ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτό το AUP θα προκύψει άμεση αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας (σύμφωνα με τους σχετικούς όρους προμήθειας).
Όλες οι αιτήσεις για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου πρέπει να απευθύνονται ανοίγοντας ένα ειδικό εισιτήριο από τη σελίδα https://42doit.com.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η χρήση του δικτύου και των υπηρεσιών 42doit για την εμπλοκή ή / και την προώθηση παράνομης, καταχρηστικής ή ανεύθυνης συμπεριφοράς, όπως:
• Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση δεδομένων, συστημάτων ή δικτύων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόπειρας ανίχνευσης, εξέτασης ή δοκιμής της ευπάθειας ενός συστήματος ή
ένα δίκτυο ή να παραβιάσετε μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς τη ρητή άδεια του ιδιοκτήτη του συστήματος ή του δικτύου.
• Εφαρμόστε ή γίνετε μέρος δραστηριοτήτων που προκαλούν παρεμβολές στη χρήση της Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε χρήστη της ίδιας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, επιθέσεων μέσω πειρατικού λογισμικού, ρωγμών, παραγόντων κλειδιών, περιοδικών, επιθέσεων στον κυβερνοχώρο οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων DOS, ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά ή εσκεμμένες προσπάθειες υπερφορτώσεως ενός συστήματος μεταφοράς.
• Δημιουργία καταστάσεων κινδύνου ή / και αστάθειας και / ή άλλων προβλημάτων τεχνικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων προγραμματισμού ή / και μεθόδων χρήσης που επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας του χρήστη ή άλλων πελατών που προκαλούν βλάβη στον ίδιο, σε 42 άτομα ή / και σε τρίτους.
• Η συλλογή ή χρήση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, spamming, phishing, απάτες στο διαδίκτυο, κλοπές κωδικού πρόσβασης, spidering).
• Τη συλλογή ή τη χρήση πληροφοριών τρίτων χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των πληροφοριών.
• Χρήση ή / και διάδοση οποιωνδήποτε ψευδών, παραπλανητικών, παραπλανητικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ομάδων συζήτησης.
• Χρήση της υπηρεσίας διανομής λογισμικού που συλλέγει παράνομα πληροφορίες σχετικά με χρήστες ή μεταδίδει παράνομα πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες.
• Χρήση της υπηρεσίας για τη διανομή του λογισμικού c.d. “Adware” εκτός εάν: (1) κατέχει τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού βάσει σαφούς και σαφώς ορατής ειδοποίησης σχετικά με τη φύση του λογισμικού, (2) αυτά είναι εύκολα αφαιρούμενο λογισμικό με τη χρήση τυποποιημένων εργαλείων για αυτό το σκοπό, που περιλαμβάνονται στα κύρια λειτουργικά συστήματα (όπως, για παράδειγμα, Microsoft “ad / remove”).
• Η εγκατάσταση εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στο δίκτυο και μπορούν να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση της υπηρεσίας ή της υποδομής.
• Προσφορά επιβλαβών (γραφικών ή κειμενικών) πληροφοριών στο κοινό σχετικά με την εικόνα της εικόνας 42 μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες 42doit για να προσφέρετε ανώνυμα συστήματα επικοινωνίας, χωρίς την κατάλληλη διατήρηση της ταυτότητας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως, μεταξύ άλλων, c.d. “TOR” ή “ανώνυμος”.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο χρήστης δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών ή να χρησιμοποιεί ακατάλληλα τους πόρους του συστήματος όπως, παραδείγματος χάρη, τη χρήση λογισμικού που κορεάζει την ικανότητα απόδοσης του το δίκτυο, το σύστημα δίσκων και η CPU σε κοινόχρηστη πλατφόρμα (π.χ. σύννεφο, φιλοξενία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) για παρατεταμένες ώρες, αν όχι για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το 42doit σε ειδική μορφή.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το 42doit μπορεί να ζητήσει να αποκαταστήσει το επίπεδο κανονικότητας αν η μη συμμορφούμενη χρήση συγκρούεται, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ίδιου, με τη χρήση άλλων χρηστών.
Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί ελαττωματικό ή μη αναγνωρισμένο εξοπλισμό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή να παρουσιάζει δυσλειτουργίες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα του δικτύου ή / και να διαταράξουν τις υπηρεσίες ή / και να δημιουργήσουν κινδύνους για τη φυσική ασφάλεια των προσώπων. Στην πραγματικότητα, δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη συμβατότητα του εξοπλισμού και των προγραμμάτων (υλικού και λογισμικού) που χρησιμοποιεί ο χρήστης με την Υπηρεσία, δεδομένου ότι όλοι οι σχετικοί έλεγχοι αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.
Επίσης, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό χώρο, που ενδεχομένως αγοράζεται στο 42doit, αποκλειστικά για δημοσίευση στον ιστότοπο και όχι ως αποθήκη, δηλαδή ως εργαλείο για την απλή αρχειοθέτηση αρχείων ή / και βίντεο / βίντεο ή / και το υλικό τους και / ή μπορεί επίσης να μεταφορτωθεί από άλλους ιστότοπους.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ E-MAIL.
Η διάδοση εμπορικών μηνυμάτων απαγορεύεται αν δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι:
• οι παραλήπτες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ρητής διαδικασίας συμμετοχής.
• Οι διαδικασίες συλλογής συγκατάθεσης περιλαμβάνουν τα κατάλληλα εργαλεία για να εξασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που δίνει τη συγκατάθεσή του είναι ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την οποία δόθηκε η συναίνεση.
• τα αποδεικτικά στοιχεία της συγκατάθεσης του παραλήπτη διατηρούνται με μορφή που μπορεί να παραχθεί άμεσα κατόπιν αιτήματος, με το βάρος της παραλαβής των αιτημάτων
όσον αφορά το θέμα αυτό, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία συγκατάθεσης εντός 72 ωρών από την παραλαβή της αίτησης
από τα ίδια;
• εφαρμόζονται διαδικασίες που επιτρέπουν σε έναν παραλήπτη να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, όπως, παραδείγματος χάριν, ένας σύνδεσμος στο σώμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εντολές για απάντηση με τη λέξη “Κατάργηση” στη γραμμή θέματος και είναι σε θέση να συμμορφώνονται με την ανάκληση συγκατάθεσης εντός 48 ωρών από την παραλαβή, ενημερώνοντας τους παραλήπτες ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή τους θα διεκπεραιωθεί εντός 48 ωρών το πολύ.
• μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγγελίας επισημαίνεται πάντοτε σε μια εμφανή θέση σε κάθε ιστότοπο που συσχετίζεται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μηνύματα που αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση βρίσκονται αμέσως.
Ο αποστολέας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να αποκρύπτεται σε καμία μορφή.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα πρέπει να εμφανίζεται στο σώμα του μηνύματος ή στη γραμμή “Από” του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. οι διατάξεις αυτές ισχύουν για μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της Υπηρεσίας ή για μηνύματα που αποστέλλονται από οποιοδήποτε δίκτυο από τον χρήστη ή από οποιοδήποτε πρόσωπο για λογαριασμό τους που αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στον παραλήπτη ενός ιστότοπου που φιλοξενείται μέσω των Υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν θα είναι δυνατή η χρήση μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “τρίτου μέρους” που δεν εφαρμόζει παρόμοιες διαδικασίες σε όλους τους χρήστες της. Αυτές οι απαιτήσεις θα ισχύουν στην ίδια έκταση στους καταλόγους διανομής που δημιουργούνται από τρίτους, σαν να είχε δημιουργηθεί ο κατάλογος από τον Χρήστη.
Το 42doit διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω, ζητώντας επίσης δείγματα πληροφοριών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο opt-in.
42doit μπορεί να αναστείλει τη μετάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραβιάζουν αυτές τις διατάξεις.

SMTP AUTHENTICATION-POLICY
Για να συμπληρωθούν οι παραπάνω διατάξεις, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν παρόμοια περιεχόμενα σε περισσότερους από έναν διακομιστές SMTP
διακοσίων πενήντα (250) αποδεκτών. Προσπάθειες για την καταστρατήγηση αυτού του περιορισμού
με τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο θα είναι
ως παράβαση του περιορισμού αυτού.
42doit διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη μετάδοση μηνυμάτων που παραβιάζουν αυτές τις διατάξεις. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αλληλογραφίας ενδέχεται να αναστέλλονται ή να διακόπτονται
εάν εντοπιστεί παραβίαση αυτού του ΣΕΠ, σύμφωνα με τους γενικούς όρους παροχής.

MAIL RELAY
Γενικά, οι μαζικές μεταδόσεις ή οι μεταδόσεις εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιτρέπονται για όγκο άνω των 5.000 (πέντε χιλιάδων) χρηστών ανά ημέρα
με μέσο όρο 250 μηνύματα κάθε 20 λεπτά. Αν θέλετε να στείλετε περισσότερα από 5.000 μηνύματα την ημέρα, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να προσπαθήσετε να διερευνήσετε, να εξετάσετε, να διεισδύσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια του συστήματος δικτυακών παραμέτρων 42 ή να παραβιάσετε την ασφάλεια των διαδικασιών ελέγχου ταυτότητας ή διπλής ταυτότητας, είτε με παθητικές ή επεμβατικές τεχνικές, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση που έχει συνταχθεί από το 42doit, με τον ίδιο τρόπο, θα είναι σε θέση να εκτελεί τέτοιες δραστηριότητες μέσω της υπηρεσίας που παρέχεται από δίκτυα ή / και πληροφορίες τρίτων μερών χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους.

NEWSGROUP, ΣΥΖΗΤΗΣΗ FORUM, ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα περιεχόμενα εμπορικών μηνυμάτων, μηνυμάτων σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δελτίο, ομαδική συζήτηση ή άλλα φόρουμ στα οποία συμμετέχετε ως ομάδες IRC και USENET, θα υπόκεινται στην τήρηση των νόμων και των κανονισμούς που ισχύουν επί του θέματος. Επίσης, το ίδιο πρέπει να σέβεται τους κανόνες οποιουδήποτε άλλου δικτύου (δικτύου ή κυκλώματος) που προσπελαύνει ή συμμετέχει χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες 42doit.

ΒΑΘΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Απαγορεύεται η δημοσίευση, η μετάδοση ή η αποθήκευση στο δίκτυο ή μέσω του δικτύου και των συσκευών οποιουδήποτε περιεχομένου ή συνδέσμων σε περιεχόμενο το οποίο θεωρεί λογικό:
• να συνθέτουν, να προβάλλουν, να προωθούν, να προωθούν ή να αναφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο σε παιδεραστία, ρατσισμό, φανατισμό ή πορνογραφικό περιεχόμενο που δεν περιλαμβάνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και είναι προσβάσιμο μόνο σε άτομα νόμιμης ηλικίας.
• να έχετε εμμονή στις συμπεριφορές, τους διώκτες, την καταδίωξη ή τον εκφοβισμό προς άλλους χρήστες του ιστότοπου ή άγνωστους στην πύλη.
• να είναι υπερβολικά βίαια, να υποκινεί βία, να περιέχει απειλές, παρενόχληση ή ομιλία μίσους.
• να είναι άδικο ή παραπλανητικό σε σχέση με τους νόμους περί προστασίας των καταναλωτών της
κάθε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των αλυσιδωτών επιστολών και των πυραμίδων ·
• να είναι δυσφημιστική ή να παραβιάζει την ιδιωτικότητα των πολιτών.
• να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια του ατόμου ή της υγείας, κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή να παρεμποδίσει τις έρευνες της δικαστικής αρχής ·
• αποκαλύπτουν εσφαλμένα εμπορικά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες τρίτων.
• έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τρίτους να παρακάμπτουν τα πνευματικά δικαιώματα.
• παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων.
• να παραπέμπουν (ή να παρουσιάσουν συνδέσμους) σε τυχερά παιχνίδια ή / και καζίνο στο διαδίκτυο, να προωθήσουν παράνομα ναρκωτικά, να παραβιάζουν τους νόμους περί ελέγχου των εξαγωγών.
• να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για σκοπούς ή / και να προωθήσετε παράνομες δραστηριότητες όπως: εμπορία ανθρώπων, εμπορία ζώων ή / και προστατευόμενων ειδών, παράνομη ή / και προστατευόμενη εμπορία φυτών, διακίνηση όλων των ζώντων / μη ζωντανών ειδών ή τμήματα αυτών υπό την προστασία οποιουδήποτε βαθμού ανήκουν, εμπορία όπλων, εμπορία πολύτιμων αντικειμένων, εμπορία αντικειμένων ή καλλιτεχνικά, ιστορικά, αρχαιολογικά και θρησκευτικά στοιχεία ·
• χρήση του ιστότοπου 42doit για σκοπούς ή / και προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων όπως: τρομοκρατία, μαφία, ληγιά, εκβίαση, απειλή, εκβιασμός, απάτη, απάτη, κλοπή, εμπορία, οποιασδήποτε τάξης και βαθμού.
• να είναι κατά παράνομο τρόπο παράνομη ή να επιδιώκετε παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στη σχετική δικαιοδοσία, τον Χρήστη ή τον Διευθυντή.
• να είναι κατά τα άλλα επιβλαβής, δόλια ή να μπορεί να ασκεί νομικές ενέργειες εναντίον του.
Για περιεχόμενο “δημοσιευμένο ή μεταβιβαζόμενο” μέσω του δικτύου ή της υποδομής, συμπεριλαμβάνεται περιεχόμενο ιστού, ηλεκτρονικά μηνύματα, συνομιλίες και οποιοσδήποτε άλλος τύπος δημοσίευσης ή
μετάδοση με βάση το Διαδίκτυο.
• συλλέγει ή αποθηκεύει δεδομένα και πληροφορίες από άλλους χρήστες του ιστότοπου, εκτός αν ορίζεται ρητά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ COPYRIGHT
Απαγορεύεται η χρήση του δικτύου 42doit για τη μεταφόρτωση, δημοσίευση, διανομή, αντιγραφή ή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο έργου κειμένου, μουσικής, λογισμικού, τέχνης, εικόνας ή άλλης προστατευόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν:
• έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον κάτοχο του δικαιώματος.
• επιτρέπεται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας στη σχετική δικαιοδοσία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί με τα προσωπικά του στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πλήρη και σωστή εκτέλεση της σχέσης. εγγυάται επίσης, με δική του προσωπική και αποκλειστική ευθύνη, ότι τα προαναφερθέντα δεδομένα είναι σωστά, ενημερωμένα και αληθή και μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε την πραγματική της ταυτότητα. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε παραλλαγή των παρεχόμενων δεδομένων, αμέσως και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την εμφάνιση της προαναφερθείσας παραλλαγής, καθώς και να παράσχει ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήσεως 42οδ, επαρκή απόδειξη της ταυτότητας, της κατοικίας ή της κατοικίας του και, ενδεχομένως, του καθεστώτος του ως νόμιμου εκπροσώπου της νομικής οντότητας που ζητεί ή κατέχει την υπηρεσία.
Μετά την παραλαβή της προαναφερόμενης ανακοίνωσης, η εταιρεία 42doit μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη πρόσθετη τεκμηρίωση για να αποδείξει τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν παράσχει την εν λόγω επικοινωνία ή την απαιτούμενη τεκμηρίωση για να πραγματοποιήσει ή σε περίπτωση που έχει παράσχει δεδομένα που είναι ψευδή, μη τρέχουσες ή ελλιπείς ή δεδομένα που έχουν λόγο, κατά την απόλυτη κρίση τους, να θεωρεί ότι, 42επιτρέπεται το δικαίωμα:
α) να αρνηθεί την αίτηση που έστειλε ο Χρήστης σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν σε σχέση με την Υπηρεσία,
β) να αναστείλει τις υπηρεσίες με άμεση ισχύ, χωρίς προειδοποίηση και επ ‘αόριστον ·
γ) να ακυρώνει και / ή να διακόπτει χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε ενέργεια για την τροποποίηση των δεδομένων που σχετίζονται με την Υπηρεσία,
δ) να επιλύσει τη σχέση.
• ο χρήστης αποδέχεται ότι εάν οι δημόσιες διευθύνσεις IP που έχουν αντιστοιχιστεί στο λογαριασμό τους εισάγονται σε μια μαύρη λίστα (βάση δεδομένων κατάχρησης) όπως αυτή που βρίσκεται στο http://www.spamhaus.org, ο χρήστης θα παραβιαστεί αυτόματα εδώ. m
AUP. Κατά συνέπεια, η εταιρεία μπορεί να λάβει όλα τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα για την προστασία της ΠΕ της, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή / και της λήξης της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το εάν τα IP περιλήφθηκαν σε μαύρη λίστα για λόγους που οφείλονται στον Χρήστη.
• ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα κοινό σύστημα μπορούν να τοποθετηθούν σε καραντίνα ή να διαγραφούν εάν τα προαναφερθέντα δεδομένα μολυνθούν από ιό ή αλλοιωμένα και έχουν, με την αναμφισβήτητη εκτίμηση 42 δόσεων, πιθανότητα να μολύνουν ή να βλάψουν συστήματος ή δεδομένων άλλων χρηστών που τοποθετούνται στην ίδια υποδομή.
• ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες για την καλή χρήση των πόρων του δικτύου που συνήθως αναφέρονται ως “Netiquette”.

• Δεν προβλέπεται αποζημίωση που προβλέπεται από το 42doit, όταν υπάρχει, για τις διακοπές υπηρεσίας που προκύπτουν από παραβιάσεις του εν λόγω εγγράφου πληροφοριών.
• Οποιοδήποτε έγγραφο, φωτογραφία, βίντεο, σύνδεσμος, διάφορες πληροφορίες, λογαριασμός ή δημοσίευση που γενικά εισάγεται εντός του ιστότοπου 42 μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να ανασταλεί από τον διαχειριστή για τεχνικούς ή κοινωνικούς λόγους ή λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς του χρήστη. Αυτές οι αδιαμφισβήτητες αποφάσεις που ελήφθησαν από το 42doit θα εφαρμοστούν χωρίς καμία προειδοποίηση, εξουσιοδότηση ή επιστροφή χρημάτων στον χρήστη του ιστότοπου.
• Το 42doit διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει την αστυνομία και τα εποπτικά όργανα για τις παράνομες συμπεριφορές που εντοπίζονται.
• 42doit δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται μέσα σε αυτό. Ο χρήστης που βρίσκει ακατάλληλο περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω ή θεωρεί εσφαλμένο ή ανεπαρκή ζητείται να το αναφέρει στον διαχειριστή.
• Το 42doit δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους στις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό στις γλώσσες, τα ιδιώματα ή τα jargons των διαφόρων γεωγραφικών προελεύσεων των χρηστών.
• Το 42ο δεν γνωρίζει: τα έθιμα, τα έθιμα, οποιουδήποτε τόπου ή της παγκόσμιας κοινωνίας που επιτεύχθηκε από την υπηρεσία, οπότε η μορφή ελέγχου θα διεξάγεται σύμφωνα με τους νόμους, το καταστατικό και τα ηθικά του ιταλικού κράτους.
• Αυτά τα πληροφοριακά σημειώματα μπορούν να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση από το 42doit.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
• Τα κείμενα, οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που υπάρχουν είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αναλαμβάνουν κανένα επίσημο χαρακτήρα.
• 42doit δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις οποιουδήποτε είδους και για οποιοδήποτε είδος άμεσης, έμμεσης ή τυχαίας ζημίας που προκύπτει από την ανάγνωση ή τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών ή οποιαδήποτε μορφή περιεχομένου που υπάρχει στον ιστότοπο ή για πρόσβαση ή χρήση του υλικού που περιέχεται σε άλλες τοποθεσίες.
• Με την αποδοχή αυτού του εντύπου ενημέρωσης, ο χρήστης δηλώνει: να είναι σε ηλικία, να είναι πλήρης των πνευματικών και ψυχοσωματικών του ικανοτήτων.
• Με την αποδοχή αυτής της φόρμας πληροφοριών, ο χρήστης του 42doit δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία νομική ή φορολογική ενέργεια για συμπεριφορά που δεν σχετίζεται με τον χειριστή του ιστότοπου ή που προκαλείται από τρίτους ή άλλους χρήστες της υπηρεσίας που προσφέρει η πύλη.
• Με την αποδοχή αυτής της φόρμας πληροφοριών, ο χρήστης αποδεσμεύει κάθε ευθύνη για τα περιεχόμενα του.
• Με την αποδοχή αυτού του εντύπου ενημέρωσης, ο χρήστης δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως και πλήρως τις νομικές, νομικές και ποινικές του ευθύνες που απορρέουν από τη συμπεριφορά του στον ιστότοπο 42doit.
• Με την αποδοχή αυτής της φόρμας ενημέρωσης, ο χρήστης δηλώνει ότι σέβεται όλους τους ισχύοντες νόμους τόσο στην Ιταλία όσο και στη χώρα του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτό το καθήκον, ο χρήστης γνωρίζει ότι έχει λάβει τα σχετικά προληπτικά μέτρα και την παροχή των νομικών οργάνων.
Οι κυρώσεις μπορεί να έχουν τη μορφή: χρηματικών, προληπτικών ή στερητικών της ελευθερίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Με την αποδοχή αυτής της φόρμας ενημέρωσης, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους προαναφερθέντες κανονισμούς χωρίς εξαίρεση ή περιορισμό. Δηλώνει επίσης ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του ή / και τις συμπεριφορές που εφαρμόζονται στο δικτυακό τόπο.

ΘΥΜΑΜΑΙ! ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ!
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003
Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα («Ενημερωτικό»), παραδόθηκε στα αισθήματα της τέχνης. 13 του νομοθετικού διατάγματος n. 196/2003 (Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – στο εξής “Κώδικας”) απευθύνεται σε όσους γνωστοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα, αλλά όχι περιοριστικά, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες web που είναι προσβάσιμες από αυτόν τον ιστότοπο (“Website”).
Αυτές οι πληροφορίες ρυθμίζουν τις μεθόδους με τις οποίες το 42doit.com.
συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, επικοινωνεί ή αντιμετωπίζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες του Δικτυακού Τόπου (“Χρήστες”).
Η έκφραση “Προσωπικά Δεδομένα” σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο, αναγνωρισμένη ή αναγνωρίσιμη, έστω και έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου αριθμού προσωπικής ταυτότητας (άρθρο 4, στοιχείο β, κώδικας).
Το 42doit.com μπορεί να τροποποιήσει, να συμπληρώσει ή να ενημερώσει περιοδικά αυτή τη Δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία ή τις διατάξεις του Εγγυητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Εγγυητής”) ή των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.
Οι τροποποιήσεις και οι ενημερώσεις του ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζονται και τίθενται υπόψη όλων των ενδιαφερομένων μερών, μόλις εγκριθούν, δημοσιεύοντας τους στο δικτυακό τόπο. Κατά συνέπεια, κάθε χρήστης καλείται να επισκέπτεται περιοδικά τον ιστότοπο για να επαληθεύσει τυχόν ενημερωμένες πληροφορίες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ
Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους τρίτων (“συνδέσμους”) που θεωρούνται ενδιαφέροντα για τον χρήστη. Συνδέοντας αυτούς τους ιστότοπους, αφήνετε αυτόν τον ιστότοπο για ελεύθερη επιλογή και έχετε πρόσβαση σε ιστότοπο που ανήκει σε τρίτους. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους είναι ανεξάρτητες και δεν ελέγχονται από το 42doit.com, το οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό, ούτε καν σε σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που μπορεί να προκύψει σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνεπώς: (i) 42doit.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε παρέχει καμία εγγύηση ως προς τη φύση και το περιεχόμενο οποιασδήποτε τρίτης ιστοσελίδας που συνδέεται με την παρούσα Ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων. (ii) η παρούσα Δήλωση δεν ισχύει ή σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων από άλλους δικτυακούς τόπους, ακόμη και αν έχει συμβουλευτεί ο Χρήστης μέσω συνδέσμων. (iii) η σύνδεση με ιστότοπους τρίτων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών του 42doit.com (“Επεξεργασία Δεδομένων”), αποθηκευμένα στους διακομιστές τους ή στους συνεργάτες τους, όπως ορίζεται παρακάτω, μπορούν να συλλεχθούν με διάφορους τρόπους, συγκεκριμένα:
• παρέχονται απευθείας από τον Χρήστη: όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται στον Ιστότοπο (για περιήγηση, εγγραφή ως Χρήστη ή, γενικότερα, για οποιονδήποτε άλλο λόγο) ή αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διοργανώνονται ή παρακολουθούνται από το 42doit.com ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που παρέχονται στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο απευθείας από τον Χρήστη (όπως, για παράδειγμα, η συμπλήρωση των εντύπων ή της αλληλογραφίας).
• Συλλέγονται αυτόματα: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μέσω, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, c.d. Τα “cookies” (όπως διευκρινίζονται καλύτερα στην παρακάτω ενότητα) είναι – κατά κανόνα – τα δεδομένα που σχετίζονται με την πλοήγηση του Χρήστη.
Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου αποκτούν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες κατά κανόνα δεν συλλέγονται για να συνδέονται με προσδιορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά από την ίδια της τη φύση θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών.
Αυτή η κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP, ονόματα τομέων, υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται με τον ιστότοπο, διευθύνσεις σε URI (ομοιόμορφο αναγνωριστικό πόρου) σημειώσεις των απαιτούμενων πόρων, η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης, το μέγεθος του αρχείου που αποκτάται σε απόκριση, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης που έδωσε ο διακομιστής (επιτυχία, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.
Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της.
Τα Δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων πληροφορικής κατά του Δικτυακού Τόπου.

COOKIES PC
Το 42doit.com, μέσω της ιστοσελίδας του, χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης όσο το δυνατόν πλησιέστερη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των χρηστών, καθώς και για να κάνει πιο προσιτό περιεχόμενο ιστού που τους ζητά.
Είναι χάρη στα cookies που είναι δυνατό να εγγυηθούν ευκολότερη πλοήγηση και μεγαλύτερη ευκολία και διαισθητικότητα στη χρήση της Ιστοσελίδας.
Τα Cookies είναι στην πραγματικότητα μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ένα “πακέτο πληροφοριών”, το οποίο στέλνει το Site στο τερματικό του Χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης), όπου αποθηκεύονται, για να μεταδοθεί ξανά στον ίδιο ιστότοπο, στην ίδια συνεδρία ή σε επόμενες επισκέψεις συνεδριών από τον ίδιο Χρήστη. Σε γενικές γραμμές, τα cookies εκχωρούν έναν μοναδικό αριθμό στον Χρήστη. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν έχει νόημα εκτός του ιστότοπου στον οποίο ανατέθηκε.
Τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν μόνο για τη χρήση ενός συγκεκριμένου ιστότοπου (π.χ. cookies περιόδου) ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από την περίοδο σύνδεσης (π.χ. επίμονα cookies).
Κατά κανόνα, τα cookies επιτρέπουν στον κάτοχο του ιστότοπου να προσδιορίσει τους τομείς και τα πιο επισκέψιμα ή προβαλλόμενα περιεχόμενα του ιστότοπου, προκειμένου να τα προσαρμόσει στις επιθυμίες των χρηστών και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο να κάνει μια προσαρμοσμένη επικοινωνία των χρηστών και των συναφών ενδιαφερόντων τους.
Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο είναι:
• προς την. Μπισκότα απαραίτητα και λειτουργικά για πλοήγηση.
• β. Μπισκότα τρίτων κατασκευαστών.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ:
Αυτά είναι τα βασικά cookies για τη σωστή λειτουργία και την ορατότητα του ιστότοπου, επιτρέποντάς σας να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας τα βασικά χαρακτηριστικά.
Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με χρήστες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ.
Τα απαραίτητα cookies εξυπηρετούν μεταξύ άλλων: (i) να θυμούνται τα δεδομένα των χρηστών στις διάφορες σελίδες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περιήγησης του προγράμματος περιήγησης, (ii) να δείτε τα περιεχόμενα στη γλώσσα που επιλέγεται σε κάθε πρόσβαση, αναγνωρίζοντας από ποια χώρα συνδέεται ο χρήστης (και θυμόμαστε αυτή τη ρύθμιση σε μελλοντική πρόσβαση).
Μπισκότα λειτουργικά για πλοήγηση:
Είναι cookies που επιτρέπουν στον κάτοχο της τοποθεσίας να κάνει τη χρήση της Ιστοσελίδας σημαντικά πιο εύκολη για τον χρήστη.
Επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών που έχουν συνδεθεί στον ιστότοπο, αποφεύγοντας τη νέα καταχώριση δεδομένων σε κάθε νέα περίοδο περιήγησης.
Αυτά τα cookies έχουν ως στόχο να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη χρήση τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται κανονικά στις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη της τοποθεσίας.
Τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 42doit.com και / ή από τρίτους, επιλεγμένα προσεκτικά για την αξιοπιστία και την ικανότητά τους και σε ποιον μπορούν να κοινοποιηθούν ως απαραίτητα ή κατάλληλα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας Ανακοίνωσης .
Επιπλέον, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών του ιδιοκτήτη του ιστότοπου, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολιτική απορρήτου συμβατή και συνεπής με αυτή του ιδιοκτήτη του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι στην Ιταλία ή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν μεταβιβάζονται και / ή αποκαλύπτονται σε τρίτους.
Ο ακριβής κατάλογος των υποκειμένων στους οποίους μπορούν να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα, σε εύθετο χρόνο, μπορεί να βρεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.
Τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κώδικα, τόσο σε αναλογική μορφή όσο και με τα πληροφοριακά συστήματα από το προσωπικό μας (εργαζόμενοι ή τρίτοι), για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται .
Εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή λανθασμένης χρήσης.
Μόλις τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Ανακοίνωση, το 42doit.com προβλέπει την ακύρωσή τους, εκτός αν ο νόμος προβλέπει υποχρεώσεις αποθήκευσης ή ότι ο Χρήστης δεν έχει συναινέσει στη θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή αποθηκεύστε τα για άλλους σκοπούς.
Σκοπός της επεξεργασίας και φύση της συγκατάθεσης

42DOIT.COM ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:
• 1. σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το 42doit.com
και να εκπληρώνουν τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν συναφθεί με τον Χρήστη.
• 2. στατιστικούς σκοπούς, έρευνα αγοράς, αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, κοινοποίηση πρωτοβουλιών προώθησης και εμπορικών προσφορών και άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τη δραστηριότητα του ιδιοκτήτη του site.
• 3. καθορίστε το προφίλ των χρηστών του για να προσαρμόσετε και να εξατομικεύσετε τις εμπορικές προσφορές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο. 7 του Κώδικα, κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση της διατήρησης από τον ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν και της επικοινωνίας του σε κατανοητή μορφή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει την ένδειξη:
• 1. της προέλευσης των Προσωπικών Δεδομένων.
• 2. τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας.
• οι τρόποι με τους οποίους τα ηλεκτρονικά εργαλεία και τα εργαλεία πληροφορικής επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα.
• 4. των στοιχείων ταυτοποίησης του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, των επεξεργαστών δεδομένων (ή του εκπροσώπου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κώδικα) ·
• 5 από τα θέματα ή τις κατηγορίες των ατόμων στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή τα οποία μπορούν να μάθουν για αυτά ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι στην επικράτεια του κράτους, τους διευθυντές ή τους πράκτορες.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Ο ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ:
• 1. ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενσωμάτωση δεδομένων ·
• 2. την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των οποίων η διατήρηση είναι περιττή για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ·
3. βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα εδάφια α) και β) έχουν τεθεί σε γνώση, ακόμη και σε σχέση με το περιεχόμενό τους, με εκείνους στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή διανεμηθεί τα δεδομένα, εκτός εάν η εκπλήρωση αυτή αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.
Ο Χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:
• 1. για νόμιμους λόγους, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, έστω και αν σχετίζονται με το σκοπό της συλλογής.
• 2. στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού ή υλικού άμεσης πώλησης ή για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.
Τα αιτήματα που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία πρέπει να απευθύνονται στον επεξεργαστή δεδομένων (όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τακτικό ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στον κάτοχο του ιστότοπου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Επεξεργαστής Δεδομένων
Ο ελεγκτής δεδομένων είναι η Dynamica s.a.s.
  • All copyrights reserved © - 42doit.com