ПОЛИТИКА И ПРАВНИ ЗАБЕЛЕШКИ

ПОЛИТИКА И ПРАВНИ ЗАБЕЛЕШКИ
ИСТОРИЈАТ
Ако не се придржувате кон овој AUP, веднаш ќе ви се прекине или прекине Услугата (во согласност со релевантните услови за снабдување).
Сите барања за информации во врска со содржината на овој документ мора да се решат со отворање на специјален билет од страната https://42doit.com.

ПОВРЕДИ
Забрането е да се користи мрежата и услугите за да се спроведе и / или промовира нелегално, навредливо или неодговорно однесување, вклучувајќи:
• Неовластен пристап или неовластена употреба на податоци, системи или мрежи, вклучувајќи и обид за испитување, испитување или тестирање на ранливоста на системот или
мрежа или да прекршуваат мерки за безбедност или автентикација без изрична дозвола на системот или сопственикот на мрежата.
• Спроведување или станат дел од активности кои предизвикуваат мешање во користењето на Услугата на секој корисник на истиот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, напади преку пиратски софтвер, пукнатини, keygenerators, сериски публикации, сајбер-напади од било кој тип, вклучувајќи DOS напади, вируси или други штетни компоненти или намерни обиди за преоптоварување на системот за пренос.
• Создавање ситуации на опасност и / или нестабилност и / или други проблеми од техничка природа како резултат на програмските активности и / или методи на употреба кои влијаат на квалитетот на услугата на корисникот или на други корисници предизвикувајќи штета на истата, до 42doit и / или трети страни.
• Собирање или користење на e-mail адреси, имиња или други идентификатори без согласност на субјектот на податоците (вклучувајќи, без ограничување, спамирање, phishing, интернет измами, кражба на лозинка, spidering).
• Собирање или користење на информации од трети лица без согласност на сопственикот на информации.
• Користење и / или ширење на какви било лажни, лажни, измамнички информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, е-пошта или групи за вести.
• Употреба на услугата за дистрибуција на софтвер која лажно собира информации за корисниците или нелегално пренесува информации за корисниците.
• Користење на услугата за дистрибуција на софтвер c.d. “Adware”, освен ако: (1) ја има експлицитната согласност на корисникот за преземање и инсталирање на софтверот врз основа на јасно и јасно видливо известување за природата на софтверот; (2) овие се лесно отстранлив софтвер со користење на стандардни алатки за оваа намена, вклучени во главните оперативни системи (како што, на пример, Microsoft “ad / remove”).
• Инсталирање на апликации достапни на мрежата што може да создадат дестабилизација на услугата или инфраструктурата.
• Давате на јавноста слика за штетни (графички или текстуални) информации за резултатите од спроведените услуги.
• Користете ги 42-те Услуги за да понудите анонимни комуникациски системи, без соодветно одржување на идентитетите како што се бара со постојното законодавство, како на пример, но не ограничено на c.d. “ТОР” или “анонимизатор”.

КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМСКИ РЕСУРСИ
Корисникот нема да може да ја користи услугата на таков начин што ќе го попречи нормалното функционирање на услугите или ќе направи несоодветно користење на ресурсите на системот, како што, на пример, користењето на софтвер кој го засилува капацитетот за изведба на мрежа, диск систем и процесорот на заедничка платформа (на пример, облак, хостинг, е-пошта, итн) за подолг временски период, ако не и за оние услуги кои ги нуди 42doit во посветена форма.
Во овие околности, може да побара да се врати нивото на нормалност, ако таквата неусогласеност користи конфликти, по свое дискреционо право, со употреба на други корисници.
Корисникот се обврзува да не користи неисправна или немодобна опрема во согласност со европските стандарди или да претстави дефекти што можат да го оштетат интегритетот на мрежата и / или да ги нарушат услугите и / или да создадат ризици за физичката безбедност на лицата. Всушност, не дава никаква гаранција во врска со компатибилноста на опремата и програмите (хардвер и софтвер) што ги користи корисникот со Услугата, бидејќи сите поврзани проверки се единствена одговорност на Корисникот.
Исто така, корисникот мора да го користи веб-просторот, можеби купен во 42doit, исклучиво за објавување на веб-страницата, а не како складиште, односно како алатка за самото поднесување на датотеки и / или видеа / видеа и / или свој материјал и / или исто така може да се преземе од други сајтови.

КОМЕРЦИЈАЛНА Е-MAIL.
Дисеминацијата на комерцијални пораки е забранета ако не можете да го покажете тоа:
• примателите дадоа претходна согласност за примање на електронска пошта преку постапка за брзо вклучување;
• процедурите за прибирање на согласност вклучуваат соодветни алатки за да се обезбеди дека лицето кое дава согласност е носител на е-поштенската адреса за која е дадена согласност;
• Доказ за согласност на примачот се чува во форма која може лесно да се изработи по барање, со товар на примање на барањата за извршување 42
во врска со ова, да достави доказ за согласност во рок од 72 часа по приемот на барањето
од истата;
• се применуваат процедури кои му овозможуваат на примачот да ја повлече својата согласност, како на пример пример за врската во телото на е-поштата или инструкциите за да одговорат со зборот “Отстрани” во насловот на насловот и е во состојба да да се усогласат со повлекувањето на согласност во рок од 48 часа по приемот, информирајќи ги примателите дека поништувањето на нивната согласност ќе биде обработено најмногу во рок од 48 часа;
• E-mail адресата за жалба секогаш е нагласена на јасно видливо место на секоја веб-страница поврзана со е-поштата, а пораките испратени на таа адреса веднаш се наоѓаат.
Испраќачот на е-поштата не може да се прикрие во ниедна форма.
Е-поштата на испраќачот мора да се појави во телото на пораката или во линијата “Од” на е-поштата; овие одредби се однесуваат на пораки испратени преку Услугата или на пораки испратени од било која мрежа од страна на корисникот или од кое било лице во нивно име кое директно или индиректно се однесува на примателот на веб-сајт кој е домаќин преку Услугите. Понатаму, нема да биде возможно да се користи “трета страна” услуга за електронска пошта која не применува слични процедури за сите нејзини корисници. Овие барања ќе се применуваат во иста мера на листите за дистрибуција креирани од трети лица, како да листата ја креирал Корисникот.
42 го задржува правото да проверува и следи во секое време усогласување со одредбите наведени погоре, исто така, со барање информации од примерокот користејќи го методот на одлука.
42 може да го прекине преносот на е-пораки што ги прекршуваат овие одредби.

Овластување на SMTP-ПОЛИТИКА
Со цел да ги пополните горенаведените одредби, нема да биде возможно да испратите e-mail пораки што содржат слична содржина на повеќе од еден од SMTP серверите
двесте и педесет (250) приматели. Обидите да се избегне ова ограничување
со создавање повеќекратни сметки или со какви било други средства
наменет како прекршување на ова ограничување.
42. го задржува правото да го суспендира преносот на пораки кои ги прекршуваат овие одредби. Понатаму, услугите за пошта можат да бидат прекинати или прекинати
ако се открие повреда на овој AUP, во согласност со општите услови на снабдување.

MAIL RELAY
Генерално, масовните преноси или комерцијалните преносни информации преку е-пошта не се дозволени за волумен на повеќе од 5000 (пет илјади) корисници дневно
со просек од 250 пораки на секои 20 минути. Ако сакате да испратите повеќе од 5.000 пораки дневно, ве молиме контактирајте го нашиот тим за поддршка за повеќе информации.

ИСПИТУВАЊЕ НА ВУЛЕОБРАБОТКА
Вие не може во никој случај да се обидете да ги истражите, проверите, проникнете или проверите ранливоста на мрежниот систем на 42doit или да ја прекршите безбедноста на постапките за 42doit или сродни постапки за проверка, или со пасивни или инвазивни техники, без изрична согласност од 42doit, на ист начин, ќе можат да ги вршат таквите активности преку услугата обезбедена од мрежите и / или информациите на трети страни без нивна експлицитна согласност.

NEWSGROUP, ФОРУМ ЗА ДИСКУСИЈА, ДРУГИ МРЕЖИ
Корисникот признава и прифаќа дека содржината на комерцијални пораки, пораки на било која електронска огласна табла, групен разговор или други форуми на кои учествувате, но не се ограничени само на групите IRC и USENET, ќе бидат предмет на усогласување со законите и важечките прописи за ова прашање. Исто така, истата мора да ги почитува правилата на било која друга мрежа (мрежа или коло) која пристапува или учествува со користење на услугите 42doit.

ОФЕНСИВНА СОДРЖИНА
Забрането е објавување, пренос или складирање на или преку мрежата и уредите да се откаже од било која содржина или линкови до содржина која 42-те сметаат разумно:
• претставува, претставува, промовира, промовира или на кој било начин се однесува на содржината на педофилија, расизам, фанатизам или порнографија која не е вклучена во согласност со важечките прописи и е достапна само за лицата од законска возраст;
• имаат опсесивно однесување, гонители, демнат или малтретирање кон други корисници на сајтот или странци на порталот.
• да бидат претерано насилни, да поттикнуваат насилство, да содржат закани, малтретирање или говор на омраза;
• да биде неправеден или измамен во врска со законите за заштита на потрошувачите од
било која јурисдикција, вклучително и верижни писма и пирамидални шеми;
• да биде клевета или нарушување на приватноста на луѓето;
• создавање на ризик за безбедноста на личноста или здравјето, ризик за јавната безбедност или јавното здравје, компромитирање на националната безбедност или да се меша со истрагите од страна на судската власт;
• несоодветно откриваат трговски тајни или други доверливи или заштитени информации на трети страни;
• имаат за цел да им помогнат на трети страни да ги заобиколат авторските права;
• ги кршат авторските права на трети лица, трговски марки, патенти или други сопственички права на други;
• упатуваат (или презентираат линкови) на онлајн коцкање и / или казина, промовираат нелегални дроги, ги прекршуваат законите за контрола на извозот;
• користете ја веб-страницата 42 за да и / или да промовирате нелегални активности како што се: трговија со луѓе, трговија со животни и / или заштитени видови, нелегална и / или заштитена трговија со растенија, трговија со сите живи / неживи видови / или делови од нив под заштита од кој било степен припаѓаат, трговија со оружје, трговија со скапоцени предмети, трговија со предмети или уметнички, историски, археолошки, верски компоненти;
• Користете ја веб-страницата 42 со цел за и / или да промовирате нелегални активности како што се: тероризам, мафија, лихварство, изнудување, закана, уцена, измама, измама, кражба, трговија со луѓе, молење, рециклирање, украдена стока, на било кој ред и степен;
• да биде поинаку нелегално или да се бара нелегално однесување според законите што се применуваат во соодветната јурисдикција, Корисникот или 42doit;
• да биде поинаку штетно, измамничко или да може да поднесе правни дејства против 42doit.
За содржината “објавена или пренесена” преку мрежата или инфраструктурата 42 вклучуваат веб содржина, е-пошта, разговори и друг вид публикација или
пренос базиран на Интернет.
• собира или чува податоци и информации од други корисници на страницата, освен ако не е експлицитно одредено.

ЗАШТИТЕН МАТЕРИЈАЛ ОД АВТОРСКО ПРАВО
Забрането е да се користи мрежата 42doit за преземање, објавување, дистрибуирање, копирање или користење на било кој начин каква било работа со текст, музика, софтвер, уметност, слика или друго заштитено со авторски права, освен во случај кога:
• е изречно овластен од носителот на правото;
• е поинаку дозволено со важечките закони за авторски права во соодветната надлежност.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Корисникот се обврзува да комуницира со своите лични податоци потребни за целосно и правилно извршување на врската; исто така, гарантира, според своја лична и ексклузивна одговорност, дека наведените податоци се точни, ажурирани и вистинити и што ни овозможуваат да го идентификуваме неговиот вистински идентитет. Корисникот се обврзува да комуницира со сите варијации на доставените податоци, веднаш и во секој случај најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од појавата на претходно споменатите варијации, како и да обезбеди во секое време, на барање на 42doit, соодветен доказ на нивниот идентитет, на живеалиштето или престојувалиштето и, каде што е соодветно, неговиот статус како законски застапник на правното лице што бара или ја задржува услугата.
По приемот на горенаведената комуникација, 42doit може да побара додатна документација до корисникот за да ги демонстрира промените што се пренесуваат. Во случај Корисникот да не ја обезбеди наведената комуникација или потребната документација да се откаже или во случај да обезбедил податоци што се лажни, не се тековни или нецелосни или податоци што имаат причина, по сопствено наоѓање, сметаат дека такво, 42 го задржува правото да:
а) да го одбие барањето кое го испраќа Корисникот за операциите што треба да се извршат во врска со Услугата;
б) да ги прекине услугите со непосреден ефект, без претходна најава и неограничено време;
в) откажување и / или прекинување без претходно известување за операции за изменување на податоците поврзани со Услугата;
г) решава врска;
• Корисникот прифаќа дека ако јавните IP адреси доделени на нивната сметка се вметнат во црната листа (база на податоци за злоупотреба), како што е пронајдена на http://www.spamhaus.org, корисникот автоматски ќе се прекрши тука. м
AUP; следствено на тоа, може да ги преземе сите мерки кои се сметаат за соодветни за заштита на неговата ИП, вклучувајќи ја и суспензијата и / или прекин на услугата, без оглед дали ИП се пријавени / вклучени во црната листа од причини кои му се припишуваат на Корисникот;
• Корисникот на услугата прифаќа дека податоците што се зачувани на заеднички систем може да бидат ставени во карантин или избришани, ако претходно споменатите податоци се инфицирани од вирус или на друг начин се оштетени и, по неоспорен пресуда од 42doit, потенцијал да се заразат или оштетат систем или податоци на други корисници кои се ставени на истата инфраструктура.
• корисникот се обврзува да ги почитува правилата за добра употреба на мрежни ресурси кои вообичаено се нарекуваат “нетикети”.

• Нема надоместок предвиден од страна 42, доколку е присутен, ќе биде доделено за прекини на услугите кои произлегуваат од прекршување на овој информативен документ.
• Било кој документ, слика, видео, линк, разни информации, сметка или публикација општо вметнати во рамките на веб-страницата 42doit може да биде укинат модифициран или суспендиран од страна на менаџер поради технички или социјални причини или поради несоодветно однесување на корисникот. Овие несомнени одлуки донесени од страна 42 ќе се применуваат без предупредување, овластување или надомест на корисникот на страницата.
• го задржува правото да ги информира полицијата и надзорните органи за идентификуваните незаконски однесувања.
• 42 не може да ја провери содржината објавена во неа. Корисникот кој најде несоодветни содржини споменати погоре или кој смета дека е неточен или несоодветен, се бара да го пријави на менаџерот.
• 42 не може да врши проверки на публикации вклучени во неа на јазиците, идиомите или жаргоните од различните географски потекло на корисниците.
• да не знае: обичаи, обичаи, од било кој локалитет или од светското општество што ги достигнала службата, па обликот на контрола ќе се спроведува според законите, статутот и моралот на италијанската држава.
• Овие белешки за информации може да бидат изменети и дополнети без претходна најава или известување од страна на 42doit.

ПРАВНИ БАРАЊА
• Текстовите, информациите и другите податоци објавени на оваа страница, како и линкови до други презентирани локации се само за информативни цели и не преземаат официјален карактер.
• не презема одговорност за какви било грешки или пропусти од секаков вид и за било каков тип на директна, индиректна или случајна штета која произлегува од читањето или користењето на објавените информации или било која форма на содржина присутен на сајтот или за пристап или употреба од материјалот содржан во други сајтови.
• Со прифаќањето на оваа информативна форма, корисникот изјавува: да биде возрасен, да биде полн со неговите интелектуални и психофизички способности.
• Со прифаќањето на овој формулар за информации, корисникот на 42doit изјавува дека не презема никаква правна или даночна акција за однесување неповрзано со операторот на сајтот или предизвикано од трети страни, или други корисници на услугата понудена од порталот.
• Со прифаќањето на оваа информативна форма, корисникот ја ослободува целата одговорност за содржината вклучена во неа.
• Со прифаќањето на овој образец за информации, корисникот изјавува дека во целост и целосно ги презема неговите / нејзините законски, правни и кривични одговорности кои произлегуваат од неговото однесување на веб-страницата 42 на страницата.
• Со прифаќањето на оваа информативна форма, корисникот изјавува дека ги почитува сите закони што се во сила и во Италија и во нивната земја. Во случај на непочитување на оваа обврска, корисникот е свесен за преземање на соодветните мерки на претпазливост и обезбедување на правните тела.
Казните можат да бидат во форма на: парична казна, претпазливост или чувар во согласност со постојните прописи.
• Со прифаќање на оваа информативна форма, корисникот потврдува дека ги прочитал, ги разбирал и прифатил сите гореспоменати прописи без исклучок или ограничување. Исто така, изјавува дека целосно ја презема одговорноста за своите активности и / или однесувања спроведени во рамките на веб-страницата 42doit.

ЗАПОМНЕТЕ! Вие сте единствената одговорна за вашите активности!
ЛЕКУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КУКАРИТЕ
Известување за приватност во согласност со чл. 13 од Законодавна уредба 196/2003
Сегашната информативна белешка (“Информативна”), му се предаде на сетилата за уметноста. 13 од законодавниот декрет n. 196/2003 (Кодекс за заштита на лични податоци – во понатамошниот текст “Кодекс”) се однесува на оние кои комуницираат со нивните лични податоци, исто така, но не ограничувајќи се на користење на веб-услугите достапни на оваа веб страница (“веб-страница”).
Оваа информација ги регулира методите со кои 42doit.com.
собира, складира, користи, комуницира или третира на друг начин, лични податоци собрани од корисниците на сајтот (“Корисници”).
Изразот “Лични податоци” значи сите информации кои се однесуваат на физичко лице, идентификувани или препознатливи, дури и индиректно, со повикување на било која друга информација, вклучувајќи и личен идентификациски број (член 4, буква б, Кодекс).
42doit.com може да ја менува, дополнува или периодично да ја ажурира оваа Изјава, земајќи ги предвид сите промени во важечкото законодавство или одредбите на гарантот за заштита на лични податоци (“Гарант”) или услуги понудени на Сајтот.
Измените и дополнувањата на Информативниот лист се применуваат и ги информираат сите заинтересирани страни, веднаш штом се усвоени, со нивно објавување на веб-страницата. Како резултат на тоа, секој корисник е поканет периодично да пристапи на веб-страницата за да ги потврди сите ажурирани информации.

Хипертекст врски
Веб-страницата може да содржи линкови до други трети страни (“Линкови”), кои се сметаат за интерес за корисникот. Со поврзување на овие сајтови, ќе ја оставите оваа страница за слободен избор и ќе пристапите на страницата во сопственост на трети страни. Информациите содржани во овие сајтови се независни и надвор од контролата на 42doit.com, која не презема никаква одговорност во врска со ова, дури ни во однос на обработката на личните податоци што може да се случат во такви околности. Следствено: (i) 42doit.com не презема никаква одговорност или не дава никаква гаранција за природата и содржината на која било веб-страница на трети страни поврзани со оваа веб-локација преку Линкови; (ii) оваа Изјава не се применува или е поврзана со обработката на податоците од други веб-страници, дури и ако се консултира од Корисникот преку Линкови; (iii) врската со трети лица сајтови се одвива под исклучива одговорност на Корисниците.

СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Личните податоци на корисниците на 42doit.com (“Обработка на податоци”), складирани на нивните сервери или нивните партнери, како што е наведено подолу, може да се соберат на различни начини, имено:
• директно обезбедени од страна на Корисникот: сите лични податоци внесени на сајтот (за да пребарувате, да се регистрирате како Корисник или, поопшто, од која било друга причина) или да ги откриете за време на настани организирани или присутни на 42doit.com, или дека во било која случај тие се доставуваат до сопственикот на страницата со какви било средства директно од Корисникот (како што се, на пример, завршување на формулари или кореспонденција).
• автоматски се собираат: лични податоци собрани автоматски преку, но не ограничувајќи се, c.d. “Колачиња” (како што е подобро наведено во делот подолу), се – по правило – податоците во врска со навигацијата на корисникот.
Компјутерските системи и софтверските постапки што се користат за работа на веб-страницата, при нивното нормално функционирање, стекнуваат некои лични податоци чиј пренос е имплицитен во користењето на протоколите за интернет комуникација. Овие информации генерално не се собираат за да бидат поврзани со идентификуваните заинтересирани страни, но по својата природа, преку процесирање и здружување со податоци што ги поседуваат трети лица, ќе им овозможи на корисниците да бидат идентификувани.
Оваа категорија на Лични податоци вклучува IP адреси, имиња на домени, компјутери кои ги користат Корисниците кои се поврзуваат со Сајтот, адреси во URI (унифициран ресурс идентификатор) нотација на бараните ресурси, времето на барањето, методот што се користи при поднесување на барањето, големината на датотеката добиена како одговор, нумеричкиот код кој го покажува статусот на одговорот даден од серверот (успех, грешка итн.) и други параметри поврзани со оперативниот систем и IT околината на корисникот.
Овие податоци главно се користат за добивање статистички информации за користењето на веб-страницата и за проверка на неговото правилно функционирање.
Податоците исто така може да се користат за да се утврди одговорноста во случај на хипотетички компјутерски криминал против Сајтот.

КУКИНИ компјутер
42doit.com, преку својата веб-страница, користи колачиња за да го направи искуството на прелистување што е можно поблиску до желбите и потребите на корисниците, како и да направи подостапни веб-содржини што ги консултираа.
Благодарение на колачињата е можно да се гарантира полесна навигација и поголема леснотија и интуитивност на користењето на веб-страницата.
Колачињата се всушност мали текстуални датотеки, кои содржат “информациски пакет”, којшто Мапарот испраќа до терминалот на корисникот (обично во прелистувачот), каде што се складирани, за потоа да се пренесат назад на истата страница, во истата сесија или во следните сесии посети од ист Корисник. Општо земено, колачињата му доделуваат единствен број на Корисникот; сепак, овој број е безначаен надвор од Сајтот на кој е доделен.
Колачињата може да се чуваат само за време на користење на одредена локација (т.е. сесија колачиња) или подолг временски период независен од сесијата (т.е. постојани колачиња).
Како правило, колачињата му овозможуваат на сопственикот на сајтот да утврди кои сектори и најпосетуваните или гледаните содржини на страницата, со цел да ги прилагодат на желбите на корисниците, а во исто време да ги подобрат понудените услуги, но не ограничувајќи се на правење прилагодена комуникација на корисниците и нивните сродни интереси.
Видовите колачиња што ги користи Веб-страницата се:
• до. Колачињата се неопходни и функционални за навигација;
• б. Колачиња од трети лица.

ПОТРЕБНИ ПОТРЕБИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ:
Тие се суштински колачиња за правилно функционирање и видливост на страницата, овозможувајќи ви да се движите со користење на основните карактеристики.
Овие колачиња не собираат информации за Корисниците кои можат да се користат за маркетинг цели.
Потребните колачиња служат, меѓу другото, за: (i) да се сеќаваат на податоците на Корисниците на различните страници за време на прелистувањето на прелистувачот; (ii) да ја видите содржината на јазикот избран на секој пристап, препознавајќи од која земја корисникот се поврзува (и се сеќава на оваа поставка во идниот пристап).
Колачиња функционални за навигација:
Тие се колачиња кои им овозможуваат на сопственикот на страницата да го направи користењето на Сајтот значително полесно за корисникот.
Тие овозможуваат да ги идентификуваат Корисниците кои се најавени на страницата, избегнувајќи нов внес на податоци при секоја нова сесија на пребарување.
Овие колачиња имаат за цел да ја олеснат и забрзаат нивната употреба.

МЕСТО, НАЧИН НА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ И ПРЕДМЕТИ НА КОИ ПОДАТОЦИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАВААТ
Обработката на податоците вообичаено се врши во просториите на сопственикот на страницата.
Личните податоци се обработуваат од страна на 42doit.com и / или од трети страни, внимателно избрани за нивната доверливост и компетентност и за кого можат да бидат доставени како неопходни или соодветни за целите на извршување на активностите кои се однесуваат на целите утврдени во ова известување .
Освен тоа, Личните податоци можат исто така да бидат обелоденети на компаниите кои припаѓаат на групата компании на сопственикот на страницата, која во секој случај има политика на приватност која е во согласност со и во согласност со онаа на сопственикот на страницата, под услов во Италија или во земја на Европската унија. Во секој друг случај, освен како што се бара со закон, Личните податоци не се пренесуваат и / или се објавуваат на трети страни.
Прецизна листа на субјекти на кои можат да се пренесат личните податоци, на време во ажурирано време, може да се најдат во регистрираната канцеларија на сопственикот на страницата.
Личните податоци се обработуваат, во согласност со обврските и гаранциите обезбедени од Кодексот, и во аналогна форма и со информатички системи од страна на нашите вработени (вработени или трети лица), за време што е строго неопходно за да се постигнат целите за кои се собираат .
Посебни безбедносни мерки се почитуваат за да се спречи загуба на податоци, нелегална или неправилна употреба.
Штом личните податоци повеќе не се потребни за целите наведени во ова известување, 42doit.com предвидува нивно поништување, освен ако законот не предвидува обврска за складирање или дека Корисникот не се согласил со третманот подолго време или ги чува за други цели.
Цел на обработката и природата на согласност

42DOIT.COM ги обработува личните податоци исклучиво за следните цели:
• 1. цели поврзани со користењето на услугите што ги нуди 42doit.com
и да ги исполни сите договорни обврски воспоставени со Корисникот;
• 2. статистички цели, истражување на пазарот, испраќање на информативен и рекламен материјал, известување за промотивни иницијативи и комерцијални понуди и други информативни услуги за активноста на сопственикот на сајтот;
• 3. дефинирајте го профилот на своите корисници за да ги прилагодите и индивидуализираат комерцијалните понуди.

ПРАВА НА КОРИСНИЦИТЕ
Во согласност со чл. 7 од Кодексот, секој корисник има право да добие потврда за зачувување од страна на сопственикот на местото на личните податоци што се однесува до него, и нивната комуникација во разбирлива форма. Попрецизно, секој корисник има право да добие индикација:
• 1. од потеклото на личните податоци;
• 2 од целите и методите на обработка;
• 3. начините на кои електронските и информатичките алатки обработуваат лични податоци;
• 4. детали за идентификација на контролорот на податоците, обработувачите на податоци (или претставникот назначен согласно член 5, став 2 од Кодексот);
• 5 предмети или категории на предмети на кои можат да се пренесат личните податоци или кои можат да научат за нив како назначен претставник на територијата на државата, менаџерите или агентите.

Покрај тоа, секој корисник има право да добие:
• 1. ажурирање, исправка или, кога е заинтересирана, интеграција на податоците;
• откажување, трансформација во анонимна форма или блокирање на незаконски обработени податоци, вклучувајќи и податоци чие задржување е непотребно за целите за кои податоците се собрани или последователно обработени;
• 3. потврда дека операциите наведени во потточките а) и б) се доведени до внимание, исто така, во однос на нивната содржина, на оние на кои им се пренесени или дисеминирани податоците, освен во случај кога тоа е исполнето се докажува невозможно или вклучува употреба на средства кои се очигледно непропорционални со заштитеното право.
Корисникот, исто така, има право да се спротивстави, целосно или делумно:
• 1. од легитимни причини, обработка на лични податоци кои се однесуваат на него, дури и ако се релевантни за целта на наплатата;
• 2. за обработка на лични податоци кои се однесуваат на него за испраќање рекламирање или материјал за директна продажба или за спроведување на истражување на пазарот или комерцијална комуникација.
Барањата наведени во претходните точки треба да се упатени до Процесорот за податоци (како што е наведено во следниот пасус) преку e-mail, редовна пошта или препорачано писмо испратено до сопственикот на страницата.

КОНТРОЛОР НА ПОДАТОЦИ И ПРОЦЕСОР НА ПОДАТОЦИ
Контролорот на податоци е Dynamica s.a.s.
  • категории

    социјална мрежа

    рекламирање
    All copyrights reserved © - 42doit.com