POLITYKA I UWAGI PRAWNE

POLITYKA I UWAGI PRAWNE
TŁO
Nieprzestrzeganie niniejszego AUP spowoduje natychmiastowe zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usługi (zgodnie z odpowiednimi warunkami dostawy).
Wszystkie prośby o informacje dotyczące zawartości tego dokumentu należy rozpatrzyć, otwierając specjalny bilet ze strony https://42doit.com.

NARUSZENIA
Zabrania się korzystania z sieci i usług 42doit w celu angażowania się i / lub promowania nielegalnych, obraźliwych lub nieodpowiedzialnych zachowań, w tym:
• Nieautoryzowany dostęp lub nieuprawnione wykorzystanie danych, systemów lub sieci, w tym wszelkie próby sondowania, badania lub testowania luki w systemie lub
sieci lub naruszenia zabezpieczeń lub środków uwierzytelniających bez wyraźnej zgody systemu lub właściciela sieci.
• Wdrażać lub stać się częścią działań, które powodują zakłócenia w korzystaniu z Usługi dla dowolnego użytkownika tego samego, w tym, ale nie wyłącznie, ataków za pośrednictwem pirackiego oprogramowania, pęknięć, generatorów kluczy, seriali, cyberataków wszelkiego rodzaju, w tym ataków DOS, wirusy lub inne szkodliwe składniki lub celowe próby przeciążenia systemu przesyłowego.
• Tworzyć sytuacje zagrożenia i / lub niestabilności i / lub inne problemy o charakterze technicznym w wyniku działań programistycznych i / lub metod użytkowania, które mają wpływ na jakość usług użytkownika lub innych klientów powodujących szkodę, do 42doit i / lub stron trzecich.
• Gromadzenie lub wykorzystywanie adresów e-mail, nazw lub innych identyfikatorów bez zgody osoby, której dotyczą dane (w tym, między innymi, spamowania, phishingu, oszustw internetowych, kradzieży hasła, spideringu).
• Zbieranie lub wykorzystywanie informacji stron trzecich bez zgody właściciela informacji.
• Wykorzystywanie i / lub rozpowszechnianie wszelkich fałszywych, wprowadzających w błąd, wprowadzających w błąd informacji, w tym, ale nie ograniczających się do nich, e-mail lub grup dyskusyjnych.
• Korzystanie z usługi dystrybucji oprogramowania, która nieuczciwie zbiera informacje o użytkownikach lub nielegalnie przekazuje informacje o użytkownikach.
• Korzystanie z usługi dystrybucji oprogramowania c.d. “Oprogramowanie reklamowe”, chyba że: (1) jest w posiadaniu wyraźnej zgody użytkownika na pobranie i instalację oprogramowania na podstawie wyraźnego i wyraźnie widocznego powiadomienia o naturze oprogramowania; (2) są to łatwe do usunięcia oprogramowanie z wykorzystaniem standardowych narzędzi do tego celu, zawartych w głównych systemach operacyjnych (takich jak na przykład Microsoft “wyślij / usuń”).
• Instalacja aplikacji dostępnych w sieci, które mogą spowodować destabilizację usługi lub infrastruktury.
• Zaoferuj społeczeństwu szkodliwe (graficzne lub tekstowe) informacje o wizerunku 42doit za pośrednictwem świadczonych usług.
• Skorzystaj z usług 42doit, aby oferować anonimowe systemy komunikacyjne, bez należytej dbałości o tożsamość zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak, ale nie tylko, c.d. “TOR” lub “anonimizer”.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW SYSTEMOWYCH
Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi w sposób zakłócający normalne działanie usług lub niewłaściwe korzystanie z zasobów systemowych, takich jak, na przykład, użycie oprogramowania, które nasyca wydajność komputera sieć, system dyskowy i procesor na wspólnej platformie (np. w chmurze, hostingu, e-mailu itp.) przez dłuższy czas, jeśli nie dla usług oferowanych przez 42doit w dedykowanej formie.
W tych okolicznościach 42doit może zażądać przywrócenia normalności, jeżeli takie niezgodne użytkowanie powoduje konflikt, według własnego uznania, z użyciem innych użytkowników.
Użytkownik zobowiązuje się nie używać wadliwego lub nie homologowanego sprzętu zgodnie z normami europejskimi ani nie zgłaszać awarii, które mogłyby uszkodzić integralność sieci i / lub zakłócić działanie Usług i / lub stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego osób. 42doit nie daje żadnej gwarancji dotyczącej zgodności sprzętu i programów (sprzętu i oprogramowania) używanych przez użytkownika z Usługą, ponieważ wszystkie związane z tym kontrole są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.
Ponadto użytkownik musi korzystać z przestrzeni internetowej, ewentualnie zakupionej pod adresem 42doit, wyłącznie do publikacji na stronie internetowej, a nie jako repozytorium, tj. Jako narzędzie do zwykłego przechowywania plików i / lub filmów / filmów i / lub własnych materiałów i / lub także do pobrania z innych stron.

E-MAIL KOMERCYJNY.
Rozpowszechnianie wiadomości komercyjnych jest zabronione, jeśli nie jesteś w stanie wykazać, że:
• odbiorcy wyrazili uprzednią zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail w trybie wyraźnej zgody;
• procedury zbierania zgody obejmują odpowiednie narzędzia zapewniające, że osoba wyrażająca zgodę jest posiadaczem adresu e-mail, na który udzielono zgody;
• dowód zgody odbiorcy jest przechowywany w formie, która może być łatwo wyprodukowana na żądanie, z ciężarem otrzymania wniosków o 42do
w związku z tym, aby przedstawić dowód zgody w ciągu 72 godzin od otrzymania wniosku
tego samego;
• stosowane są procedury umożliwiające odbiorcy wycofanie zgody, na przykład poprzez link w treści wiadomości e-mail lub instrukcje, aby odpowiedzieć na słowo “Usuń” w temacie wiadomości, i jest w stanie zastosować się do wycofania zgody w ciągu 48 godzin od otrzymania, informując odbiorców, że cofnięcie ich zgody zostanie rozpatrzone najpóźniej w ciągu 48 godzin;
• adres e-mail reklamacji jest zawsze podświetlony w dobrze widocznym miejscu na każdej stronie internetowej powiązanej z wiadomością e-mail, a wiadomości wysłane na ten adres są natychmiast odnajdywane.
Nadawcy wiadomości e-mail nie można ukryć w żadnej formie.
Adres e-mail nadawcy musi pojawić się w treści wiadomości lub w wierszu “Od” wiadomości e-mail; postanowienia te mają zastosowanie do wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Usługi lub do wiadomości wysyłanych z dowolnej sieci przez użytkownika lub dowolną osobę w jego imieniu, która bezpośrednio lub pośrednio odwołuje się do adresata witryny hostowanej za pośrednictwem Usług. Ponadto nie będzie możliwe korzystanie z usługi e-mail “innej firmy”, która nie stosuje podobnych procedur do wszystkich swoich użytkowników. Wymagania te będą miały zastosowanie w takim samym stopniu do list dystrybucyjnych tworzonych przez strony trzecie, jak gdyby lista została utworzona przez Użytkownika.
42doit zastrzega sobie prawo do sprawdzania i monitorowania w dowolnym momencie zgodności z wyżej wymienionymi przepisami, również poprzez żądanie przykładowych informacji za pomocą metody opt-in.
42doit może zawiesić przekazywanie wiadomości e-mail naruszających te postanowienia.

AUTORYZACJA SMTP – POLITYKA
W celu wypełnienia powyższych postanowień nie będzie możliwe wysyłanie wiadomości e-mail zawierających podobną zawartość do więcej niż jednego z serwerów SMTP
dwieście pięćdziesiąt (250) odbiorców. Próby obejścia tego ograniczenia
tworząc wiele kont lub w jakikolwiek inny sposób będzie
zamierzone jako naruszenie tego ograniczenia.
42doit zastrzega sobie prawo do zawieszenia transmisji wiadomości, które naruszają te postanowienia. Ponadto usługi pocztowe mogą zostać zawieszone lub przerwane
jeżeli zostanie wykryte naruszenie tego AUP, zgodnie z ogólnymi warunkami dostawy.

PRZEKAŹNIK MAIL
Ogólnie masowe transmisje lub komercyjne przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty e-mail jest niedozwolone w przypadku ponad 5000 (pięciu tysięcy) użytkowników dziennie
ze średnią 250 wiadomości co 20 minut. Jeśli chcesz wysłać więcej niż 5000 wiadomości dziennie, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy, aby uzyskać więcej informacji.

BADANIE NADCHODZĄCE
W żaden sposób nie możesz próbować sprawdzać, badać, penetrować ani testować luki w systemie sieciowym 42doit lub naruszać bezpieczeństwa 42doit lub powiązanych procedur uwierzytelniania, za pomocą technik pasywnych lub inwazyjnych, bez wyraźnej zgody napisanej przez 42doit, ani w ten sam sposób będzie mógł wykonywać takie czynności za pośrednictwem usługi świadczonej przez sieci zewnętrzne i / lub informacje bez ich wyraźnej zgody.

NEWSGROUP, FORUM DYSKUSYJNE, INNE SIECI
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że treść wiadomości komercyjnych, wiadomości na elektronicznych tablicach ogłoszeniowych, czatach grupowych lub innych forach, w których uczestniczysz jako grupy IRC i USENET, będzie podlegać prawom i zasadom obowiązujące przepisy w tej sprawie. Również to samo musi przestrzegać reguł każdej innej sieci (sieci lub obwodu), która uzyskuje dostęp lub uczestniczy w korzystaniu z usług 42doit.

OFENSYWNA TREŚĆ
Zabronione jest publikowanie, przesyłanie lub przechowywanie na lub za pośrednictwem sieci i urządzeń 42do jakiejkolwiek treści lub linków do treści, które są zgodne z rozsądkiem:
• stanowić, reprezentować, promować, promować lub w jakikolwiek sposób odnosić się do pedofilii, rasizmu, fanatyzmu lub treści pornograficznych, które nie są zawarte w obowiązujących przepisach i są dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich;
• mieć obsesyjne zachowania, prześladowców, prześladowania lub znęcania się nad innymi użytkownikami witryny lub obcymi na portalu.
• być nadmiernie agresywnym, zachęcać do przemocy, zawierać groźby, nękanie lub szerzenie nienawiści;
• być nieuczciwym lub oszukańczym w odniesieniu do przepisów prawnych dotyczących ochrony konsumenta
dowolna jurysdykcja, w tym łańcuszki i piramidy;
• być zniesławiającym lub naruszającym prywatność ludzi;
• stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa osoby lub zdrowia, zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, zagrażać bezpieczeństwu narodowemu lub ingerować w dochodzenia prowadzone przez organ sądowy;
• nieprawidłowo ujawniać tajemnice handlowe lub inne poufne lub zastrzeżone informacje stron trzecich;
• mają na celu pomaganie stronom trzecim w obchodzeniu praw autorskich;
• naruszać prawa autorskie osób trzecich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności innych osób;
• odsyłają (lub przedstawiają linki) do gier hazardowych online i / lub kasyn, promują nielegalne narkotyki, naruszają przepisy dotyczące kontroli eksportu;
• korzystać z witryny 42doit w celu i / lub promować nielegalne działania, takie jak: handel ludźmi, handel zwierzętami i / lub chronionymi gatunkami, nielegalny i / lub chroniony handel roślinami, handel wszystkimi żywymi / nieożywionymi gatunkami / lub ich części pod ochroną w jakimkolwiek stopniu, handlem bronią, handlem cennymi przedmiotami, handlem przedmiotami lub elementami artystycznymi, historycznymi, archeologicznymi, religijnymi;
• korzystać z witryny 42doit w celu promowania nielegalnych działań takich jak: terroryzm, mafia, lichwa, wyłudzanie, groźby, szantaż, oszustwo, oszustwo, kradzież, handel, żebractwo, recykling, kradzież towarów, korupcja, prostytucja, o dowolnej kolejności i stopniu;
• być w inny sposób nielegalnym lub domagać się nielegalnego zachowania zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji, Użytkownika lub 42doit;
• być w inny sposób szkodliwy, oszukańczy lub być w stanie wszcząć postępowanie prawne przeciwko 42doit.
W przypadku treści “opublikowanych lub przesłanych” za pośrednictwem sieci lub infrastruktury 42doit obejmują treści internetowe, wiadomości e-mail, czaty i wszelkie inne rodzaje publikacji lub publikacji.
transmisja oparta na Internecie.
• zbierać lub przechowywać dane i informacje od innych użytkowników witryny, chyba że wyraźnie określono inaczej.

CHRONIONE MATERIAŁY Z PRAWA AUTORSKIEGO
Zabrania się korzystania z sieci 42doit w celu pobierania, publikowania, rozpowszechniania, kopiowania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób utworów, muzyki, oprogramowania, dzieł sztuki, obrazów lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
• został wyraźnie upoważniony przez posiadacza praw;
• jest w inny sposób dozwolone przez odpowiednie prawo autorskie w odpowiedniej jurysdykcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Użytkownik zobowiązuje się do przekazania mu swoich danych osobowych niezbędnych do pełnego i prawidłowego wykonania relacji; gwarantuje również, na własną odpowiedzialność własną i wyłączną, że powyższe dane są poprawne, aktualne i zgodne z prawdą oraz że pozwalają nam zidentyfikować jego prawdziwą tożsamość. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania wszelkich zmian w dostarczonych danych, niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż w ciągu piętnastu (piętnastu) dni od wystąpienia powyższej zmiany, a także w dowolnym czasie, na prośbę 42doit, dostarczyć odpowiedni dowód ich tożsamości, miejsca zamieszkania lub zamieszkania oraz, w stosownych przypadkach, jego statusu przedstawiciela prawnego podmiotu prawnego wnioskującego o usługę lub ją świadczącego.
Po otrzymaniu wyżej wymienionej komunikacji, 42doit może zażądać dodatkowej dokumentacji dla użytkownika, aby zademonstrować przekazane zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie dostarczy wspomnianego komunikatu lub wymaganej dokumentacji do 42doit lub w przypadku podania przez niego danych fałszywych, nieaktualnych lub niekompletnych lub danych, które według własnego uznania mają uzasadnienie rozważ takie, 42doit zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucić prośbę wysłaną przez Użytkownika dotyczącą operacji, które mają być wykonane w odniesieniu do Usługi;
b) zawiesić świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia i bezterminowo;
c) anulować i / lub przerwać bez powiadomienia wszelkie operacje modyfikacji danych związanych z Usługą;
d) rozwiązać związek;
• użytkownik akceptuje, że jeśli publiczne adresy IP przypisane do ich konta zostaną umieszczone na czarnej liście (baza danych nadużyć), takiej jak ta znaleziona na stronie http://www.spamhaus.org, użytkownik zostanie automatycznie naruszony tutaj. m
AUP; w związku z tym 42doit może podjąć wszelkie środki uznane za odpowiednie w celu ochrony Paktu Uczciwości, w tym zawieszenia i / lub zakończenia świadczenia usługi, niezależnie od tego, czy adresy IP zostały zgłoszone / umieszczone na czarnej liście z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
• użytkownik usługi akceptuje fakt, że dane przechowywane w systemie współdzielonym mogą zostać poddane kwarantannie lub usunięte, jeśli wyżej wymienione dane są zarażone wirusem lub w inny sposób uszkodzone i mają, na niewątpliwy osąd 42doit, możliwość zainfekowania lub uszkodzenia system lub dane innych użytkowników, którzy są umieszczani w tej samej infrastrukturze.
• użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad dobrego korzystania z zasobów sieciowych powszechnie zwanych “Netykietą”.

SLA
• Nie przewiduje się żadnych zwrotów przewidzianych przez 42doit, jeśli są obecne, za przerwy w świadczeniu usług wynikające z naruszenia tego dokumentu informacyjnego.
• Wszelkie dokumenty, zdjęcia, filmy wideo, łącza, różne informacje, konta lub publikacje w ogólności umieszczone na stronie 42doit mogą zostać anulowane, zmodyfikowane lub zawieszone przez menedżera z powodów technicznych lub społecznych lub z powodu niewłaściwego zachowania użytkownika. Te niepodważalne decyzje podjęte przez 42doit będą stosowane bez ostrzeżenia, autoryzacji lub zwrotu kosztów dla użytkownika witryny.
• 42doit zastrzega sobie prawo do przekazania policji i organom nadzorczym zidentyfikowanych niezgodnych z prawem zachowań.
• 42doit nie ma możliwości sprawdzenia treści publikowanych w nim. Użytkownik, który znajdzie niewłaściwe treści wspomniane powyżej lub uzna, że ​​jest on nieprawidłowy lub nieodpowiedni, musi zgłosić to menedżerowi.
• 42doit nie ma możliwości przeprowadzania kontroli zawartych w nim publikacji w językach, idiomach lub żargonach o różnym pochodzeniu geograficznym użytkowników.
• 42doit nie wie: zwyczaje, obyczaje, jakiejkolwiek miejscowości lub światowego towarzystwa osiągniętego przez służbę, więc forma kontroli będzie prowadzona zgodnie z prawem, statutem i moralnością państwa włoskiego.
• Te informacje informacyjne mogą zostać zmienione i uzupełnione bez uprzedzenia lub powiadomienia przez 42doit.

WYMOGI PRAWNE
• Teksty, informacje i inne dane publikowane na tej stronie, a także linki do innych stron są wyłącznie w celach informacyjnych i nie przyjmują żadnej oficjalnej postaci.
• 42doit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia jakiegokolwiek rodzaju oraz za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia wynikające z przeczytania lub wykorzystania opublikowanych informacji lub jakiejkolwiek formy treści obecnej na stronie lub dla dostępu lub użycia. materiału zawartego w innych witrynach.
• Przyjmując ten formularz informacyjny, użytkownik deklaruje: być pełnoletnim, być w pełni z jego zdolności intelektualnych i psychofizycznych.
• Akceptując ten formularz, użytkownik 42doit deklaruje, że nie podejmuje żadnych działań prawnych lub podatkowych w odniesieniu do zachowania niezwiązanego z operatorem strony lub spowodowanego przez osoby trzecie lub innych użytkowników usług oferowanych przez portal.
• Akceptując ten formularz, użytkownik zwalnia całą odpowiedzialność za zawarte w nim treści.
• Akceptując ten formularz informacyjny, użytkownik oświadcza, że ​​w pełni i całkowicie przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną, prawną i karną wynikającą z jego / jej zachowania na stronie internetowej 42doit.
• Akceptując ten formularz informacyjny, użytkownik oświadcza, że ​​szanuje wszystkie obowiązujące przepisy, zarówno we Włoszech, jak i we własnym kraju. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, użytkownik jest świadomy podjęcia odpowiednich środków ostrożności i zapewnienia organów prawnych.
Kary mogą mieć formę: pieniężną, zapobiegawczą lub pozbawienia wolności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Akceptując ten formularz informacyjny, użytkownik potwierdza, że ​​przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie wyżej wymienione regulacje bez wyjątku lub ograniczenia. Oświadcza również, że w pełni przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania i / lub zachowania zaimplementowane na stronie 42doit.

ZAPAMIĘTAJ! JESTEŚ TYLKO ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE DZIAŁANIA!
LECZENIE INFORMACJI DANYCH OSOBOWYCH NA PLIKACH COOKIE
Informacje na temat ochrony prywatności zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003
Niniejsza notatka informacyjna (“Informative”) podporządkowana zmysłom sztuki. 13 dekretu ustawodawczego n. 196/2003 (Kodeks Ochrony Danych Osobowych – zwany dalej “Kodeksem”) jest adresowany do osób, które przekazują swoje dane osobowe, w tym również, ale nie wyłącznie, za pośrednictwem serwisów internetowych dostępnych na tej stronie internetowej (“Witryna internetowa”).
Ta informacja reguluje metody, za pomocą których 42doit.com.
gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, komunikuje się lub traktuje w inny sposób, dane osobowe gromadzone przez użytkowników Witryny (“Użytkownicy”).
Wyrażenie “Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego (art. 4, litera b, kod).
42doit.com może modyfikować, uzupełniać lub okresowo aktualizować niniejszy Oświadczenie, z uwzględnieniem wszelkich zmian obowiązujących przepisów lub postanowień Gwaranta Ochrony Danych Osobowych (“Gwarant”) lub usług oferowanych na Stronie.
Zmiany i aktualizacje do arkusza informacyjnego są stosowane i zgłaszane wszystkim zainteresowanym stronom, natychmiast po ich przyjęciu, poprzez publikowanie ich na stronie internetowej. W związku z tym każdy Użytkownik jest proszony o okresowy dostęp do Witryny w celu zweryfikowania wszelkich zaktualizowanych informacji.

LINKI HYPERTEXT
Witryna może zawierać linki do innych witryn stron trzecich (“Linki”), które mogą zainteresować Użytkownika. Łącząc się z tymi witrynami, opuszczasz tę stronę, aby uzyskać swobodę wyboru i uzyskać dostęp do witryny należącej do stron trzecich. Informacje zawarte na tych stronach są niezależne i pozostają poza kontrolą 42doit.com, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie, nawet w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które mogą wystąpić w takich okolicznościach. W związku z tym: (i) 42doit.com nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji co do charakteru i zawartości jakiejkolwiek strony trzeciej powiązanej z Witryną poprzez Łącza; (ii) niniejsze Oświadczenie nie ma zastosowania lub jest związane z przetwarzaniem danych przez inne strony internetowe, nawet jeśli Użytkownik skonsultował się z nim za pomocą linków; (iii) połączenie z witrynami stron trzecich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników.

KOLEKCJA DANYCH
Dane osobowe użytkowników 42doit.com (“Przetwarzanie danych”) przechowywane na ich serwerach lub ich partnerach, określone poniżej, mogą być gromadzone na różne sposoby, a mianowicie:
• dostarczone bezpośrednio przez użytkownika: wszystkie dane osobowe wprowadzone do Witryny (aby przeglądać, rejestrować się jako Użytkownik, lub, ogólniej, z dowolnego innego powodu) lub ujawniać podczas wydarzeń organizowanych lub obsługiwanych przez 42doit.com, lub w jakimkolwiek innym są one przekazywane właścicielowi strony w dowolny sposób bezpośrednio od Użytkownika (np. na przykład wypełnianie formularzy lub korespondencja).
• automatycznie zbierane: Dane osobowe gromadzone automatycznie w ramach, ale nie wyłącznie, c.d. “Pliki cookie” (co zostało lepiej określone w poniższej sekcji) są – z zasady – danymi dotyczącymi nawigacji użytkownika.
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi Witryny nabywają podczas normalnej eksploatacji niektóre Dane Osobowe, których transmisja jest nieodłączną częścią korzystania z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te zasadniczo nie są gromadzone, aby można je było powiązać ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale z samej swojej natury, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, pozwalają na identyfikację użytkowników.
Ta kategoria danych osobowych obejmuje adresy IP, nazwy domen, komputery używane przez Użytkowników, którzy łączą się z Witryną, adresy w URI (jednolity identyfikator zasobu) notacja żądanych zasobów, czas żądania, metoda zastosowana przy składaniu wniosku, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, numeryczny kod wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.
Dane te są wykorzystywane głównie w celu uzyskania informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania.
Dane mogą być również wykorzystywane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie.

COOKIES
42doit.com, za pośrednictwem swojej strony internetowej, wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia przeglądania stron użytkownikom, jak również w celu ułatwienia dostępu do treści internetowych, z którymi się konsultują.
To dzięki ciasteczkom można zagwarantować łatwiejszą nawigację oraz większą łatwość i intuicyjność korzystania z Witryny.
Cookies to w rzeczywistości małe pliki tekstowe zawierające “pakiet informacyjny”, który Strona wysyła do terminala Użytkownika (zazwyczaj w przeglądarce), gdzie są przechowywane, a następnie przesyłany z powrotem do tej samej Witryny, w tej samej sesji lub w kolejnych sesjach wizyt tego samego użytkownika. Zasadniczo pliki cookie przypisują Użytkownikowi unikalny numer; jednak ta liczba nie ma znaczenia poza Witryną, do której została przypisana.
Pliki cookie mogą być przechowywane tylko na czas korzystania z określonej witryny (tj. Pliki cookie sesji) lub przez dłuższy okres czasu niezależnie od sesji (tj. Trwałe pliki cookie).
Z reguły pliki cookie pozwalają właścicielowi witryny ustalić, które sektory i najczęściej odwiedzaną lub oglądaną zawartość witryny, w celu dostosowania ich do życzeń użytkowników, a jednocześnie do ulepszenia oferowanych usług, ale nie ograniczają się do tworzenia spersonalizowana komunikacja użytkowników i związane z nimi interesy.
Rodzaje plików cookie używanych przez Witrynę to:
• do. Pliki cookie niezbędne i funkcjonalne w nawigacji;
• b. Pliki cookie innych firm.

PLIKI COOKIE NIEZBĘDNE DO PRZEGLĄDANIA:
Są to niezbędne pliki cookie do poprawnego działania i widoczności strony, umożliwiające nawigację przy użyciu niezbędnych funkcji.
Te pliki cookie nie zbierają informacji o użytkownikach, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych.
Niezbędne pliki cookie służą między innymi do: (i) zapamiętania danych Użytkowników na różnych stronach podczas sesji przeglądania przeglądarki; (ii) przeglądać zawartość w języku wybranym przy każdym dostępie, rozpoznając, z którego kraju łączy się użytkownik (i pamiętając to ustawienie w przyszłym dostępie).
Pliki cookie funkcjonalne do nawigacji:
Są to pliki cookie, które pozwalają właścicielowi witryny znacznie ułatwić korzystanie z Witryny.
Pozwalają identyfikować Użytkowników, którzy zalogowali się na Stronie, unikając wprowadzania nowych danych podczas każdej nowej sesji przeglądania.
Te pliki cookie mają na celu ułatwienie i przyspieszenie ich użycia.

MIEJSCE, TRYB PRZETWARZANIA DANYCH I PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZEKAZYWAĆ
Przetwarzanie danych jest zwykle przeprowadzane w siedzibie właściciela witryny.
Dane osobowe są przetwarzane przez 42doit.com i / lub strony trzecie, starannie wybrane ze względu na ich wiarygodność i kompetencje oraz do których mogą być przekazywane jako niezbędne lub odpowiednie do celów prowadzenia działań związanych z celami określonymi w niniejszym zawiadomieniu .
Ponadto dane osobowe mogą być również ujawniane firmom należącym do grupy firm właściciela witryny, które w każdym przypadku mają politykę prywatności zgodną i zgodną z polityką właściciela witryny, pod warunkiem że we Włoszech lub w kraj Unii Europejskiej. W każdym innym przypadku, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, dane osobowe nie są przekazywane i / lub ujawniane stronom trzecim.
Dokładną listę podmiotów, którym można przekazywać dane osobowe, o czasie w zaktualizowanym czasie, można znaleźć w siedzibie właściciela witryny.
Dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z obowiązkami i gwarancjami przewidzianymi w Kodeksie, zarówno w formie analogicznej, jak iz systemami informacyjnymi przez naszych pracowników (pracowników lub strony trzecie), przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. .
Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu użyciu.
Jak tylko dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, 42doit.com przewiduje ich anulowanie, chyba że prawo przewiduje obowiązek przechowywania lub, że użytkownik nie wyraził zgody na leczenie przez dłuższy czas lub przechowywać je do innych celów.
Cel przetwarzania i charakter zgody

42DOIT.COM PROCESUJE DANE OSOBOWE WYŁĄCZNIE W CELU PONIŻSZYCH CELÓW:
• 1. cele związane z korzystaniem z usług oferowanych przez 42doit.com
i wypełnia wszelkie zobowiązania umowne ustalone z Użytkownikiem;
• 2. celów statystycznych, badań rynkowych, przesyłania materiałów informacyjnych i reklamowych, powiadamiania o inicjatywach promocyjnych i ofertach handlowych oraz innych usług informacyjnych na temat działalności właściciela strony;
• 3. zdefiniować profil swoich Użytkowników w celu personalizacji i indywidualizacji ofert handlowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Zgodnie z art. 7 Kodeksu, każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia zachowania przez właściciela strony danych osobowych, które go dotyczą, oraz ich komunikacji w zrozumiałej formie. Dokładniej, każdy użytkownik ma prawo do uzyskania wskazania:
• 1. pochodzenia danych osobowych;
• 2. celów i metod przetwarzania;
• 3. sposoby przetwarzania danych osobowych przez narzędzia elektroniczne i narzędzia informatyczne;
• 4 dane identyfikacyjne administratora danych, przetwarzających dane (lub przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 Kodeksu);
• 5. przedmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, kierowników lub przedstawicieli.

PONADTO, KAŻDY UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO UZYSKANIA:
• 1. aktualizowanie, poprawianie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;
• 2. anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone;
• 3. poświadczenie, że operacje, o których mowa w punktach a) ib), zostały podane do wiadomości, również w odniesieniu do ich treści, tym, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym to spełnienie zostało spełnione. okazuje się niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób oczywisty nieproporcjonalny do chronionego prawa.
Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w całości lub w części:
• 1. z uzasadnionych powodów przetwarzanie danych osobowych dotyczących go, nawet jeśli są one istotne dla celu zbierania;
• 2. Przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub prowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.
Wnioski, o których mowa w poprzednich punktach, powinny być kierowane do przetwarzającego dane (jak wskazano w następnym akapicie) pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub listem poleconym wysłanym do właściciela strony.

KONTROLER DANYCH I PROCESOR DANYCH
Administratorem danych jest Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com