth hon ei chasglu i fod yn gysylltiedig â phartïon sydd â diddordeb, ond yn ôl ei natur, gallai prosesu a chymdeithasu â data a gedwir gan drydydd partïon ganiatáu i ddefnyddwyr gael eu hadnabod.
Mae’r categori Data Personol hwn yn cynnwys cyfeiriadau IP, enwau parth, cyfrifiaduron a ddefnyddir gan ddefnyddwyr sy’n cysylltu â’r Safle, cyfeiriadau yn URI (dynodwr adnoddau unffurf) nodyn yr adnoddau gofynnol, amser y cais, y dull a ddefnyddiwyd wrth gyflwyno’r cais, maint y ffeil a gafwyd mewn ymateb, y cod rhifiadol sy’n nodi statws yr ymateb a roddwyd gan y gweinydd (llwyddiant, gwall, ac ati) a pharamedrau eraill sy’n gysylltiedig â’r system weithredu ac amgylchedd TG y defnyddiwr.
Defnyddir y data hyn yn bennaf i gael gwybodaeth ystadegol ar y defnydd o’r Wefan ac i wirio ei weithrediad cywir.
Gellid defnyddio’r Data hefyd i ganfod cyfrifoldeb mewn achos o droseddau cyfrifiadurol damcaniaethol yn erbyn y Safle.

COOKIES
Mae 42doit.com, trwy ei gwefan, yn defnyddio cwcis er mwyn gwneud y profiad pori mor agos â phosib i ddymuniadau ac anghenion defnyddwyr, yn ogystal â gwneud cynnwys gwe fwy hygyrch a ymgynghorir ganddynt.
Diolch i chwcis yw ei bod hi’n bosibl gwarantu mordwyo’n haws a rhwyddineb a chyfleusrwydd defnydd o’r Wefan.
Mewn gwirionedd, mae cwcis yn ffeiliau testun bach, sy’n cynnwys “pecyn gwybodaeth”, y mae’r Safle yn ei anfon at derfynell y Defnyddiwr (fel arfer ar y porwr), lle maent yn cael eu storio, i’w trosglwyddo’n ôl i’r un Safle, yn yr un sesiwn neu mewn ymweliadau sesiynau dilynol gan yr un Defnyddiwr. Yn gyffredinol, mae cwcis yn neilltuo rhif unigryw i’r Defnyddiwr; fodd bynnag, mae’r rhif hwn yn ddiystyr y tu allan i’r Safle y cafodd ei neilltuo arno.
Ni ellir storio cwcis yn unig ar gyfer amser defnyddio safle penodol (ee cwcis sesiwn) neu am gyfnod hwy o amser yn annibynnol o’r sesiwn (e.e. cwcis parhaus).
Fel rheol, mae cwcis yn caniatáu i berchennog y safle sefydlu pa sectorau a chynnwys y safle a ymwelwyd â hwy neu a welwyd fwyaf, er mwyn eu haddasu i ddymuniadau’r defnyddwyr ac ar yr un pryd i wella’r gwasanaethau a gynigir, ond heb fod yn gyfyngedig i wneud hynny. cyfathrebu wedi’i addasu i ddefnyddwyr a’u buddiannau cysylltiedig.
Y mathau o gwcis a ddefnyddir gan y Safle yw:
• i. Cwcis angenrheidiol ac yn weithredol i lywio;
• b. Cwcis trydydd parti.

NEWYDDION COOKIAU AR GYFER BROWSING:
Dyma’r cwcis hanfodol ar gyfer gweithrediad cywir a gwelededd y safle sy’n eich galluogi i lywio trwy ddefnyddio’r nodweddion hanfodol.
Nid yw’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am ddefnyddwyr y gellid eu defnyddio at ddibenion marchnata.
Mae’r cwcis angenrheidiol yn gwasanaethu, ymhlith pethau eraill, i: (i) cofio data’r Defnyddwyr ar y gwahanol dudalennau yn ystod sesiwn pori porwr; (ii) gweld y cynnwys yn yr iaith a ddewisir ar bob mynediad, gan gydnabod pa wlad y mae’r defnyddiwr yn cysylltu (a chofio’r lleoliad hwn yn y dyfodol).
Cwcis yn swyddogaethol i lywio:
Maent yn gwcis sy’n caniatáu i berchennog y safle wneud defnydd o’r Safle yn sylweddol haws i’r defnyddiwr.
Maent yn caniatáu adnabod y Defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi i’r Safle, gan osgoi’r cofnod data newydd ym mhob sesiwn bori newydd.
Nod y cwcis hyn yw hwyluso a chyflymu eu defnydd.

PLACE, MODE PROSESIAU DATGAN A PHYNCIAU I FOD Y DATA YN GYSYMUNI
Gwneir prosesu data fel arfer yn eiddo perchennog y safle.
Mae Data Personol yn cael eu prosesu gan 42doit.com a / neu gan drydydd partïon, wedi’u dewis yn ofalus am eu dibynadwyedd a’u cymhwysedd ac at bwy y gellid eu cyfathrebu yn ôl yr angen neu’n briodol at ddibenion cyflawni’r gweithgareddau sy’n ymwneud â’r dibenion a nodir yn yr Hysbysiad hwn .
Yn ogystal, efallai y bydd Data Personol yn cael ei datgelu i gwmnïau sy’n perthyn i grŵp cwmnïau perchennog y safle, sydd, mewn unrhyw achos, â pholisi preifatrwydd yn gyson â pherchennog y safle ac yn gyson â hynny, ar yr amod bod yn yr Eidal neu mewn gwlad yr Undeb Ewropeaidd. Mewn unrhyw achos arall, ac eithrio fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, ni chaiff Data Personol eu trosglwyddo a / neu eu datgelu i drydydd partïon.
Gellir dod o hyd i’r rhestr fanwl o’r pynciau y gellir cyfathrebu’r Data Personol, o amser i’w diweddaru, yn swyddfa gofrestredig perchennog y safle.
Mae’r Data Personol yn cael eu prosesu, yn unol â’r rhwymedigaethau a’r gwarantau a ddarperir gan y Cod, mewn ffurf gymharol ac â systemau gwybodaeth gan ein staff (gweithwyr neu drydydd parti), am yr amser sy’n hollol angenrheidiol i gyflawni’r dibenion y cesglir hwy amdanynt .
Gwelir mesurau diogelwch penodol i atal colli data, defnyddio anghyfreithlon neu anghywir.
Cyn gynted ag nad yw’r Data Personol bellach yn angenrheidiol at y dibenion y cyfeirir atynt yn yr Hysbysiad hwn, mae 42doit.com yn darparu ar gyfer eu canslo, oni bai fod y gyfraith yn darparu ar gyfer rhwymedigaethau storio neu nad yw’r Defnyddiwr wedi rhoi caniatâd i’r driniaeth am gyfnod hwy neu i eu storio at ddibenion eraill.
Pwrpas prosesu a natur y caniatâd

42DOIT.COM PROSESAU DATA PERSONOL YN UNIGOL AR GYFER YR ISODAU CANLYNOL:
• 1. dibenion sy’n gysylltiedig â defnyddio’r gwasanaethau a gynigir gan 42doit.com
a chyflawni unrhyw rwymedigaethau cytundebol a sefydlwyd gyda’r Defnyddiwr;
• 2. dibenion ystadegol, ymchwil marchnata, anfon deunyddiau gwybodaeth a hysbysebu, hysbysu mentrau hyrwyddo a chynigion masnachol a gwasanaethau gwybodaeth eraill ar weithgaredd perchennog y safle;
• 3. diffiniwch broffil ei Defnyddwyr i addasu ac unigoli’r cynigion masnachol.

HAWLIAU DEFNYDDWYR
Yn unol â chelf. 7 o’r Cod, mae gan bob Defnyddiwr yr hawl i gael cadarnhad o’r cadwraeth gan berchennog safle Data Personol sy’n ymwneud ag ef, a’u cyfathrebu mewn ffurf ddeallus. Yn fwy manwl, mae gan bob Defnyddiwr yr hawl i gael yr arwydd:
• o darddiad Data Personol;
• 2. o ddibenion a dulliau prosesu;
• 3. y ffyrdd y mae data electronig a TG yn prosesu Data Personol;
• Manylion adnabod y rheolwr data, proseswyr data (neu’r cynrychiolydd a ddynodwyd yn unol ag erthygl 5, paragraff 2, y Cod);
• 5. o’r pynciau neu’r categorïau o bynciau y gellir cyfathrebu’r data personol iddynt neu y gallant ddysgu amdanynt fel cynrychiolydd penodedig yn nhiriogaeth y Wladwriaeth, rheolwyr neu asiantau.

YN BELLACH, ALLWCH YN UNRHYW GYFLAWNI I’R GOFYN:
• 1. diweddaru, cywiro neu, wrth ddiddymu, integreiddio data;
• 2. canslo, trawsnewid i ffurf anhysbys neu rwystro data a brosesir yn anghyfreithlon, gan gynnwys data nad yw ei gadw’n ddiangen at y dibenion y cafodd y data ei gasglu neu ei brosesu ar ôl hynny;
• 3. ardystiad bod y gweithrediadau y cyfeirir atynt yn is-baragraffau a) a b) wedi’u dwyn i’r sylw, hefyd o ran eu cynnwys, y rhai y cafodd y data eu cyfathrebu neu ei ledaenu, heblaw yn yr achos lle mae hyn yn ei gyflawni yn amhosibl neu’n golygu defnyddio modd sy’n amlwg yn anghymesur i’r hawl a ddiogelir.
Mae gan y Defnyddiwr yr hawl i wrthwynebu, yn gyfan gwbl neu’n rhannol:
• 1. am resymau dilys, prosesu data personol sy’n ymwneud ag ef, hyd yn oed os yw’n berthnasol i bwrpas y casgliad;
• 2. i brosesu Data Personol yn ymwneud ag ef at ddibenion hysbysebu neu ddeunydd gwerthu uniongyrchol neu ar gyfer ymchwil marchnata neu gyfathrebu masnachol.
Dylai’r ceisiadau y cyfeirir atynt yn y pwyntiau blaenorol gael eu cyfeirio at y Prosesydd Data (fel y nodir yn y paragraff canlynol) trwy e-bost, post rheolaidd, neu lythyr cofrestredig a anfonir at berchennog y safle.

RHEOLWR DATA A BROSES DATA
Y rheolwr data yw Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com